Analytické centrum​ MS SR

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (AC MS SR) bolo vytvorené 1. mája 2016, je financované z Operačného programu Efektívna verejná správa a tvorí súčasť aktivít na zefektívnenie súdneho systému a zvýšenia vymáhateľnosti práva v Slovenskej republike. 

 Analytické centrum podporuje rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje. Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí. Relevantné údaje, zbierané a poskytované prostredníctvom funkčných informačných systémov, sú taktiež využívané na účely rezortnej a medzinárodnej štatistiky (výkazníctva).

 


 

Súdna štatistika – grafy​

​Vizualizácie dát – grafický prehľad údajov o vybavovaní agend na súdoch.

 

Súdna štatistika – datasety​ 

Štatistické údaje v štruktúrovanej tabuľkovej forme.
 


 

Dashboard (súdy v číslach​​​​​ a grafoch)​​

Interaktívny prehľad a porovnanie vybraných údajov o jednotlivých okresných a krajských súdoch.
 

 

Štatistika - sudcovia

Údaje o Údaje o Údaje o výkonnosti z ročných štatistických výkazov sudcov a sudkýň.

 

Štatistické ročenky - Archív

Štatistická ročenka 2017​

 

 

Archív:

Štatistika - súdy

Štatistika konkurzných konaní

Štatistika Obchodného registra


 

 

Prehľad o pohybe agendy obchodného registra

 

Prehľad o pohybe vecí na okresných a krajských súdoch

Prehľad o obehu vecí na OS a KS_november.pdf.pdf Prehľad o obehu vecí na OS a KS_november

Prehľad o obehu vecí na ŠTS_november.pdf.pdf Prehľad o obehu vecí na ŠTS_november​​