Na  portáli Slov-Lex je dostupná elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, ktorej obsahom sú vyhlásené všeobecne záväzné právne predpisy od roku 1945 až po súčasnosť, vrátane ich úplných znení.

eLegislatíva

Systém eLegislatíva, spustený od 1. 4. 2016, je určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu, vrátane diskusie verejnosti nad navrhovanou právnou úpravou; pripomienkového konania s vyhodnotením; pozmeňovacích návrhov až po publikovanie predpisu v eZbierke.
 
 

Na Portáli právnych predpisov je možné nájsť návrhy právnych predpisov a iných materiálov vytvorených a zverejnených do 31.3.2016 vrátane sledovania legislatívneho procesu, pripomienkového konania, hromadných pripomienok verejnosti k zverejnenýcm materiálom do uvedeného dátumu.

Archív materiálov predložených do pripomienkového konania

V tejto časti sa nachádza archív návrhov právnych predpisov a iných materiálov (najmä koncepčnej povahy), predložených ministerstvom do pripomienkového konania pred spustením Portálu právnych predpisov do bežnej prevádzky.

Zbierka inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Interné riadiace akty ministerstva vydávané na základe jeho zákonom ustanovenej riadiacej, metodickej, kontrolnej a dohľadovej pôsobnosti.

dôležité dokumenty

Ďalšie užitočné dokumenty súvisiace s legislatívou.​