Projekt JUSTIN Erazmus +

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky s Inštitútom restoratívnej justície pre Česku republiku participuje pri riešení projektu JUSTIN Erazmus + pod názvom: „Mediácia pri závažnej trestnej činnosti.“

Partnerstvom MS SR reaguje na Odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2018) 8 o restoratívnej justícii v trestných veciach, ktorým sú členské štáty vyzývané, aby zapojili restoratívne prístupy, princípy a programy vo všetkých fázach trestného konania bez ohľadu na stupeň závažnosti trestného činu.

Cieľom projektu v rámci projektových aktivít je poukázať na možnosť využitia restoratívnych programov pri závažnej trestnej činnosti a budovať tak širšie chápanie zo strany odbornej aj laickej verejnosti.

Jednou z  aktivít v projekte bude úvodný seminár, na ktorom sa odprezentujú aj správy o stave restoratívnych procesov v Česku a na Slovensku, dobrá prax, ale aj výzvy a potreby systémových riešení.

Ďalšou aktivitou je študijná cesta v spolupráci s fínskou Criminal Sanction Agency (Fínska probačná služba, štátna inštitúcia).

Výstupom z projektu je vypracovanie manuálu a školenie  belgickými lektormi z organizácie Moderator a webinár s fínskymi lektormi z organizácie RISE.

Získané znalosti budú ďalej šírené do praxe v SR, ČR a v Európe, taktiež budú prezentované na medzinárodnom seminári Európskeho fóra pre restoratívnu justíciu.

Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch závažnej kriminality

Institut pro restorativní justici realizuje v súčasnom období jedinečný projekt JUSTIN, Eraszmus+, ktorého partnerom je i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

V dňoch 15.- 19. mája 2023 sa za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE – Criminal Sanctions Agency uskutočnilo v Prahe odborné školenie zamerané na využitie restoratívneho programu, akým je v súčasnej situácii mediácia v oblasti závažnej trestnej činnosti.

Belgickí a fínski experti, ktorí na predmetnom školení spolupracujú, zdieľali svoje dlhodobé skúsenosti z tejto oblasti. Vďaka nim je overené, že restoratívne metódy môžu mať najväčšie prínosy práve v kontexte závažnej trestnej činnosti, respektíve jej závažných dosahov na poškodeného.

Vzdelávacej aktivity sa za Slovenskú republiku zúčastnili i siedmi probační a mediační úradníci, ktorí sa stanú vôbec prvými špecialistami pri zavádzaní nového restoratívneho programu s akcentom na závažnú trestnú činnosť. 

Študijná cesta do Fínska

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality pre kvalitnejšie nastavenie činností probácie a mediácie a ich uplatnenie a implementáciu v aplikačnej praxi v justičnom prostredí SR sa snaží v čo najväčšej miere, pri získavaní nových  poznatkov, skúseností a informácií zapájať do týchto aktivít aj odborníkov z výkonu.

V tejto súvislosti vycestovali na študijnú cestu v rámci projektu JUSTIN Erazmus+ do Tampere vo Fínsku aj odborníci z praxe.

Cieľom bola návšteva Criminal Sanction Agency (RISE), oboznámenie sa a diskusia o skúsenostiach s restoratívnymi stretnutiami vo väzniciach pri závažnej trestnej činnosti a tiež osobné stretnutie s obeťou a páchateľom, ktorí absolvovali restoratívny dialóg vo väznici Kyläkoski.

Viac informácii v tomto odkaze.

SEMINÁR: Mediácia pri závažnej trestnej činnosti

(uskutočnený 10. júna 2022 v Bratislave)

Uplatňovanie a využívanie restoratívnych prístupov v trestnej politike je dlhodobo diskutovanou témou  naprieč celou Európou, pričom Slovenská republika a Česká republika nie sú výnimkou.

Tejto tematike sa venovalo asi tridsať účastníkov z trestnoprávnej praxe. Diskutovalo sa o rozvoji spolupráce v oblasti restoratívnej justície na základe Odporúčania Rady Európy CM/Rec (2018)8 o restoratívnej justícii v trestných veciach o alternatívach implementovania restoratívnych programov do justičnej praxe.

Odborníci prezentovali súčasný stav a možnosti využívania restoratívnych princípov, zásad a procesov v aplikačnej praxi na Slovensku a v Česku. Zámerom stretnutia bolo konštituovať širšie chápanie v oblasti využívania mediácie, aj pri riešení trestnej činnosti bez ohľadu na stupeň jej závažnosti, na princípoch konštruktívneho riešenia vzniknutého konfliktu a podporou postavenia poškodenej osoby v trestnom konaní s akcentom na restoratívnosť.

Súčasťou seminára bolo aj premietanie fínskeho dokumentu „Z očí do očí“, kde boli prezentované restoratívne stretnutia vo väzenskom prostredí.

Seminár bol projektovou aktivitou JUSTIN Erazmus+ a všetci účastníci veľmi pozitívne hodnotili aktuálnosť diskutovanej problematiky.

Veríme, že aj ďalšie projektové aktivity prispejú k podpore a využívaniu restoratívnych procesov v justícii v podmienkach Slovenskej republiky.