Medzinárodné právo súkromné a procesné

Obsah

Zoznam vybraných medzinárodných dohovorov a medzinárodných zmlúv

Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného

Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného (ďalej len „Konferencia“) je medzivládnou organizáciou, ktorej účelom je „pracovať na pokrokovej unifikácii pravidiel medzinárodného práva súkromného.“ (článok 1 Štatútu Konferencie).

Gestorom členstva Slovenskej republiky v Konferencii a národným orgánom pre styk s Konferenciou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Výkon týchto funkcií v rámci ministerstva spravodlivosti zabezpečuje odbor medzinárodného práva súkromného a procesného.

Webstránka Konferencie v anglickom a francúzskom jazyku www.hcch.net

Ďalšie informácie o Konferencii