Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR

Logá EÚ, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Názov projektu:

Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR

Kód projektu v ITMS2014+:

311071Y855

Miesto realizácie projektu:

celé územie SR

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

11 857 165,33 €

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na optimalizáciu a zautomatizovanie procesov, zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb v rezorte spravodlivosti. Bude vytvorený nový informačný systém CSSR, ktorý prinesie lepšie podmienky pre zrýchlenie súdnych konaní, inými slovami predpokladá sa  zvýšenie počtu vybavených podaní a zníženie času potrebného na vybavenie jednej veci.

Systém bude slúžiť ako „asistent sudcu“, ktorý mu umožní rýchlejšie sa orientovať vo veciach pridelených mu na konanie a rozhodnutie. Nasadia sa nástroje pre rozpoznávanie obdobných spoločných znakov pre identifikáciu podobných súdnych konaní a vydaných rozhodnutí. Zlepší sa riadenie súdov, ktoré  sa dosiahne vďaka efektívnemu a automatickému rozdeľovaniu úloh na základe stanoveného workflowu. Primárnou požiadavkou, ktorá je kladená na prácu so všetkými IS v rezorte, je princíp jediného zápisu údajov pre potreby všetkých IS. Lepšia práca s údajmi posilní transparentnosť súdnictva. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita a nezávislosť súdneho systému vďaka IT nástrojom a technológiám.

Projekt zahŕňa rozsiahly komplex prepojených služieb určených pre súdy SR, Najvyšší súd SR ako aj klientov súdov a ďalšie externé subjekty.

Z realizovaného projektu budú mať úžitok:

  • Sudcovia – zvýšením kvality podpory pri rozhodovaní
  • Pracovníci súdov – zjednodušením práce
  • Ministerstvo spravodlivosti SR – zvýšením kvality údajov a následne zlepšením rozhodovania
  • Predsedovia súdov – kvalitnými informáciami o procesoch na súdoch a zlepšením rozhodovania
  • Verejnosť a advokáti – kvalitnejšími informáciami (napríklad aktuálne notifikácie o zmenách na súdnom prípade), zrýchlením súdnych konaní

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/
Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.vicepremier.gov.sk/

Webové sídlo riadiaceho orgánu: http://www.mindop.sk/index/index.php
Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/​