TEST PROPORCIONALITY​


V súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní sa

zverejňuje test proporcionality určený na zasielanie pripomienok v lehote 14 pracovných dní, ktorá začína 

plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia formulára testu proporcionality. Aktuálne testy 

proporcionality sú k dispozícii TU.​