ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2005

SEKCIA JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR

 

Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Sekcie justičnej informatiky a štatistiky, Sekcie trestného práva, Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

OBSAH

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2005

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o veciach v agendách okresných súdov

Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov

Prehľad o agendách krajských súdov

Prehľad o ďalších agendách krajských súdov

Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR

Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

Štatistika trestnej činnosti za obdobie od 1.1.2005 do 31.12.2005 - Vojenské súdy SR

I. Trestná agenda 

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch (2001 - 2005):

- v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

- v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

- v prešovskom a košickom kraji

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch (2001 - 2005):

- na Krajskom súde v Bratislave, Trnave a Trenčíne

- na Krajskom súde v Nitre, Žiline a Banskej Bystrici

- na Krajskom súde v Prešove a Košiciach

Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1991

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 2005

Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1991

Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2005

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 2005

Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1991

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 2005

Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1991

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 2005

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (2001 - 2005) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

- v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

- v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

- v prešovskom, košickom kraji a na Špeciálnom súde

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2005:

III. Hlava - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

V. Hlava - trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie

VI. Hlava - trestné činy proti rodine a mládeži

VII. Hlava - trestné činy proti životu a zdraviu

VIII. Hlava - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

IX. Hlava - trestné činy proti majetku

Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2005

Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1991

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2005 (okresné a krajské súdy )

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, v roku 2005

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť (2001 - 2005 )

- v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

- v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

- v prešovskom a košickom kraji a na Špeciálnom súde

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (2001-2005)

- v bratislavskom , trnavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji

- v žilinskom a banskobystrickom, prešovskom a košickom kraji

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2005

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.2005

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2005 (okresné súdy)

Prehľad o rýchlosti konania u odsúdených osôb v roku 2005

Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch v roku 2005

Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2005

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  

Komentár

 

I. Administratíva

Počet obvinených a odsúdených

Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín

Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31.12.2005

Počet obvinených a odsúdených cudzincov na území SR k 31.12.2005

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody v jednotlivých rokoch

Počet odsúdených, ktorí nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života

Zloženie počtu odsúdených podľa veku

Zloženie odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa nápravnovýchovných skupín

Zloženie odsúdených podľa vzdelania

Zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

 

II. Výkon väzby a výkonu trestu

Využívanie právnych inštitútov u odsúdených

Udeľovanie disciplinárnych odmien odsúdeným

Ukladanie disciplinárnych trestov

Vzdelávanie odsúdených

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených

Úsek sociálnej práce s odsúdenými

 

III. Ochrana a obrana

Mimoriadne udalosti

Vývoj skladby ušlých obvinených a odsúdených, vrátane vzdialení sa z pracoviska podľa pohlavia a zaradenia do jednotlivých nápravnovýchovných skupín

Pokusy o útek

Spôsob vykonania úteku, resp. opustenia objektu

Použitie donucovacích prostriedkov podľa ústavov

Použitie donucovacích prostriedkov podľa druhu a ich oprávnenosti

 

IV. Preventívno-bezpečnostná služba

Trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestných činov v ZVJS

Trestné konanie - podozrenie zo spáchania trestných činov príslušníkov ZVJS v súvislosti s výkonom služby

 

V. Ekonomické činnosti

Plnenie príjmov podľa organizačných zložiek zboru

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2005

 

VI. Hospodárske činnosti

Štruktúra ústavov k 31.12.2005

 

VII. Zamestnávanie, výroba a odbyt

Zamestnávanie obvinených a odsúdených v roku 2005

 

VIII. Inšpekcia

Počet vybavených sťažností

Sťažnosti podľa sťažovateľov

Prehľad sťažností podľa organizačných zložiek ZVJS

Sťažnosti podľa vecného zamerania

 

IX. Zdravotná starostlivosť

Zdravotný stav príslušníkov podľa zdravotnej klasifikácie

Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov a zamestnancov

Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov a zamestnancov v stomatologických ambulanciách

Prehľad činnosti stomatologických laboratórií

Prehľad dočasnej neschopnosti k výkonu služby príslušníkov pre chorobu a úraz

Služobné a mimoslužobné úrazy príslušníkov

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch

Prehľad vykonaných ochranných liečení

Prehľad štatistických ukazovateľov Nemocnice  pre obvinených a odsúdených podľa jednotlivých oddelení za rok 2005  v prepočte na plnú kapacitu

 

X. Personálna práca

Plnenie počtov pracovníkov zboru

Štrukturálny prehľad príslušníkov + grafy

 

XI. Sociálne zabezpečenie

Prehľad príjmov a výdavkov Osobitného účtu za rok 2005

 

III. Občianskoprávna agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR (2001 - 2005)

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Prehľad o vývoji ďalších hlavných agiend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku (2001 - 2005)

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR (2001 - 2005 )

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Prehľad o pohybe ďalších hlavných agiend rozhodovaných krajskými súdmi v SR v roku 2005

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Graf: Agenda C- počet došlých vecí od roku 1991

Graf: Agenda P - počet došlých vecí od roku 1991

1. Občianskoprávne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach v roku 2005

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2005

Graf: Podiel spôsobu vybavovania vecí C z celkového počtu vybavených vecí v SR za rok 2005


Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

- Slovenská republika

- Bratislavský kraj

- Trnavský kraj

- Trenčiansky kraj

- Nitriansky kraj

- Žilinský kraj

- Banskobystrický kraj

- Prešovský kraj

- Košický kraj

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov

B. Obchodné spory (podľa Obchodného zákonníka účinného po 1.1.1992)

C. Pracovné spory

D. Spory z rodinného práva

E. Spory o náhradu škody podľa OZ

F. Vybrané druhy nárokov z nájmu bytov a iných obytných miestností

G. Spory z vlastníctva

H. Iné spory podľa OZ

I. Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

J. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy okresnými súdmi

K. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy krajskými súdmi

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende - okresné súdy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende – okresné súdy

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch

Prehľad o agende výkonu rozhodnutia

Graf: Agenda E - počet vybavených vecí od roku 1990

Graf: Agenda Ro - počet vybavených vecí od roku 1990

2. Agenda obchodného registra

Komentár

Prehľad o agende obchodného registra (2001 - 2005), kraje Bratislava, Trnava, Trenčín

Prehľad o agende obchodného registra (2001 - 2005), kraje Nitra, Žilina, Banská Bystrica

Prehľad o agende obchodného registra (2001 - 2005), kraje Prešov, Košice

Prehľad o agende obchodného registra (2001 - 2005) - Slovenská republika

- Register Nre

- Register Re

- Register Nsre

- Register Exre

- Register Pok

- Register Vym

- Register Zpz

Vysvetlivky


3. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár

Prehľad č. 1 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (2001 - 2005),
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prehľad č. 2 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (2001 - 2005),
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prehľad č. 1 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (2001 - 2005),
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj

Prehľad č. 2 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (2001 - 2005),
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj


Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých

I.     

II.     

III.     

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivých krajoch SR

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných a ochranných výchovách:

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

4. Rozvody

Komentár

Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (2001 - 2005)

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2005
 (bratislavský, trnavský a trenčiansky kraj))

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (2001 - 2005
 (nitriansky, žilinský a banskobystrický kraj))

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (2001 - 2005)
 (prešovský a košický kraj))

Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev (v tis.) od r. 1991

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2005

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2005