Multidisciplinárny prístup v rodinnoprávnej agende

Charakteristickým znakom nového postupu v rodinnoprávnej agende je efektívnejšie a účelnejšie využitie multidisciplinárneho prístupu súdu s jednotlivými subjektmi, ktoré sa spolupodieľajú na riešení rodičovských konfliktov, vrátane aplikácie práv dieťaťa v rodinnoprávnej agende.

Medzi základné piliere nového prístupu riešenia konfliktov na okresných súdoch patria najmä motivácia a podpora rodičov (účastníkov konania) zo strany súdov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a zo strany všetkých zainteresovaných odborníkov alebo subjektov (advokátov, mediátorov, psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, centier pre deti a rodiny a pod.), aby našli sami vhodné riešenie dohodou, spolupráca zainteresovaných subjektov, orientácia na najlepší záujem dieťaťa.

Východiskovou myšlienkou multidisciplinárneho prístupu je to, že rozhodovanie o deťoch, pokiaľ je v záujme ich dieťaťa, patrí predovšetkým do rúk rodičov. Zámerom je nastaviť komunikáciu rodičov aspoň v minimálnej miere a deeskalovať rodičovský konflikt. Po dosiahnutí dohody, ktorá je v záujme maloletého dieťaťa, by súdy mali rešpektovať zhodné rozhodnutie rodičov, ktoré sa opiera o názor ich dieťaťa a je v súlade so záujmom spoločnosti na ochrane detí. Ide o zvýšenie podpory prevzatia rodičovskej zodpovednosti, a to aj s využitím možností, ktoré sú schopné ponúknuť spolupracujúci odborníci a subjekty.