Doplnenie identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy

Upozornenie

Pri odoslaní notifikačných správ z obchodného registra v súvislosti s automatizovaným doplnením identifikačných údajov zo dňa 21. júla 2022 mohlo dôjsť k technickej chybe, a to v nesprávne uvedenom predmete správy „Notifikácia – osoby, ktoré môžu byť vymazané z OR SR (§768s OBZ)“. Daný predmet nekorešponduje s obsahom správy, ktorá hovorí o tom, že je potrebné doplnenie chýbajúcich identifikačných údajov. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme, že s povinnosťou doplnenia identifikačných údajov nie je spojený následok výmazu z obchodného registra.

Zákonom č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  došlo i k zmene zákona č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  v časti § 15g zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pôvodne upravoval povinnosť zosúladenia zápisov zapísaných údajov v obchodnom registri (doplnenia identifikačných údajov) spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.
Zákonom č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola upravená táto povinnosť tak, že v návrhu na zápis zmeny po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022, je potrebné doplniť identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách.  Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis nebude prihliadať.


Nie je však vylúčená možnosť podať návrh, ktorým dôjde k doplneniu uvedených údajov ešte skôr, t. j. pred 30. septembrom 2021.

Informatívne vysvetlivky v OR SR – vysvetlivky

Ikona dvoch postáv  – Osoba je stotožnená s referenčným registrom – RFO

Fyzická osoba bola stotožnená s referenčným registrom, v tomto prípade s Registrom fyzických osôb (ďalej len „RFO“). Stotožnenie sa vykonáva pri zápise osoby do obchodného registra na základe identifikačných údajov fyzickej osoby v návrhu na zápis do obchodného registra, na pozadí informačného systému obchodného registra automatizovane bez zásahu súdu/Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MSSR“). Stotožňuje sa na základe mena, priezviska a rodného čísla v zmysle zákona o eGovernmente. Výsledky stotožnenia v RFO sú dôležité pri vytváraní elektronickej schránky na www.slovensko.sk.

Ak ikona nie je pri osobe zobrazená, môže ísť o právnickú osobu, zahraničnú fyzickú osobu, ktorá nemá pridelené rodné číslo na Slovensku alebo pri fyzickej osobe nenastalo stotožnenie v RFO z dôvodu neúplností dát, chybovosti dát a podobne.

MSSR v zmysle zákona č. 403/2021 Z. z. do 31.5.2022 automatizovane, všade tam, kde bolo to možné, doplnilo do obchodného registra identifikačné údaje na stotožnenie všetkých osôb oproti údajom RFO. Tuzemské osoby, ktoré mali korektne vyplnené údaje (vrátane adresy), boli automaticky stotožnené a pribudla im na www.orsr.sk ikonka. Ak nedošlo k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov (t. j. do 31. 5. 2022 nebolo doručené oznámenie o doplnení identifikačných údajov do elektronickej schránky), je potrebné v lehote najneskôr do 30. 9. 2022 tieto údaje doplniť prostredníctvom na to určenej bezplatnej služby.

Ikona zelená fajka – osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje

Fyzická / právnická osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje. Bližšie informácie nájdete tu.

Ikona červený krížik – osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje

Opak predchádzajúcej ikony, teda právnická / fyzická nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje.

Ak otázky smerujú na osoby, ktoré na území SR nemajú pridelené rodné číslo resp. IČO, sú povinné zapísať iné identifikačné údaje. Informácie sú uvedené na vyššie uvedenej stránke.

K jednotlivým typom spoločností a družstva ide o nasledovné údaje, ktoré sa majú doplniť:

Verejná obchodná spoločnosť

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi a pri  likvidátorovi  alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis nebude prihliadať.“

——————————————————-​

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/198/20200721.html

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/390/20201001.html

[1] V zmysle ustanovenia § 15g ods. 10  zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.“

Komanditná spoločnosť

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi a pri  likvidátorovi  alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. “ 

Spoločnosť s ručením obmedzeným

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné práva, je potrebné doplniť údaj o jeho zriadení, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy.“ 

Jednoduchá spoločnosť na akcie

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa jediného akcionára je povinnosť doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. “ 

Akciová spoločnosť

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa jediného akcionára je povinnosť doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.“

Družstvo

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi kontrolnej komisie a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. “ 

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa členov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.“

Európske družstvo

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi správnej rady, členovi kontrolnej komisie a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy.“

Európska spoločnosť

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, členovi správnej rady, prokuristovi, vedúcom organizačnej zložky podniku, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa jediného akcionára je povinnosť doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. “

Štátny podnik

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy.“

Podnik zahraničnej právnickej osoby

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené vedúcemu podniku zahraničnej právnickej osoby, prokuristovi, a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby alebo člena štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak ide o osobu vykonávajúcu konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe zapisuje sa, ak ide o fyzickú osobu, rodné číslo alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je v SR pridelené a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené.“

Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

„Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, prokuristovi, a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby alebo člena štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak ide o osobu vykonávajúcu konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe zapisuje sa, ak ide o fyzickú osobu, rodné číslo alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je v SR pridelené a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené.“