Na novom právnom a informačnom portáli Slov-Lex je dostupná elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky, ktorej obsahom sú vyhlásené všeobecne záväzné právne predpisy od roku 1945 až po súčasnosť, vrátane ich úplných znení.

Portál právnych predpisov

Návrhy právnych predpisov a iných materiálov, sledovanie legislatívneho procesu, pripomienkové konanie, hromadné pripomienky verejnosti.

Portál súčasne zachytáva priebeh legislatívneho procesu s dôrazom na pripomienkové konanie. Prostredníctvom tohto portálu sa pripomienkového konania môže zúčastniť každý, aj verejnosť (cez individuálne alebo hromadné pripomienky).

V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR sa na Portáli právnych predpisov zverejňujú všetky návrhy právnych predpisov, ktoré boli predložené do pripomienkového konania.

Archív materiálov predložených do pripomienkového konania

V tejto časti sa nachádza archív návrhov právnych predpisov a iných materiálov (najmä koncepčnej povahy), predložených ministerstvom do pripomienkového konania pred spustením Portálu právnych predpisov do bežnej prevádzky.

Zbierka inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Interné riadiace akty ministerstva vydávané na základe jeho zákonom ustanovenej riadiacej, metodickej, kontrolnej a dohľadovej pôsobnosti.

dôležité dokumenty

Ďalšie užitočné dokumenty súvisiace s legislatívou.