ŠTATISTICKÁ ROČENKA

Úvodná strana

2001

ODBOR JUSTIČNEJ INFORMATIKY MS SR
SEKCIA CIVILNÉHO PRÁVA MS SR


Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Odboru justičnej informatiky a Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.

OBSAH:

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2001

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o veciach v agendách okresných súdov

Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov

Prehľad o agendách krajských súdov

Prehľad o ďalších agendách krajských súdov

Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR

Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

I. Trestná agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch (1997–2001)

Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch (1997–2001)

Graf: Agenda T – počet došlých vecí od roku 1986

Prehľad o počte odsúdených a trestoch – spolu v roku 2001

Graf: Agenda T – počet odsúdených osôb od roku 1986

Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2001

Prehľad o počte odsúdených a trestoch – MLADISTVÍ v roku 2001

Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1986

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RÓMOVIA v roku 2001

Graf: Podiel počtu odsúdených Rómov na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1986

Prehľad o počte odsúdených a trestoch – ŽENY v roku 2001

Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1986

Prehľad o počte odsúdených a trestoch – RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 2001

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (1997–2001) – Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2001

III. Hlava – trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

V. Hlava – trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie

VI. Hlava – trestné činy proti rodine a mládeži

VII. Hlava – trestné činy proti životu a zdraviu

VIII. Hlava – trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

IX. Hlava - trestné činy proti majetku

Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2001

Graf: Vývoj najťažších trestných činov – počet odsúdených osôb od roku 1986

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2001 (okresné a krajské súdy)

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, v roku 2001

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť (1997–2001)

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (1998–2001)

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2001

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31. 12. 2001

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2001 (okresné súdy)

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými súdmi v roku 2001

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených krajskými súdmi v roku 2001

Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch

Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2001

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže 

A.Komentár 

B. Tabuľková časť   

Počet obvinených a odsúdených 

Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín 

Počet obvinených a odsúdených cudzincov 

Počet obvinených a odsúdených cudzincov  (podľa príslušnosti)

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody

Počet odsúdených, ktorý nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života

Zloženie počtu odsúdených podľa veku

Vývoj v zložení odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa nápravnovýchovných skupín

Vývoj v zložení odsúdených podľa vzdelania

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

Štruktúra ústavov ZVJS

Vývoj vo využívaní právnych inštitútov u odsúdených

Výsledky dosiahnuté vo všeobecnom vzdelávaní

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených

Úsek sociálnej práce s odsúdenými

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

Pracovná neschopnosť obvinených a odsúdených podľa klasifikácie chorôb a úrazov

Prehľad vykonaných ochranných liečení

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch ZVJS

Vývoj zamestnanosti odsúdených podľa priemerných počtov zaradených do práce a % zamestnanosti (bez obvinených )

Prehľad o priemerných počtoch obvinených a odsúdených z pohľadu zamestnanosti

Prehľad o priemerných počtoch obvinených a odsúdených zaradených do práce a ich priemerná pracovná doba

Vývoj sťažností

Sťažnosti podľa sťažovateľov

Plnenie počtov pracovníkov ZVJS

Štrukturálny prehľad príslušníkov

C. Grafická časť           

Vývoj počtu obvinených a odsúdených

Vývoj priemerného počtu obvinených a odsúdených

Vývoj počtu obvinených a odsúdených cudzincov

Zloženie počtu odsúdených podľa NVS

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený VTOS

Zloženie odsúdených podľa výšky uloženého trestu OS

Nástup VTOS z väzby a občianskeho života

Zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie (PK)

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie (PK)

Zloženie odsúdených podľa vzdelania

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch ZVJS

Využitie kapacity väzenských zariadení ZVJS

Vývoj zamestnanosti odsúdených podľa priemerných počtov

Vývoj sťažností

 

III. Občianskoprávna agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR
(1997–2001)

Prehľad o vývoji a pohybe ďalších hlavných agiend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku 2001

Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR (1997–2001)

Prehľad o vývoji a pohybe ďalších hlavných agiend rozhodovaných krajskými súdmi v SR v roku 2001

Graf: Agenda C - počet došlých vecí od roku 1986

Graf: Agenda PaNc - počet došlých vecí od roku 1986

1. Občianskoprávne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2001

Graf: Podiel spôsobu vybavovania vecí C z celkového počtu vybavených vecí v SR za rok 2001

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov

A. Obchodné spory (podľa Hospodárskeho zákonníka účinného do 31. 12. 1991)

B. Obchodné spory (podľa Obchodného zákonníka účinného po 1.1.1992)

C. Pracovné spory

D. Spory z rodinného práva

E. Spory o náhradu škody podľa OZ

F. Vybrané druhy nárokov z nájmu bytov a iných obytných miestností

G. Spory z vlastníctva

H. Iné spory podľa OZ

I. Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

J. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy okresnými súdmi

K. Prieskumné konanie rozhodnutí orgánov štátnej správy krajskými súdmi

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende - okresné súdy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende – okresné súdy

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch

Prehľad o agende výkonu rozhodnutia

Graf: Agenda E - počet vybavených vecí od roku 1986

Graf: Agenda Ro - počet vybavených vecí od roku 1986

2. Agenda obchodného registra

Komentár

Prehľad o agende obchodného registra (1997–2001)

3. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár

Prehľad o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1997–2001)

Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých v roku 2001

 Prehľad o priemernej výške výživného maloletých

4. Rozvody

Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (1996–2000)
Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2000

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (1996–2000)

Graf: Vývoj rozvodovosti – počet rozvedených manželstiev od roku 1985

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2000

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2000
Prehľad dôvodov zamietnutia návrhov na rozvod v roku 2000