Právna úprava zverejňovania a sprístupňovania súdnych rozhodnutí

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zverejňovaní súdnych rozhodnutí.
 
Súdy zverejňujú na stránke ministerstva:

    • právoplatné rozhodnutia vo veci samej,
    • rozhodnutia, ktorými sa končí konanie,
    • rozhodnutia o predbežnom opatrení a
    • rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu.


Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote zverejňuje aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania. To znamená aj rozhodnutia, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa.

Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa aj toto uznesenie.

Nezverejňujú sa súdne rozhodnutia vydané v konaní, v ktorom bola verejnosť vylúčená z pojednávania pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť.

Pred zverejnením rozhodnutí sa niektoré údaje anonymizujú. Cieľom je zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Údajmi, ktoré podliehajú anonymizácii sú rodné číslo - číslo občianskeho preukazu - cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby – bydlisko - dátum narodenia - telefónne číslo -  faxové číslo - e-mailová adresa - názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky - číslo bankového účtu - názov účtu - IBAN číslo klienta - označenie katastrálneho územia - číslo listu vlastníctva -  utajované informácie a obchodné tajomstvo - meno a priezvisko určených fyzických osôb - mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní a osôb zúčastnených na konaní.

Iné údaje o fyzickej osobe možno anonymizovať, len ak ide o údaje súkromnej povahy a len na písomný pokyn sudcu alebo súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal. Ostatné údaje anonymizácii nepodliehajú.

Na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupňujú súdy verejnosti všetky súdne rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sú zverejňované v zmysle ustanovenia zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov na webovom sídle Ústavného súdu SR: www.concourt.sk