Výmaz zapísaných osôb z OR SR z dôvodu nepremenenej menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro

Dňa 23. novembra 2021 bol Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vykonaný technický výmaz 12 170 zapísaných osôb z obchodného registra v súvislosti s ustanovením § 768s ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka v nadväznosti na ustanovenie § 768s ods. 2 písm. c)  Obchodného zákonníka.

Ide o výmaz zapísaných osôb – spoločností, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020. 

Právny základ na vykonanie tohto výmazu vyplýva z Obchodného zákonníka v znení zákona č. 390/2019 Z. z. 

Zákonom č. 390/2019 Z. z. boli zapracované opatrenia na zlepšenie fungovania obchodného registra, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky uznesením vlády SR č. 167 z 20. apríla 2018

Po prijatí zákona č. 390/2019 Z. z., opatrenie zamerané na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti, bolo opätovne schválené uznesením vlády č. 427 z 21. júla 2021.

Účelom právnej úpravy č. 390/2019 Z. z. bolo vyčistenie obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných „mŕtvych“ spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. 

Jednou z takých dlhodobo neplnených povinností, ktoré signalizovali nečinnú resp. tzv. „mŕtvu“ spoločnosť, bolo aj neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. Táto povinnosť bola pre zapísané osoby zavedená ešte v roku 2009

Spoločnosti, ktoré si povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro nesplnili v lehote do 1. decembra 2020 boli zaradené do zoznamu subjektov, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra. 

Tento zoznam bol dňa 22. marca 2021 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 55/2021. Zoznam môžete nájsť TU

Rovnako bol tento zoznam zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti týkajúcej sa obchodného registra. Zoznam môžete nájsť TU.

Počas 6-mesačnej lehoty od zverejnenia zoznamu spoločností v Obchodnom vestníku, tieto spoločnosti mohli podať zmenový návrh do obchodného registra, ktorým by zmenili menovitú hodnotu vkladov a menovitú hodnotu základného imania zo slovenskej meny na euro alebo mohli podať podnet na registrový súd, že do zoznamu subjektov, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra, zverejnenom v Obchodnom vestníku, boli uvedené nedôvodne. 

V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona č. 390/2019 Z. z., registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymazal z obchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020

Spoločnosti, ktoré sa domnievajú, že boli vymazané aj napriek tomu, že išlo o funkčné spoločnosti, ktoré si plnili všetky ostatné zákonné povinnosti, môžu sa na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky obrátiť na emailovú adresu vymazy.orsr@justice.sk.