​Obchodný register a životné situácie podnikateľov​

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 813 11

Názov projektu:

Obchodný register a životné situácie podnikateľov

Kód projektu v ITMS2014+:

314021I964

Miesto realizácie projektu:

celé územie SR

Výzva – kód Výzvy:

OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6

Operačný program:

Operačný program Efektívna verejná správa

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Investičná priorita:

Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v ​ záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ:

2.2 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 199 651,64 €

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

3/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

11/2023

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný najmä na legislatívnu podporu k zavádzaniu inovatívnych procesov v Obchodnom registri. Legislatívny proces je vecne aj časovo náročný, preto je projekt podporený internými zamestnancami, novoprijatými zamestnancami a expertmi. Projekt bude realizovaný jednou aktivitou, ktorá je rozčlenená do 3 fáz, ktoré budú prebiehať sčasti paralelne a sčasti budú na seba nadväzovať v logických celkoch.

Viac informácií: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3023517&l=sk​.

Cieľová skupina:

Zamestnanci inštitúcií súdneho systému
Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR 

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

P0 587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
P0 727 Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
P0 726 Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení
P0 723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
P0 892 Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom  podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS

Po úspešnej realizácii projektu, justícia bude:

Z hľadiska projektu „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“ bude obchodný register vyčistený od nekorektných údajov a budú prijaté všetky potrebné schválené a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, čo plne podporí úspešné nasadenie a prevádzku nového Informačného systému OR. Zavedenie legislatívnych zmien, vyčistenie dát v obchodnom registri a úspešne nasadenie prevádzky nového Informačného systému obchodného registra, prinesie množstvo prospešných zmien pre všetkých zainteresovaných účastníkov. Údaje v obchodnom registri budú dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely. Obchodný register tak bude zdrojom vysokokvalitných dát. Obchodný register umožní elektronickými prostriedkami prístup ku všetkým údajom z obchodného registra. Registrátori získajú nástroje pre komplexnú správu životného cyklu obchodnej spoločnosti – podporované budú všetky definované životné situácie (vznik obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodných spoločnostiach, zánik obchodných spoločností, administrácia likvidácie a podobne). Každá situácia bude podporená presnou navigáciou, vrátane šablón pre jednotlivé kroky. V každom kroku budú automaticky doťahované dáta, ktoré sú v iných systémoch verejnej správy k dispozícii. Jednotlivé zmeny budú v obchodnom registri vykonávané online, bezodkladne – obratom t.j. do 24 hod. Všetky konania registrácie obchodných spoločností budú primárne a povinne elektronické. Obchodný register bude prepojený s ostatnými krokmi potrebnými pri registrácií (ako vybavenie živnostenského povolenia, založenie účtu, pridelenie IČO a podobne) na úrovni procesov a úrovni dát. Výsledkom bude komplexná podpora životných situácií, ako založenie obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti, či zrušenie obchodnej spoločnosti. ​​​

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu​.