Vitajte na portáli eŽaloby

Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilnom procese (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnom procese a na podávanie elektronických návrhov v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica.

Služba umožňuje elektronickými prostriedkami v súdnom konaní po prihlásení sa do verejných elektronických služieb súdnictva podať:

 1. nový návrh na začatie konania (žalobu), t. j. podanie, ktorým sa začína konanie pred súdom,
 2. podanie k existujúcemu konaniu, napr. podanie, ktorým sa odstraňujú vady a iné zrejmé nesprávnosti návrhu na začatie konanie, späťvzatie návrhu na začatie konania, opravný prostriedok.

Podania sú realizované prostredníctvom elektronických formulárov pre:

 • Podania v civilnom procese a v správnom súdnom procese

Podania v civilnom procese a v správnom súdnom procese adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemusia byť autorizované podľa osobitného predpisu, teda podpísané kvalifikovaným  elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Ak elektronické podanie obsahuje návrh vo veci samej (t. j. návrh na začatie konania – žalobu, späťvzatie návrhu, čiastočné späťvzatie návrhu, zmenu návrhu, odvolanie a pod.) alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia a nie je autorizované podľa osobitného predpisu, je potrebné ho dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Ak sa podanie dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Ak je elektronické podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia autorizované podľa osobitného predpisu, jeho dodatočné doručenie v listinnej  podobe nie je potrebné.

Ak má byť prílohou elektronického podania originál dokumentu, možno ho nahradiť zaručenou konverziou listinnej podoby tohto dokumentu do elektronickej podoby. Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu je orgán verejnej moci, advokát, notár, poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a ak nejde o konverziu verejnej listiny, aj patentový zástupca.

Elektronické podania, ktoré neobsahujú návrh vo veci samej, nie je potrebné autorizovať podľa osobitného predpisu a nie je ich ani potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo autorizované v elektronickej podobe.  

Prostredníctvom formulárov pre civilné podanie možno podať tiež podnet na začatie konania, ktoré možno začať aj bez návrhu (z úradnej moci).

 • Podania v upomínacom konaní

V upomínacom konaní sa rozhodujú spory o zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách. Konanie sa uskutočňuje na Okresnom súde Banská Bystrica.

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní  možno podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom.

Ten, kto nesúhlasí s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej mu v platobnom rozkaze, môže podať proti platobnému rozkazu odpor. Odpor možno podať najmä elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu, avšak aj v listinnej podobe a to najmä na predpísanom tlačive. Súd však prihliadne aj na odpor, ktorý bude podaný aj inak ako na predpísanom tlačive.

Žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, môže v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu podať žiadosť o povolenie plnenia priznaného platobným rozkazom v splátkach. Takáto žiadosť je však prípustná iba za splnenia týchto podmienok:

 • žalovaný voči nároku žalobcu uvedenému v platobnom rozkaze nenamieta a nepodal proti nemu odpor,
 • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
 • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
 • žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.

Všetky elektronické formuláre  a tlačivá pre podania v upomínacom konaní sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v sekcii eŽaloby.

Webové prehliadače a typy súborov

Súčasná verzia portálu eŽaloby podporuje elektronické podpisovanie elektronických formulárov a elektronických príloh vo webových prehliadačoch

  • Internet Explorer od verzie 10
  • Mozilla Firefox od verzie 47
  • Google Chrome od verzie 45

  Prílohy k elektronickému podaniu je možné prikladať vo formátoch

  • PDF – Abdobe Portable Document formát
  • PNG - Portable Network Graphics formát
  • TXT - ASCII textový dokument v UTF-8 kódovaní
  • XML - Extensible Markup Language
  • ZEP, XZEP - Elektronicky podpísané elektronické dokumenty​