ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2003

ODBOR JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR

 

Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Odboru justičnej informatiky a štatistiky, Sekcie trestného práva, Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

OBSAH

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2003

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o veciach v agendách okresných súdov

Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov

Prehľad o agendách krajských súdov

Prehľad o ďalších agendách krajských súdov

Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR

Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

I. Trestná agenda 

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch (1999 - 2003)

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch (1999 - 2003)

Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1988

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 2003

Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1988

Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2003

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 2003

Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1988

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 2003

Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1988

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 2003

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (1999 - 2003) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2003:

III. Hlava - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

V. Hlava - trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie

VI. Hlava - trestné činy proti rodine a mládeži

VII. Hlava - trestné činy proti životu a zdraviu

VIII. Hlava - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

IX. Hlava - trestné činy proti majetku

Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2003

Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1988

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2003 (okresné a krajské súdy )

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, v roku 2003

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť (1999 - 2003 )

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (1999-2003)

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2003

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.2003

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2003 (okresné súdy )

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými súdmi v roku 2003

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených krajskými súdmi v roku 2003

Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch v roku 2003

Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2003

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  

Komentár

Počet obvinených a odsúdených

Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín

Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31.12.2003

Počet obvinených a odsúdených cudzincov na území SR k 31.12.2003

Priemerný počet odsúdených, ktorí nastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody

Zloženie počtu odsúdených podľa veku a pohlavia

Vývoj v zložení odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa nápravnovýchovných skupín

Vývoj v zložení odsúdených podľa vzdelania

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

Vývoj vo využívaní právnych inštitútov u odsúdených

Vzdelávanie odsúdených

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených a v sociálnej práci s odsúdenými

Využitie kapacít ústavov

Prehľad o priemernom počte odsúdených z pohľadu zamestnanosti

Počet vybavených sťažností a sťažnosti podľa sťažovateľov

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených
Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách
Prehľad vykonaných ochranných liečení
Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch ZVJS

Plnenie počtov pracovníkov ZVJS

Štrukturálny prehľad príslušníkov

III. Občianskoprávna agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR ( 1999 - 2003)

Prehľad o vývoji ďalších hlavných agiend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku 2003

Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR (1999 - 2003 )

Prehľad o pohybe ďalších hlavných agiend rozhodovaných krajskými súdmi v SR v roku 2003

Graf: Agenda C- počet došlých vecí od roku 1988

Graf: Agenda PaNc - počet došlých vecí od roku 1988

1. Občianskoprávne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2003

Graf: Podiel spôsobu vybavovania vecí C z celkového počtu vybavených vecí v SR za rok 2003


Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

SR

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov

A. Obchodné spory (podľa Hospodárskeho zákonníka účinného do 31.12.1991)

B. Obchodné spory (podľa Obchodného zákonníka účinného po 1.1.1992)

C. Pracovné spory

D. Spory z rodinného práva

E. Spory o náhradu škody podľa OZ

F. Vybrané druhy nárokov z nájmu bytov a iných obytných miestností

G. Spory z vlastníctva

H. Iné spory podľa OZ

I. Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

J. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy okresnými súdmi

K. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy krajskými súdmi

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende - okresné súdy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende – okresné súdy

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch

Prehľad o agende výkonu rozhodnutia

Graf: Agenda E - počet vybavených vecí od roku 1988

Graf: Agenda Ro - počet vybavených vecí od roku 1988

2. Agenda obchodného registra

Komentár

Prehľad o agende obchodného registra (1999 - 2003)

Vysvetlivky

3. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár

Prehľad č. 1 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2003),
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prehľad č. 2 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2003),
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prehľad č. 1 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2003),
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj

Prehľad č. 2 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2003),
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj


Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých

I.     

II.     

III.     

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivých krajoch SR

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných a ochranných výchovách

4. Rozvody

Komentár

Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (1999 - 2003)

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2003

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (1999 - 2003)

Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev od roku 1988

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2003

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2003

Prehľad dôvodov zamietnutia návrhov na rozvod v roku 2003