Analytické centrum​ MS SR

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (AC MS SR) bolo vytvorené 1. mája 2016, je financované z Operačného programu Efektívna verejná správa a tvorí súčasť aktivít na zefektívnenie súdneho systému a zvýšenia vymáhateľnosti práva v Slovenskej republike.​ 

Analytické centrum podporuje rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. Relevantné údaje, zbierané a poskytované prostredníctvom funkčných informačných systémov, sú taktiež využívané na účely rezortnej a medzinárodnej štatistiky (výkazníctva).

 

Via​c informácii o našej činnosti a štatistických údajoch rezortu nájdete na novom webe:​ ​​​web.ac-mssr.sk​​

 


 
Ročenka:

 

Štatistické ročenky - Archív

  

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​