Správny súdny poriadok

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové procesné kódexy: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok​. Nové kódexy nahradili Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb.) a do súdnej praxe priniesli množstvo zmien.  Špecifickosť správneho súdnictva spočíva v tom, že prejednávané sú veci, ktorými sa už zaoberal, resp. mal sa zaoberať orgán verejnej správy s výsledkom vydania správneho aktu, resp. pri nečinnosti preskúmavaním dôvodu nekonania správneho orgánu. Správny súd preskúmava v správnom konaní zákonnosť vydaného rozhodnutia a postupu konajúceho orgánu verejnej správy alebo skúma dôvody jeho nečinnosti, resp. či jeho zásah je takej intenzity, že ho možno označiť za nezákonný.

Správny súdny poriadok (PDF, 957 KB)

(zákon č. 162/2015 Z. z.)

Správny súdny poriadok – Často kladené otázky

Pri jednotlivých úkonoch v konaní môže advokáta, v súlade s § 16 ods. 2 ZoA zastúpiť aj advokátsky koncipient. Popri iných podmienkach výkonu substitúcie oprávňuje advokátskeho koncipienta zastupovať advokáta v konaní pred okresným súdom najskôr po uplynutí troch mesiacov koncipientskej praxe a v konaní pred krajským súdom najskôr po uplynutí šiestich mesiacov koncipientskej praxe. Advokátsky koncipient nesmie advokáta zastupovať v konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Oprávnenie advokáta dať sa substitučne zastupovať iným advokátom alebo poveriť jednotlivými úkonmi právnych služieb advokátskeho koncipienta vyplýva priamo zo zákona. Súhlas sporovej strany ako klienta nie je potrebný. Zastúpenie advokáta iným advokátom alebo advokátskym koncipientom však nie je možné, v súlade s § 16 ods. 3 ZoA proti vôli klienta.

Za predpokladu, že uznesenie valného zhromaždenia občianskeho združenia alebo iný správny akt občianskeho združenia bude mať súkromnoprávnu povahu, ochrany proti nemu sa bude možné domáhať v civilnom sporovom konaní. Ak tieto správne akty budú mať verejnoprávny charakter, ochrany proti nim sa bude možné domáhať v správnom súdnom konaní, podaním všeobecnej správnej žaloby.

V súlade s princípom arbitrálneho poriadku nové procesné kódexy umožňujú sudcovi koncentrovať určité procesné úkony strán a sankcionovať nedodržanie ním stanovených procesných lehôt vo forme procesnej preklúzie. Ak lehoty nie sú výslovne upravené, súd nemá zákonnú lehotu a určenie lehoty mu zveruje CSP s ohľadom na efektívnosť a hospodárnosť konania.