ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Elektronická podoba Zbierky zákonov Slovenskej republiky vo formáte PDF v grafickej podobe zhodnej s jej tlačenou listinnou podobou. Táto časť je aktualizovaná v deň vydania príslušnej čiastky Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Na pravidelné informovanie o nových všeobecne záväzných právnych predpisoch a iných organizačných alebo právnych aktoch uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky môžete využiť aj vytvorený RSS kanál. Na vyhľadávanie v úplných zneniach využite, prosím, systém JASPI.

Upozornenie: Elektronická podoba Zbierky zákonov Slovenskej republiky nie je právne záväzná a má iba informatívny charakter.

V systéme JASPI nájdete znenia všeobecne záväzných právnych predpisov vyhlásených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vrátane ich úplných znení.

Portál právnych predpisov

Návrhy právnych predpisov a iných materiálov, sledovanie legislatívneho procesu, pripomienkové konanie, hromadné pripomienky verejnosti.

Portál súčasne zachytáva priebeh legislatívneho procesu s dôrazom na pripomienkové konanie. Prostredníctvom tohto portálu sa pripomienkového konania môže zúčastniť každý, aj verejnosť (cez individuálne alebo hromadné pripomienky).

V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR sa na Portáli právnych predpisov zverejňujú všetky návrhy právnych predpisov, ktoré boli predložené do pripomienkového konania.

Archív materiálov predložených do pripomienkového konania

V tejto časti sa nachádza archív návrhov právnych predpisov a iných materiálov (najmä koncepčnej povahy), predložených ministerstvom do pripomienkového konania pred spustením Portálu právnych predpisov do bežnej prevádzky.

Zbierka inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Interné riadiace akty ministerstva vydávané na základe jeho zákonom ustanovenej riadiacej, metodickej, kontrolnej a dohľadovej pôsobnosti.

dôležité dokumenty

Ďalšie užitočné dokumenty súvisiace s legislatívou.