ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2006

SEKCIA JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR

 

Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Sekcie justičnej informatiky a štatistiky, Sekcie trestného práva, Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

OBSAH

A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v rezorte MS SR

B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2006

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o veciach v agendách okresných súdov v r. 2006

Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov v r. 2006

Prehľad o agendách krajských súdov v r. 2006

Prehľad o ďalších agendách krajských súdov v r. 2006
Prehľad o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v r. 2006

Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR v roku 2006

Štatistický prehľad vybavovania agendy na vojenských súdoch SR v roku 2006
Odvolacia agenda

Štatistika trestnej činnosti v roku 2006 - Vojenské súdy SR

I. Trestná agenda 

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o trestnej agende na okresných súdoch (2002 - 2006)

- v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

- v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

- v prešovskom a košickom kraji

Prehľad o trestnej agende na krajských súdoch (2002 - 2006):

- na Krajskom súde v Bratislave, Trnave a Trenčíne

- na Krajskom súde v Nitre, Žiline a Banskej Bystrici

- na Krajskom súde v Prešove a Košiciach

Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1992

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 2006

Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1992

Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2006

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 2006

Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1992

Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 2006

Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1992

Prehľad o počte odsúdených a trestoch v roku 2006- RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (2002 - 2006) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

- v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

- v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

- v prešovskom, košickom kraji a na Špeciálnom súde


Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2006 podľa zákona 140/1961 Zb

III. Hlava - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

V. Hlava - trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie

VI. Hlava - trestné činy proti rodine a mládeži

VII. Hlava - trestné činy proti životu a zdraviu

VIII. Hlava - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

IX. Hlava - trestné činy proti majetku


Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2006 podľa zákona 300/2005 Z. z.

I. HLAVA - trestné činy proti životu a zdraviu

II. HLAVA - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

III. HLAVA - trestné činy proti rodine a mládeži

IV. HLAVA - trestné činy proti majetku

VIII. HLAVA - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

IX. HLAVA - trestné činy proti iným právam a slobodám

Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2006

Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1992

Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2006 (okresné a krajské súdy )

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, podmienečnom zastavení, zastavení a postúpení, v roku 2006 - okresné a krajské súdy podľa zák. č. 141/1961 Zb.

Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, postúpení a zastavení, v roku 2006 podľa zák. č. 301/2005 Z.z.

Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák. č. 300/2005 Z. z. a počet súdom schválených dohôd o vine a treste podľa zák. č. 301/2005 Z. z. v roku 2006

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť (2002 - 2006 )

- v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

- v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

- v prešovskom a košickom kraji a na Špeciálnom súde

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (2002-2006)

- v bratislavskom , trnavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji

- v žilinskom a banskobystrickom, prešovskom a košickom kraji

Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2006

Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.2006

Prehľad o uložených a nevykonaných ochranných výchovách v roku 2006

Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO k 31.12.2006

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2006 (okresné súdy)

Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými a krajskými súdmi v roku 2006

Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch v roku 2006

Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2006

II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  

Komentár

 

I. Administratíva

Počet obvinených a odsúdených
Vývoj priemerného počtu obvinených a odsúdených

Zloženie počtu odsúdených podľa stupňov stráženia k 31.12.2006
Počty odsúdených podľa stupňov stráženia

Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31.12.2006

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody v jednotlivých rokoch
Počet odsúdených, ktorí nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života

Zloženie počtu odsúdených podľa veku

Zloženie odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa nápravnovýchovných skupín

Zloženie odsúdených podľa vzdelania

Zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie

 

II. Výkon väzby a výkonu trestu

Využívanie právnych inštitútov u odsúdených

Udeľovanie disciplinárnych odmien odsúdeným
Ukladanie disciplinárnych trestov

Uplatňovanie disciplinárnej právomoci vo výkone väzby

Vzdelávanie odsúdených

Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených
Úsek sociálnej práce s odsúdenými

 

III. Ochrana a obrana

Mimoriadne udalosti

Pokusy o útek
Vývoj skladby ušlých obvinených a odsúdených, vrátane vzdialení sa z pracoviska podľa pohlavia
Spôsob vykonania úteku, resp. opustenia objektu

Použitie donucovacích prostriedkov podľa druhu a ich oprávnenosti

 

IV. Preventívno-bezpečnostná služba

Trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestných činov v zbore

Trestné konanie - podozrenie zo spáchania trestných činov príslušníkov zboru v súvislosti s výkonom služby

 

V. Ekonomické činnosti

Plnenie príjmov podľa organizačných zložiek zboru

Čerpanie bežných výdavkov podľa organizačných zložiek zboru
Čerpanie kapitálových výdavkov

 

VI. Hospodárske činnosti

Štruktúra ústavov k 31.12.2006

 

VII. Zamestnávanie, výroba a odbyt

Zamestnávanie obvinených a odsúdených

 

VIII. Inšpekcia

Sťažnosti

Prehľad sťažností podľa organizačných zložiek zboru

Sťažnosti podľa vecného zamerania

 

IX. Zdravotná starostlivosť

Zdravotný stav príslušníkov zboru podľa zdravotnej klasifikácie
Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov a zamestnancov zboru
Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov a zamestnancov zboru v stomatologických ambulanciách

Prehľad činnosti stomatologických laboratórií
Prehľad dočasnej neschopnosti k výkonu služby príslušníkov zboru pre chorobu a úraz

Prehľad dočasnej neschopnosti k výkonu služby príslušníkov zboru pre služobné a mimoslužobné úrazy
Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených vo všeobecných ambulanciách
Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch
Prehľad vykonaných ochranných liečení

Prehľad vykonaných dobrovoľných liečení v zbore v rokoch 2002 - 2006
Prehľad štatistických ukazovateľov Nemocnice  pre obvinených a odsúdených podľa jednotlivých oddelení

 

X. Personálna práca

Plnenie počtov pracovníkov zboru
Štrukturálny prehľad príslušníkov zboru

Veková štruktúra príslušníkov zboru
Dĺžka výkonu služby
Dosiahnuté vzdelanie príslušníkov zboru

 

XI. Sociálne zabezpečenie

Prehľad príjmov a výdavkov Osobitného účtu v Sk

 

XII. Vikariát

Prehľad o zabezpecení duchovných služieb

Prehľad duchovnej činnosti väzanských kaplánov a vikára za rok 2006
Niektoré ďalšie aktivity

 

III. Občianskoprávna agenda

Komentár

Vysvetlivky

Prehľad o vývoji a pohybe hlavných druhov občianskoprávnej agendy na okresných súdoch v SR (2002 - 2006)

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Prehľad o vývoji ďalších hlavných agend rozhodovaných okresnými súdmi v SR v roku (2002 - 2006)

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Prehľad o vývoji a pohybe občianskoprávnej agendy na krajských súdoch v SR (2002 - 2006 )

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Prehľad o pohybe ďalších hlavných agend rozhodovaných krajskými súdmi v SR (2002 - 2006 )

- bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

- žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

Graf: Agenda C - počet došlých vecí od roku 1992

Graf: Agenda P - počet došlých vecí od roku 1992

Graf: Agenda E – počet vybavených vecí od roku 1992

Graf: Agenda Ro – počet vybavených vecí od roku 1992

1. Občianskoprávne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach v roku 2006

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2006

Graf: Podiel spôsobu vybavovania z celkového počtu vybavených vecí C na súdoch SR za rok 2006


Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

- SR

- Bratislavský kraj

- Trnavský kraj

- Trenčiansky kraj

- Nitriansky kraj

- Žilinský kraj

- Banskobystrický kraj

- Prešovský kraj

- Košický kraj

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov v roku 2006

A. Obchodné spory (podľa Obchodného zákonníka účinného po 1.1.1992)

B. Pracovné spory

C. Spory z rodinného práva

D. Spory občianskoprávnej povahy

E. Vecné práva

F. Spory o náhradu škody

G. Vybrané druhy nárokov z nájmu bytov a iných obytných miestností

H. Spory z práva duševného vlastníctva

I. Ostatné spory občianskoprávnej povahy

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende v roku 2006 (okresné súdy)

Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende v roku 2006 (okresné súdy)

Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch v roku 2006

2. Správne veci

Komentár

Prehľad o počte vybavených správnych vecí za SR v roku 2006

Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia správnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov za SR v roku 2006

Prehľad o rýchlosti konania v správnych veciach za SR v roku 2006

3. Agenda obchodného registra

Komentár

Prehľad o agende obchodného registra (2002 - 2006), kraje Bratislava, Trnava, Trenčín

Prehľad o agende obchodného registra (2002 - 2006), kraje Nitra, Žilina, Banská Bystrica

Prehľad o agende obchodného registra (2002 - 2006), kraje Prešov, Košice

Prehľad o agende obchodného registra (2006) - Slovenská republika

- Register Nre

- Register Re

- Register Nsre

- Register Exre

- Register Pok

- Register Vym

- Register Zpz

- Registrovaná kniha - Konania o pokute

Vysvetlivky


4. Veci starostlivosti o maloletých

Komentár

Prehľad o počte vybavených vecí v oblasti starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach v roku 2006

Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých v roku 2006

I.     

II.     

III.     

IV.     

V.     

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých v roku 2006

Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivých krajoch SR

Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných starostlivostiach v roku 2006

5. Rozvody

Komentár

Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (2002 - 2006)
Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2006

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod a o priemernej dĺžke konania v SR (2002 - 2006)
 (bratislavský, trnavský a trenčiansky kraj)

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod a o priemernej dĺžke konania v SR (2002 - 2006)
 (nitriansky, žilinský a banskobystrický kraj)

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod a o priemernej dĺžke konania v SR (2002 - 2006)
 (prešovský a košický kraj)

Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev (v tis.) od r. 1992

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2006

Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2006
Prehľad dôvodov zamietnutia návrhov na rozvod v roku 2006