Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva spravodlivosti SR

Cieľom projektu je zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“). Zvýšenie množstva vytriedených odpadov vytvorením podmienok pre triedený zber komunálnych odpadov.

Popis projektu

Spôsob realizácie projektu

MS SR podalo dňa 05.10.2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Životné prostredie na projekt „Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva spravodlivosti SR“.

Z dôvodu zmeny finálneho dátumu spustenia elektronického kontraktačného systému bolo realizované verejného obstarávanie samostatne MS SR cez elektronický kontraktačný systém formou podlimitnej zákazky.

Realizácia projektu pozostáva:

  • z verejného obstarávania realizovaného žiadateľom – MS SR,
  • z nákupu zberných nádob – 60 l a 80 l sady na papier, plasty, sklo a kovy, ktoré sú umiestnené na chodbách organizácii,
  • z distribúcie a rozmiestnenia zberových nádob v organizáciách rezortu spravodlivosti.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Nákupom zberných nádob a ich umiestnením na chodby sa docieli zvýšenie množstva vytriedených komunálnych odpadov, predovšetkým papiera, plastov, skla a kovov. Zároveň sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu. Podpora triedenia komunálnych odpadov priamo pri zdroji predstavuje najefektívnejší spôsob triedenia.

Realizáciou projektu bude umožnené cieľovej skupine – zamestnancom organizácii rezortu spravodlivosti efektívnejšie triediť komunálny odpad, čím bude dosiahnutý súlad s koncepčnými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva a zvýši sa množstvo vytriedených komunálnych odpadov. Nakoľko budú zberové nádoby umiestnené na chodbách budú do triedeného zberu zapojení aj občania, ktorí navštevujú organizácie v čase úradných hodín.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Vytriedené zložky komunálnych odpadov budú zvážané v zmysle podmienok, ktoré sú stanovené v príslušnom Všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnym odpadom, v ktorej území ma organizácia rezortu spravodlivosti sídlo. Samotnú organizáciu triedeného zberu v subjekte rezortu spravodlivosti počas realizácie aktivít projektu ako aj po ukončení realizácie aktivít projektu (v období udržateľnosti – 5 rokov) bude realizovať MS SR prostredníctvom svojej organizačnej zložky – odboru hospodárskej správy a verejného obstarávania, ktorý je v tejto veci kompetentný v zmysle organizačného poriadku.

Náklady spojené s implementáciou projektu sú financované zo zdrojov Európskej únie vo výške 33 107,21 Eur a Štátneho rozpočtu vo výške 5 842,45 Eur v rámci Operačného programu Životné prostredie na základe Zmluvy o poskytnutí NFP medzi MS SR (prijímateľ) a Ministerstvom životného prostredia (poskytovateľ) v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá bola podpísaná dňa 09.12.2015 a v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 22.12.2015.

Celkové oprávnené náklady predstavujú sumu 38 952,48 Eur, poskytnutý príspevok vo výške 38 949,66 Eur, ukončenie realizácie aktivít projektu do 31.03.2016.

Slogan: „Investícia do Vašej budúcnosti“

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie