​Elektronické formuláre a tlačivá pre upomínacie konanie

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní  možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom. Pre podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je nevyhnutné sa prihlásiť na portáli eŽaloby tu.

Náhľad elektronického formulára nájdete tuUpozorňujeme, že tento náhľad má iba informatívny charakter a nie je určený na vyplnenie, či podanie návrhu.

Odpor proti platobnému rozkazu

Odpor proti platobnému rozkazu možno podať niektorým z týchto spôsobov:

  • elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.
  • v listinnej podobe s využitím tlačiva, ktoré možno vyplniť tu.
  • v listinnej podobe bez využitia tlačiva.

Ak podávate odpor v listinnej podobe, je potrebné doručiť ho súdu osobne alebo poštou.

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach možno podať niektorým z týchto spôsobov:

  • prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.
  • v listinnej podobe na predpísanom tlačive, ktoré možno vyplniť tu.

Ak podávate žiadosť o povolenie plnenia v splátkach v listinnej podobe, je potrebné ju doručiť súdu osobne alebo poštou.

Iné podanie (podanie k spisovej značke)

Ak ide o stranu žalobcu, na jeho podania sa prihliada len vtedy, ak sú uskutočnené elektronickými prostriedkami a sú autorizované. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.

Ak ide o stranu žalovaného, možno podanie k spisovej značke uskutočniť niektorým z týchto spôsobov:

  • elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.
  • v listinnej podobe s využitím tlačiva, ktoré možno vyplniť tu.
  • v listinnej podobe bez využitia tlačiva.

Ak robíte podanie k spisovej značke v listinnej podobe, je potrebné ho doručiť súdu osobne alebo poštou.

V prípade otázok a podnetov súvisiacich s elektronickým upomínacím konaním môžete napísať na upok@justice.sk.

​​