ŠTATISTICKÁ ROČENKA

1999

ODBOR JUSTIČNEJ INFORMATIKY MS SR

SEKCIA CIVILNÉHO PRÁVA MS SR


Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Odboru justičnej informatiky a Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.

 

OBSAH

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 1999

Komentár
Vysvetlivky
Prehľad o veciach v agendách okresných súdov
Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov
Prehľad o agendách krajských súdov
Prehľad o ďalších agendách krajských súdov
Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR
Prehľad o vybavovaní agendy na vojenských súdoch SR

I. Trestná agenda

Komentár
Vysvetlivky
Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na okresných súdoch ( 1995 - 1999)
Prehľad o vývoji a pohybe trestnej agendy na krajských súdoch ( 1995 - 1999)
Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1984
Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 1999
Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1984
Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 1999
Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 1999
Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1984
Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RÓMOVIA v roku 1999
Graf: Podiel počtu odsúdených Rómov na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1984
Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 1999
Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1984
Prehľad o počte odsúdených a trestoch - RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM v roku 1999
Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti ( 1995 - 1999 ) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov
Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 1999
Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 1999

Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1984

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 1999 ( okresné a krajské súdy )

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, v roku 1999

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť ( 1995 - 1999 )

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (1998-1999)

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 1999

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.1999

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 1999 ( okresné súdy )

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými súdmi v roku 1999

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených krajskými súdmi v roku 1999

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže

Komentár

Zloženie počtu odsúdených podľa nápravnovýchovných skupín

Počet obvinených a odsúdených

Počet obvinených a odsúdených cudzincov

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody

Počet odsúdených, ktorý nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života

Zloženie počtu odsúdených podľa veku

Vývoj v zložení odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa jednotlivých

Vývoj v zložení odsúdených podľa vzdelania

Vývoj v zložení odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

Vývoj vo využívaní právnych inštitútov u odsúdených

Výsledky dosiahnuté vo všeobecnom vzdelávaní

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených

Úsek sociálnej práce s odsúdenými

Vývoj zamestnanosti odsúdených podľa priemerných počtov zaradených do práce a % zamestnanosti ( bez obvinených )

III. Občianskoprávna agenda

Komentár
Vysvetlivky
Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR ( 1995 - 1999 )
Prehľad o vývoji ďalších hlavných agiend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku 1999
Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR ( 1995 - 1999 )
Prehľad o pohybe ďalších hlavných agiend rozhodovaných krajskými súdmi v SR v roku 1999
Graf: Agenda C - počet došlých vecí od roku 1984
Graf: Agenda PaNc - počet došlých vecí od roku 1984

1. Občianskoprávne veci

Komentár
Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach
Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 1999
Graf: Podiel spôsobu vybavovania vecí C z celkového počtu vybavených vecí v SR za rok 1999
Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov
Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende - okresné súdy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende – okresné súdy

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch

Prehľad o agende výkonu rozhodnutia

Graf: Agenda E - počet vybavených vecí od roku 1984

Graf: Agenda Ro - počet vybavených vecí od roku 1984

2. Agenda obchodného registra

Komentár
Prehľad o agende obchodného registra (1995 - 1999)

3. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár
Prehľad o počte vybavených vecí starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach (1995 - 1999)
Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých
Prehľad o priemernej výške výživného maloletých (1995 - 1999)

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivých krajoch SR

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných a ochranných výchovách

4. Rozvody

Komentár
Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (1995 - 1999)
Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 1999
Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (1995 - 1999)
Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev od roku 1984
Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 1999
Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 1999
Prehľad dôvodov zamietnutia návrhov na rozvod v roku 1999