O nás

Čo je Odbor koordinácie projektov?

Odbor koordinácie projektov, patriaci pod Ministerstvo spravodlivosti SR, v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje a realizuje projekty Európskej únieFinančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a príslušnej tematickej platformy Východného partnerstva, vrátane prípravy podkladov a spolupráce s kontrolnými orgánmi EÚ a ďalšími oprávnenými kontrolnými či audítorskými orgánmi v rámci implementácie projektov.

Prečo sme vznikli?

Keďže Ministerstvo spravodlivosti SR realizuje množstvo projektov, ktoré na seba nadväzujú, vznikla potreba vytvorenia odboru, ktorý má za úlohu zabezpečiť konzistentnosť dopadov či výsledkov jednotlivých projektov.

Čo je našou úlohou?

1) ZODPOVEDNOSŤ:

  • za finančnú implementáciu, monitoring a publicitu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov
  • za prípravu, koordináciu a strategický monitoring projektov v pôsobnosti sekcie

2) KOORDINOVAŤ:

  • vecnú implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov
  • medzirezortné aktivity v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov v pôsobnosti sekcie
  • činnosti súvisiace s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok príslušných organizačných útvarov

3) ZABEZPEČOVAŤ:

  • archiváciu a registratúrne spracovanie dokumentov týkajúcich sa implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov
  • riadenie kvality a riadenie rizík pri implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov
  • spoluprácu medzi organizačnými útvarmi v oblasti čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov

4) SPOLUPRACOVAŤ:

  • s ostatnými vecne príslušnými organizačnými útvarmi v súvislosti s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok

5) PRIPRAVOVAŤ:

  • podklady pre verejné obstarávania súvisiace s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov

S kým spolupracujeme?