ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2002

ODBOR JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR

 

Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Odboru justičnej informatiky a štatistiky, Sekcie trestného práva, Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

OBSAH

A. Ekonomika

Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

Počty zamestnancov v rezorte MS SR

Prehľad o súdnych pohľadávkach a nevymožených poplatkoch k 31.12.2002

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2002

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o veciach v agendách okresných súdov

Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov

Prehľad o agendách krajských súdov

Prehľad o ďalších agendách krajských súdov

Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR

Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

I. Trestná agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch ( 1998 - 2002)

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch ( 1998 - 2002)

Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1987

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 2002

Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1987

Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2002

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 2002

Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1987

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 2002

Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1987

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 2002

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti ( 1998 - 2002 ) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2002

Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2002

Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1987

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2002 ( okresné a krajské súdy )

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení v roku 2002

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť ( 1998 - 2002 )

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (1998-2002)

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2002

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.2002

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2002 ( okresné súdy )

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými súdmi v roku 2002

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených krajskými súdmi v roku 2002

Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch v roku 2002

Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2002

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže

A. Komentár

B. Tabuľková časť:

Počet obvinených a odsúdených

Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín

Počet obvinených a odsúdených cudzincov

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody

Vývoj v zložení odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa nápravnovýchovných skupín

Vývoj v zložení odsúdených podľa vzdelania

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

Štruktúra ústavov ZVJS

Vývoj vo využívaní právnych inštitútov u odsúdených

Výsledky dosiahnuté vo všeobecnom vzdelávaní

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených

Úsek sociálnej práce s odsúdenými

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

Pracovná neschopnosť obvinených a odsúdených podľa klasifikácie chorôb a úrazov

Prehľad vykonaných ochranných liečení

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch ZVJS

Vývoj zamestnanosti odsúdených podľa priemerných počtov zaradených do práce a % zamestnanosti (bez obvinených)

Prehľad o priemerných počtoch obvinených a odsúdených z pohľadu zamestnanosti

Prehľad o priemerných počtoch obvinených a odsúdených zaradených do práce a ich priemerná pracovná odmena

Vývoj sťažností

Sťažnosti podľa sťažovateľov

Plnenie počtov pracovníkov ZVJS

Štrukturálny prehľad príslušníkov

C. Grafická časť

Vývoj priemerného počtu obvinených a odsúdených I.

Vývoj priemerného počtu obvinených a odsúdených II.

Vývoj počtu obvinených a odsúdených cudzincov k 31.12.2002

Zloženie počtu odsúdených podľa NVS

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

Vývoj v zložení odsúdených podľa vzdelania

Využitie kapacity väzenských zariadení ZVJS v r. 2002

Zloženie odsúdených podľa výšky uloženého trestu k 31.12.2002

Vývoj zamestnanosti odsúdených podľa priemerných počtov

Zloženie odsúdených podľa veku k 31.12.2003

Vek a vzdelanie príslušníkov ZVJS

III. Občianskoprávna agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR ( 1998 - 2002)

Prehľad o vývoji ďalších hlavných agend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku 2002

Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR ( 1998 - 2002 )

Prehľad o pohybe ďalších hlavných agend rozhodovaných krajskými súdmi v SR v roku 2002

Graf: Agenda C - počet došlých vecí od roku 1987

Graf: Agenda PaNc - počet došlých vecí od roku 1987

1. Občianskoprávne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach (Kraj Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra)

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach (Kraj Žilina, B. Bystrica, Prešov, Košice)

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2002

Graf: Podiel spôsobu vybavovania vecí C z celkového počtu vybavených vecí v SR za rok 2002

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov:

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende v roku 2002 - okresné súdy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende – okresné súdy

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch

Prehľad o agende výkonu rozhodnutia

Graf: Agenda E - počet vybavených vecí od roku 1987

Graf: Agenda Ro - počet vybavených vecí od roku 1987

2. Agenda obchodného registra

Komentár

Prehľad o agende obchodného registra (1999 - 2002)

Vysvetlivky

3. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár

Prehľad o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1998 - 2002) - časť 1 (Kraj Bratislava, Trnava, Trenčín,Nitra)

Prehľad o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1998 - 2002) - časť 2 (Kraj Bratislava, Trnava, Trenčín,Nitra)

Prehľad o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1998 - 2002) - časť 1 (Kraj Žilina, B. Bystrica, Prešov, Košice)

Prehľad o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1998 - 2002) - časť 2 (Kraj Žilina, B. Bystrica, Prešov, Košice)

Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých:

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivýchkrajoch SR

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných a ochranných výchovách (Kraj Bratislava, Trnava, Trenčín,Nitra)

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných a ochranných výchovách (Kraj Žilina, B. Bystrica, Prešov, Košice)

4. Rozvody

Komentár

Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (1998 - 2002)

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2002

Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev od roku 1987

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2002

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách a dôvodov zamietnutia návrhov v SR v roku 2002