ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2004

ODBOR JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR

 

Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Odboru justičnej informatiky a štatistiky, Sekcie trestného práva, Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

OBSAH

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2004

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o veciach v agendách okresných súdov

Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov

Prehľad o agendách krajských súdov

Prehľad o ďalších agendách krajských súdov

Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR

Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

Štatistika trestnej činnosti za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004 - Vojenské súdy SR

I. Trestná agenda 

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch (1999 - 2004)

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch (1999 - 2004)

Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1988

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 2004

Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1988

Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2004

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 2004

Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1988

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 2004

Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1988

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 2004

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (1999 - 2004) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2004:

III. Hlava - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

V. Hlava - trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie

VI. Hlava - trestné činy proti rodine a mládeži

VII. Hlava - trestné činy proti životu a zdraviu

VIII. Hlava - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

IX. Hlava - trestné činy proti majetku

Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2004

Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1988

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2004 (okresné a krajské súdy )

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, v roku 2004

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť (1999 - 2004 )

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (1999-2004)

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2004

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.2004

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2004 (okresné súdy )

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými súdmi v roku 2004

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených krajskými súdmi v roku 2004

Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch v roku 2004

Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2004

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  

Komentár

 

I. Úsek administratívnych činností

Počet obvinených a odsúdených

Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín

Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31.12.2004

Počet obvinených a odsúdených cudzincov na území SR k 31.12.2004

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody v jednotlivých rokoch

Počet odsúdených, ktorí nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života

Zloženie počtu odsúdených podľa veku a pohlavia

Vývoj v zložení odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa nápravnovýchovných skupín

Vývoj v zložení odsúdených podľa vzdelania

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

 

II. Úsek výkonu väzby a výkonu trestu

Vývoj vo využívaní právnych inštitútov u odsúdených

Vývoj v udeľovaní disciplinárnych odmien odsúdeným

Vývoj v ukladaní disciplinárnych trestov

Vzdelávanie odsúdených

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených

Úsek sociálnej práce s odsúdenými

 

III. Úsek ochrany a obrany

Mimoriadne udalosti

Vývoj skladby ušlých obvinených a odsúdených, vrátane vzdialení sa z pracoviska podľa pohlavia a zaradenia do jednotlivých nápravnovýchovných skupín

Pokusy o útek

Spôsob vykonania úteku, resp. opustenia objektu

Použitie donucovacích prostriedkov podľa ústavov

Použitie donucovacích prostriedkov podľa druhu a ich oprávnenosti

 

IV. Úsek preventívno-bezpečnostnej služby

Trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestných činov v ZVJS

Trestné konanie - podozrenie zo spáchania trestných činov príslušníkov ZVJS v súvislosti s výkonom služby

 

V. Úsek ekonomický

Plnenie príjmov podľa ústavov

Čerpanie bežných výdavkov podľa ústavov zboru v roku 2004

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2004

 

VI. Úsek hospodársky

Štruktúra ústavov k 31.12.2004

 

VII. Úsek zamestnávania, výroby a odbytu

Zamestnávanie odsúdených

 

VIII. Inšpekcia generálneho riaditeľa ZVJS

Prehľad o počte vybavených sťažností

Sťažnosti podľa sťažovateľov

Prehľad sťažností podľa organizačných zložiek ZVJS

Sťažnosti podľa vecného zamerania

 

IX. Úsek zdravotnej starostlivosti

Zdravotný stav príslušníkov podľa zdravotnej klasifikácie

Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov a zamestnancov

Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov a zamestnancov v stomatologických ambulanciách

Prehľad činnosti stomatologických laboratórií

Prehľad dočasnej neschopnosti k výkonu služby príslušníkov pre chorobu a úraz

Služobné a mimoslužobné úrazy príslušníkov

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch

Prehľad vykonaných ochranných liečení

Prehľad štatistických ukazovateľov Nemocnice  pre obvinených a odsúdených podľa jednotlivých oddelení za rok 2004  v prepočte na plnú kapacitu

 

X. Úsek personálnej práce

Plnenie počtov pracovníkov zboru

Štrukturálny prehľad príslušníkov + grafy

 

XI. Útvar sociálneho zabezpečenia

Prehľad príjmov a výdavkov Osobitného účtu za rok 2004

 

XII. Úsek informatiky a informačných technológií

Objem finančných prostriedkov vynaložených v roku 2004 na vývoj a prevádzku informačného systému Zboru väzenskej a justičnej stráže

III. Občianskoprávna agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR ( 2001 - 2004)

Prehľad o vývoji ďalších hlavných agiend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku 2004

Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR (2001 - 2004 )

Prehľad o pohybe ďalších hlavných agiend rozhodovaných krajskými súdmi v SR v roku 2004

Graf: Agenda C- počet došlých vecí od roku 1989

Graf: Agenda P - počet došlých vecí od roku 1989

1. Občianskoprávne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2004

Graf: Podiel spôsobu vybavovania vecí C z celkového počtu vybavených vecí v SR za rok 2004


Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

SR

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov

A. Obchodné spory (podľa Hospodárskeho zákonníka účinného do 31.12.1991)

B. Obchodné spory (podľa Obchodného zákonníka účinného po 1.1.1992)

C. Pracovné spory

D. Spory z rodinného práva

E. Spory o náhradu škody podľa OZ

F. Vybrané druhy nárokov z nájmu bytov a iných obytných miestností

G. Spory z vlastníctva

H. Iné spory podľa OZ

I. Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

J. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy okresnými súdmi

K. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy krajskými súdmi

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende - okresné súdy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende – okresné súdy

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch

Prehľad o agende výkonu rozhodnutia

Graf: Agenda E - počet vybavených vecí od roku 1990

Graf: Agenda Ro - počet vybavených vecí od roku 1990

2. Agenda obchodného registra

Komentár

Prehľad o agende obchodného registra (1999 - 2004)

Vysvetlivky

3. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár

Prehľad č. 1 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2004),
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prehľad č. 2 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2004),
Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prehľad č. 1 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2004),
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj

Prehľad č. 2 o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1999 - 2004),
Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj


Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých

I.     

II.     

III.     

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivých krajoch SR

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných a ochranných výchovách

4. Rozvody

Komentár

Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (1999 - 2004)

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2004

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (1999 - 2004)

Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev od roku 1988

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2004

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2004

Prehľad dôvodov zamietnutia návrhov na rozvod v roku 2004