ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE A TLAČIVÁ PRE EXEKUČNÉ KONANIE

NÁVRH NA VYKONANIE EXEKÚCIE

Návrh na vykonanie exekúcie možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný (§ 23 z. č. 305/2013 Z. z). Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 4 Exekučného poriadku) sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 z. č. 305/2013 Z. z.) pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Najvhodnejším spôsobom pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie je prostredníctvom portálu eŽaloby (vytvorenie podania). 

Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára pre podanie návrhu tu.

Prihlásenie sa na portáli eŽaloby pre podanie návrhu tu.

Pozn.: Ak nedisponujete možnosťou elektronického podpisovania alebo ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora, ktorý Vám pri spracovaní návrhu poskytne súčinnosť.

PODANIE K SPISOVEJ ZNAČKE

V priebehu exekučného konania možno urobiť podania, ktoré je z dôvodu ich efektívneho spracovania súdom vhodné urobil prostredníctvom elektronického formulára. Väčšina návrhov, ktoré prichádzajú do úvahy, sa však podáva u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie.
Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára za účelom uskutočnenia podania k spisovej značke tu.

Prihlásenie sa na portáli eŽaloby podania k spisovej značke tu​.