Projekt JUSTIN Erazmus +

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky s Inštitútom restoratívnej justície pre Česku republiku participuje pri riešení projektu JUSTIN Erazmus + pod názvom: „Mediácia pri závažnej trestnej činnosti.“

Partnerstvom MS SR reaguje na Odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2018) 8 o restoratívnej justícii v trestných veciach, ktorým sú členské štáty vyzývané, aby zapojili restoratívne prístupy, princípy a programy vo všetkých fázach trestného konania bez ohľadu na stupeň závažnosti trestného činu.

Cieľom projektu v rámci projektových aktivít je poukázať na možnosť využitia restoratívnych programov pri závažnej trestnej činnosti a budovať tak širšie chápanie zo strany odbornej aj laickej verejnosti.

Jednou z  aktivít v projekte bude úvodný seminár, na ktorom sa odprezentujú aj správy o stave restoratívnych procesov v Česku a na Slovensku, dobrá prax, ale aj výzvy a potreby systémových riešení.

Ďalšou aktivitou je študijná cesta v spolupráci s fínskou Criminal Sanction Agency (Fínska probačná služba, štátna inštitúcia).

Výstupom z projektu je vypracovanie manuálu a školenie  belgickými lektormi z organizácie Moderator a webinár s fínskymi lektormi z organizácie RISE.

Získané znalosti budú ďalej šírené do praxe v SR, ČR a v Európe, taktiež budú prezentované na medzinárodnom seminári Európskeho fóra pre restoratívnu justíciu.

SEMINÁR: Mediácia pri závažnej trestnej činnosti

(uskutočnený 10. júna 2022 v Bratislave)

Uplatňovanie a využívanie restoratívnych prístupov v trestnej politike je dlhodobo diskutovanou témou  naprieč celou Európou, pričom Slovenská republika a Česká republika nie sú výnimkou.

Tejto tematike sa venovalo asi tridsať účastníkov z trestnoprávnej praxe. Diskutovalo sa o rozvoji spolupráce v oblasti restoratívnej justície na základe Odporúčania Rady Európy CM/Rec (2018)8 o restoratívnej justícii v trestných veciach o alternatívach implementovania restoratívnych programov do justičnej praxe.

Odborníci prezentovali súčasný stav a možnosti využívania restoratívnych princípov, zásad a procesov v aplikačnej praxi na Slovensku a v Česku. Zámerom stretnutia bolo konštituovať širšie chápanie v oblasti využívania mediácie, aj pri riešení trestnej činnosti bez ohľadu na stupeň jej závažnosti, na princípoch konštruktívneho riešenia vzniknutého konfliktu a podporou postavenia poškodenej osoby v trestnom konaní s akcentom na restoratívnosť.

Súčasťou seminára bolo aj premietanie fínskeho dokumentu „Z očí do očí“, kde boli prezentované restoratívne stretnutia vo väzenskom prostredí.

Seminár bol projektovou aktivitou JUSTIN Erazmus+ a všetci účastníci veľmi pozitívne hodnotili aktuálnosť diskutovanej problematiky.

Veríme, že aj ďalšie projektové aktivity prispejú k podpore a využívaniu restoratívnych procesov v justícii v podmienkach Slovenskej republiky.