Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Tlačové správy
  3. Budovanie nových registrov

Budovanie nových registrov

Projekt bol vypracovaný na základe Dopytovej výzvy OPII-2022/7/23-DOP zverejnenej dňa 28.07.2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ je v súlade so špecifickým cieľom 7.7 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

MSSR dlhodobo kladie dôraz na elektronizáciu procesov a údajovej bázy, ktorá je široko používaná samotným ministerstvom ale aj ďalšími subjektami

V tomto smere MSSR plne vníma potrebu ďalšieho rozvoja, elektronizácie a integrácie procesov a údajov. Ako dva prioritné registre na elektronizáciu a modernizáciu boli identifikované:

  1. Register platobných rozkazov
  2. Register diskvalifikácií

Predmetom Registra platobných rozkazov je evidencia platobných rozkazov uložených prvostupňovými súdmi SR konaniach o návrh na vydanie platobného rozkazu a v upomínacích konaniach (UpoK), na ktoré nadväzujú procesy Exekučného konania v prípade, že dlžník (žalovaný, resp. povinný) platobný rozkaz neuhradí v zákonnej lehote.

Predmetom Registra diskvalifikácií je evidencia agendy OS ZA, kde sa v súčasnosti register vedie v elektronickej podobe čisto evidenčne s absentujúcimi funkciami pre zabezpečenie procesnej podpory.

Dokumentácia k projektu na METAIS: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/1b4b4300-6615-4306-9689-00f1cad53002/cimaster?tab=documentsForm

Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 5. októbra 2022 EOD prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu michal.preisinger@justice.sk

Projektová dokumentácia na stiahnutie:

Projektová dokumentácia (ZIP, 4 MB)