​Elektronické formuláre a tlačivá pre upomínacie konanie

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní  možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom. Pre podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je nevyhnutné sa prihlásiť na portáli eŽaloby tu.

Náhľad elektronického formulára nájdete tuUpozorňujeme, že tento náhľad má iba informatívny charakter a nie je určený na vyplnenie, či podanie návrhu.

Odpor proti platobnému rozkazu

Odpor proti platobnému rozkazu možno podať niektorým z týchto spôsobov:

  • elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.
  • v listinnej podobe s využitím tlačiva, ktoré možno vyplniť tu.
  • v listinnej podobe bez využitia tlačiva.

Ak podávate odpor elektronickými prostriedkami, je možné ho podať výlučne prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu (§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov) a odoslaný z portálu e-žaloby (https://iam.justice.sk/ui/iam/Iam.Web), alebo cez slovensko.sk (https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka). Odpor v elektronickej podobe nie je možné podať e-mailom (§ 11 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov).

Ustanovenie § 125 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa pre podanie odporu v elektronickej podobe proti platobnému rozkazu vydanom v upomínacom konaní neuplatní.

Ak podávate odpor v listinnej podobe, je potrebné doručiť ho súdu osobne alebo poštou.

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach možno podať niektorým z týchto spôsobov:

  • prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.
  • v listinnej podobe na predpísanom tlačive, ktoré možno vyplniť tu.

Ak podávate žiadosť o povolenie plnenia v splátkach v listinnej podobe, je potrebné ju doručiť súdu osobne alebo poštou.

Iné podanie (podanie k spisovej značke)

Ak ide o stranu žalobcu, na jeho podania sa prihliada len vtedy, ak sú uskutočnené elektronickými prostriedkami a sú autorizované. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.

Ak ide o stranu žalovaného, možno podanie k spisovej značke uskutočniť niektorým z týchto spôsobov:

  • elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu.
  • v listinnej podobe s využitím tlačiva, ktoré možno vyplniť tu.
  • v listinnej podobe bez využitia tlačiva.

Ak robíte podanie k spisovej značke v listinnej podobe, je potrebné ho doručiť súdu osobne alebo poštou.

V prípade otázok a podnetov súvisiacich s elektronickým upomínacím konaním môžete napísať na upok@justice.sk.

​​