​​ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV​

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona ​č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


Prevádzkovateľ :​

Okresný súd Prešov

Grešova č.3

080 42 Prešov

IČO : 00165921, telefón : 051/88 81 111


Zodpovedná osoba : ochrana.os​obnych.udajov.OSPO@justice.sk , 051/88 81 219​


ZÁSADA ZÁKONNOSTI​

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Všetci zamestnanci sú oboznámení so spracúvaním osobných údajov podľa § 19 zákona  č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a všetci, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi, boli zaviazaní mlčanlivosťou.

 

​ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU ​

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonmi, prípadne prevádzkovateľom jednoznačne určeného účelu.


ZÁSADA MINIMALIZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Rozsah spracúvaných osobných údajov zodpovedá osobitným predpisom určujúcim spracúvanie a účelu oprávnených záujmov prevádzkovateľa - ochrana majetku prevádzkovateľa a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a sudcov.​


ZÁSADA SPRÁVNOSTI 

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Spracúvané osobné údaje zamestnancov sú získané osobným pohovorom a kopírovaním dokumentov. Zamestnanci prípadnú zmenu osobných údajov oznamujú zamestnancom osobného úradu.

Osobné údaje zástupcov dodávateľov, spracúvané v informačnom systéme Účtovné doklady a Verejné obstarávanie sú získavané priamo od dodávateľov, z dokladov dodávateľov a z obchodného registra. Osobné údaje fyzických osôb a osôb oprávnených konať v mene právnických osôb, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny alebo iný poplatok sa získavajú priamo od nich, prípadne z písomných dokladov.

Osobné údaje spracúvané vo všetkých informačných systémoch sú správne a zodpovedajú skutočnosti.​


ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA 

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

Na likvidáciu písomných dokumentov - skartáciu je vykonávaná mechanickým porezaním dokumentov v príručných malokapacitných skartovacích strojoch, alebo zberom do centrálnej schránky pre dokumenty určené na skartáciu. Záznam kamerového systému sa automaticky likviduje po 7 dňoch.

Na účel archivácie sa registratúrne záznamy, ktoré obsahujú osobné údaje, spracúvajú na základe osobitných predpisov, ktoré určujú lehotu ich uloženia, lehoty sú určené v Registratúrnom pláne.​


ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI 

 

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Programové vybavenie používané na automatizované spracúvanie osobných údajov vyžaduje identifikáciu - meno a autorizáciu - heslo užívateľov. Pravidelne sa vykonáva zálohovanie.

Všetky osoby, ktoré môžu prísť do styku s osobnými údajmi, boli zaviazané mlčanlivosťou.


ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Prevádzkovateľ určil zodpovedné osoby,  ktoré plnia úlohy určené § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.