Vitajte na portáli eŽaloby

Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.

Prostredníctvom portálu možno vykonať aj elektronické podanie k existujúcemu konaniu, t.j. vykonať podanie, ktoré nevyvoláva začatie nového súdneho konania (napr. zaslať súdu vyjadrenie k žalobe, žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov a pod.).

Pre vykonanie podania do obchodného registra využite elektronické služby obchodného registra dostupné na Ústrednom portáli verejnej správy.

Aké služby portál poskytuje?

Na portáli sú k dispozícii dve základné elektronické služby:

 

 

Pre získanie podrobnejších informácií o portáli prejdite k popisu služieb.

Ako používať dostupné služby?

Nové návrhy na začatie konania (žaloby) sa podávajú výlučne využitím na to určeného elektronického formulára vyplneného vo voľne dostupnej aplikácii 602XML Filler.

Pre podania k existujúcemu súdnemu konaniu nie je určený žiaden formulár, t.j. dokumenty je potrebné vyhotoviť stanovených formátoch uvedených na príslušnej stránke.

Je potrebný zaručený elektronický podpis?

Podania adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemusia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Ak elektronické podanie obsahuje návrh vo veci samej (t.j. návrh na začatie konania – žalobu, späťvzatie návrhu, čiastočné späťvzatie návrhu, zmenu návrhu, odvolanie vo veci a pod.) a nie je podpísané platným zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné ho doplniť predložením originálu v listinnej podobe do 3 dní od jeho doručenia súdu, inak na neho súd nebude prihliadať.

Ak elektronické podanie obsahujúce návrh vo veci samej je podpísané platným zaručeným elektronickým podpisom, jeho dodatočné doplnenie predložením originálu nie je potrebné.

Elektronické podania, ktoré neobsahujú návrh vo veci samej, nie je potrebné podpisovať zaručeným elektronickým podpisom a nie je nutné ich ani dopĺňať predložením originálu.

Viac informácií o používaní zaručeného elektronického podpisu získate tu.