Elektronický súdny spis

Projekt „Rozvoj a technologickú inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“, ktorého cieľom je postupná elektronizácia súdneho spisu a vytvorenie účinného a efektívneho informačného nástroja pre výkon súdnej moci v Slovenskej republike, teda komplexný informačný systém na správu a vedenie civilnej, obchodnej, správnej a trestnej agendy pre súdy SR je financovaný zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Tento projekt významnou mierou prispeje k zúženiu priestoru na korupciu v súdnej moci, posilní rezort inštitucionálne, eliminuje značnú decentralizáciu informačných systémov a zlepší ich kapacitu a priepustnosť vo vzťahu k zainteresovaným orgánom a občanom.

Aktivita:

Technologické riešenie ESS
Projekt pozostáva z rozvoja technickej, technologickej a procesnej platformy, na ktorej je budovaná súdna moc smerom k elektronizovanej podpore súdneho konania. Vychádza z funkčného rozšírenia aktuálne používaného programového vybavenia pre civilnú, obchodnú a správnu súdnu agendu informačného systému súdneho manažmentu, do ktorého sa zakomponuje funkcionalita momentálne samostatne a oddelene prevádzkovaného riešenia pre trestnú súdnu agendu. Po zjednotení dvoch hlavných podporných programových vybavení súdno-trestnej agendy a súdneho manažmentu vznikne nový súdny systém, s dvoma funkčnými doménami, a to súdno-trestná agenda a súdno-civilná agenda, ktorá umožní vzájomné zdieľanie registrov, číselníkov ako aj používateľov.

Aktivita:

Modernizácia technologického vybavenia súdov Slovenskej republiky
Predpokladom rozvoja informačného systému pre súdy je okrem rozvoja jeho funkcionalít prechod na nové moderné technológie. Vo výstupnom riešení bude informačný systém pre súdy  spĺňať bezpečnostné štandardy, všetky toky dát budú šifrované a ukladané na osem centrálnych úložísk krajských súdov, čo prinesie možnosť okamžitého prístupu a distribúciu spracovávaných spisov i vzdialene, čím odpadne kopírovanie a prenášanie spisov, dokladov a iných písomností v rámci súdov, napr. pri zmene miestnej príslušnosti súdu, zmeny zákonného sudcu atď.

Systém umožní nahliadať používateľom súdneho manažmentu do spisov i vzdialeným prístupom, samozrejme za prísneho dodržania všetkých bezpečnostných opatrení. Taktiež bude poskytovať plnú elektronickú podobu súdneho spisu so všetkými jeho listinnými prílohami. Cieľom je aj príprava systému na zaručený elektronický podpis na všetkých úrovniach vedenia elektronických dokumentov. Hlavnými výstupmi projektu sú teda najmä vybudovanie a nasadenie elektronického súdneho spisu, základnej funkcionality dátového úložiska súdov, s tým súvisiace nevyhnutné zmeny infraštruktúry, ďalej nahrávanie súdnych pojednávaní, skenovanie a elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa.

Týmto rozvojom sa sleduje najmä zvýšenie transparentnosti súdnych konaní, zvýšenie prístupnosti k spisom, lepšie oboznamovanie sa s úkonmi súdu smerom k účastníkom konania, rýchlejšia forma doručovania súdnych rozhodnutí, zníženie administratívnych úkonov, personálnej náročnosti a podpora práce zamestnancov súdov, eliminácia chybovosti ľudského faktora pri súdnom konaní a tým podpora odstránenia akýchkoľvek korupčných medzier v existujúcom procese. Elektronizácia súdneho spisu podporí zníženie súdnych prieťahov v súdnych konaniach, prinesie rýchlejšiu formu doručovania súdnych rozhodnutí a zníženie administratívnych nákladov.

Finančný príspevok : 3 024 032 eur

Ukončenie všetkých aktivít projektu: 06/2015

Elektronický súdny spis

Cieľom modulu Elektronický súdny spis je zabezpečiť  najmä vstup elektronických dokumentov z rôznych zdrojov pre zabezpečenie maximálnej efektivity pri zavádzaní plne elektronickej práce so súdnym spisom; manažment elektronických dokumentov počas ich bežného životného cyklu; poskytovanie elektronických dokumentov pre ostatné systémy pri zachovaní vysokého stupňa bezpečnosti; súlad aplikačného programového vybavenia súdov s výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.  

Hlavným cieľom je najmä poskytovať verejnosti transparentné informácie o činnosti súdov s rešpektovaním ustanovení o verejných, neverejných,  osobných a utajovaných informáciách a aj vybudovanie koherentnej a komplexnej údajovej základne; poskytovať odbornej verejnosti (notárom, advokátom, exekútorom, súdnym znalcom, tlmočníkom, a.i.) transparentné informácie o činnosti súdov a zefektívniť tok informácii medzi súdmi a odborníkmi z danej oblasti. Nezanedbateľnými výstupmi budú poskytovanie kvalifikovaných štatistických prehľadov,  distribúcia spisov medzi krajmi a centrálou a export údajov na verejný portál.

Dátové úložisko súdov

Cieľom je zabezpečovať manažment archivovaných dátových objektov. Hlavnými funkčnými požiadavkami sú vkladanie, získavanie, vyhľadávanie a odstraňovanie archivovaných dátových objektov; prevádzka v súlade s politikou archivácie (údržba, autorizácia, overiteľnosť elektronických podpisov, vkladanie archívnych časových pečiatok); poskytovanie manažmentu archivovaných dátových objektov aj prostredníctvom webových služieb; tvorba záznamov preukazujúcich dátovú integritu (zabezpečenie proti pozmeňovaniu); ochrana proti neoprávnenému prístupu; uchovanie nespochybniteľnej pravosti obsahu aj po uplynutí ľubovoľnej doby; možnosť nepriamo manažovať archiváciu aj prostredníctvom externej aplikácie; auditovanie a funkcie zabezpečujúce auditovanie operácií s jednotlivými dokumentmi. Za týmto účelom bude k dispozícii podrobný záznam histórie, ale aj nástroje pre používateľov s príslušnými právami na vyhľadávanie záznamov; administrácia a vzhľadom na predpokladaný rozsah ukladaných dát aj ich rôznorodú štruktúru predpokladáme implementáciu špecializovanej administrácie na mieru potrebám správcov systému. Riešenie bude zohľadňovať pokrok v kryptoanalýze a výpočtových schopnostiach hardvéru, zmenách v softvérových technológiách a legislatívne aspekty.

Nahrávanie súdnych pojednávaní

Cieľom projektu je umožniť nahrávať a archivovať audiozáznamy všetkých súdnych pojednávaní v rámci súdov v rezorte MS SR, ako aj ukladať ich ako súčasť dôkazových materiálov.

Cieľovým riešením je vybaviť všetkých 510 pojednávacích miestností vo všetkých krajských a okresných súdoch technickými prostriedkami ako sú mikrofóny, záznamové zariadenia, kabelážne  systémy a obslužný softvér, ktoré budú umožňovať audiozáznamy všetkých pojednávaní. Audiozáznamy budú následne archivované a distribuované na ďalšie spracovanie.

Skenovanie v podateľniach

Cieľom skenovania v podateľniach je zabezpečiť plnú digitalizáciu dokumentov, ktoré prichádzajú na súdy v papierovej podobe v rámci jednotlivých súdnych konaní.  Na účel digitalizácie papierových dokumentov budú na jednotlivých súdoch zriadené skenovacie pracoviská.  Pracovníci v nich budú skenovať všetky potrebné dokumenty, vyťažovať z nich údaje a nahrávať ich do informačného systému Elektronický súdny spis. Medzi základné činnosti vykonávané na skenovacom pracovisku sa predpokladajú činnosti ako digitalizácia dokumentov (podania, listinné dôkazy, prílohy, ostatné dokumenty v listinnej podobe), príprava dokumentov na skenovanie (vytváranie dávok), skenovanie dokumentov, vyťažovanie dát a dopĺňanie dát, validácia elektronických dokumentov a vyťažených dát, príprava dokumentov k archivácii (radenie dokumentov do ukladacích jednotiek). Modul skenovania bude v rámci projektu Elektronický súdny spis, nasadený na siedmich okresných súdoch (OS BA I., OS BA II., OS BA III., OS BA IV., OS BA V., OS Malacky, OS Pezinok) a na Krajskom súde v Bratislave.

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

Cieľom modulu Elektronického denníka znalca je zabezpečenie efektívneho  štátneho dohľadu MS SR prostredníctvom informácií o znalcovi, o jeho činnosti, o počte žiadostí/úkonov znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ZTPČ), o aktuálnom zaťažení pre potreby orgánov verejnej správy/verejnej moci  pri ich rozhodovaní o výbere a ustanovovaní konkrétneho znalca v reálnom čase,  informácií o nákladoch rozpočtu verejnej správy na úkony ZTPČ v konkrétnych odboroch/odvetviach, druhoch konania, konkrétnych rozpočtových kapitolách a ich porovnávanie v jednotlivých geografických regiónoch vrátane vyúčtovania/krátenia znalečného a tlmočného a prieťahov pri ich vyplácaní a iné štatistické ukazovatele ; zrýchlenia trestného konania a súdneho konania prepojením na elektronický súdny spis s cieľom skracovať/odstraňovať súdne prieťahy cez identifikáciu ich kľúčových príčin vzniku v oblasti zákona o znalectve, tlmočníctve a prekladateľstve (ZoZTP) cez umožnenie kontroly činnosti/nečinnosti znalcov v reálnom čase; zníženia administratívnej záťaže orgánov verejnej správy/moci a zníženia administratívnej záťaže na strane znalcov vzhľadom na ZoZTP cez umožnenie viesť im efektívne denník v elektronickej podobe, ktorý skráti čas potrebný na vypracovanie úkonov ZTPČ a zníži náklady na ich vypracovanie a archiváciu.

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa bude aplikácia prístupná všetkým jednotlivým znalcom, ktorí vďaka nemu získajú online aktualizovaný prehľad o svojej činnosti. Zároveň budú sumárne údaje za všetkých znalcov prístupné MS SR pre ich jednoduché a efektívne vyhodnocovanie poskytujúce analýzy nad údajovou základňou.