Praktické informácie pre občanov

Informácia k uznávaniu cudzích rozhodnutí v štatusových veciach na území slovenskej republiky

(Stav december 2017)

Rozhodnutie vydané v inom štáte nemá spravidla účinky v Slovenskej republike, ak nebolo uznané slovenskými orgánmi. Vyššie overenie (napr. formou apostilu) takéhoto rozhodnutia príslušným cudzím orgánom je len osvedčením pravosti/hodnovernosti rozhodnutia, avšak samo o sebe nepriznáva cudziemu rozhodnutiu účinky na území Slovenskej republiky.

V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby sa o uznaní cudzieho rozhodnutia v Slovenskej republike rozhodlo osobitným výrokom (rozhodnutím) slovenského súdu.

Táto informácia sa týka výlučne rozhodnutí vo veciach manželských, určenia a zapretia rodičovstva, osvojenia dieťaťa a opatrovníctva dospelej osoby (tzv. štatusové rozhodnutia).

A) Rozhodnutia v manželských veciach vydané v Dánsku a ostatných štátoch, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ a rozhodnutia vydané v ostatných štatusových veciach vo všetkých štátoch:

(postup podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a relevantných medzinárodných zmlúv)

1. Cudzie rozhodnutia, ktoré vyžadujú uznanie osobitným rozhodnutím slovenského súdu

Podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov má cudzie rozhodnutie

 • v manželských veciach (rozvod, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo určenie, že manželstvo nevzniklo), ak aspoň jeden z účastníkov je slovenský občan,
 • vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov je slovenský občan,
 • o osvojení dieťaťa, ktoré je slovenským občanom,
 • cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana

v Slovenskej republike účinky, len ak bolo uznané osobitným výrokom (rozhodnutím) slovenského súdu, konkrétne Krajského súdu v Bratislave.

Povinnosť a zároveň možnosť uznania Krajským súdom v Bratislave sa týka výlučne výrokov cudzieho rozhodnutia, ktoré sa týkajú vecí uvedených vyššie. Ak cudzie rozhodnutie obsahuje súčasne aj iné výroky, o uznaní týchto krajský súd nie je oprávnený rozhodnúť. Preto, ak napríklad cudzie rozhodnutie o rozvode alebo o určení rodičovstva obsahuje súčasne aj výrok o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu, o uznaní cudzieho rozhodnutia je v tejto časti (úprava práv a povinností) príslušný rozhodnúť okresný súd (§ 68a písm. b/ zákona č. 97/1963 Zb.).

Krajský súd tiež nerozhoduje o zmene priezviska manžela po rozvode, na ktoré je príslušný matričný úrad .

2. Cudzie štatusové rozhodnutia, ktoré nevyžadujú osobitné rozhodnutie o uznaní

Ak žiaden z účastníkov nie je slovenským občanom alebo ak ide o cudzie rozhodnutie o osvojení dieťaťa, ktoré je cudzím občanom, aj keď osvojitelia sú slovenskí občania, osobitné rozhodnutie slovenského súdu sa nevyžaduje .

Okrem toho nemožno konať o uznaní cudzieho rozhodnutia o osvojení slovenského dieťaťa, ak k osvojeniu došlo na základe Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (ozn.č. 380/2001 Z.z.) a cudzie rozhodnutie bolo osvedčené príslušným orgánom daného štátu podľa čl. 23 ods. 1 dohovoru. V takomto prípade má cudzie rozhodnutie účinky v SR bez ďalšieho.

Osobitnú úpravu, ktorá má prednosť pred zákonom, obsahujú niektoré dvojstranné medzinárodné zmluvy, ktoré pre uznanie vyššie uvedených 4 kategórií rozhodnutí nevyžadujú osobitné konanie (výrok) o uznaní :

 Zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou o  právnej pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a trestných (Praha, 16.1.1959, vyhl.č. 97/1960 Zb.);

 Zmluva medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a  úprave právnych vzťahov vo veciach     občianskych, rodinných a trestných  (Sofia 25. 11. 1976, vyhl. č. 3/l978 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.1.2007)

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou  o  právnej  pomoci  poskytovanej  justičnými  orgánmi     a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach so Záverečným protokolom (Praha 29.októbra 1992, ozn.č. 193/1993 Z.z.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.5.2004)

 Zmluva  medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o   právnej  pomoci  a  úprave   právnych  vzťahov  v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Bratislava 28. 3. 1989, ozn. č. 63/1990 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.5.2004)

 Zmluva medzi ČSSR a Mongolskou ľudovo-demokratickou republikou ľudovo-demokratickou republikou o  poskytovaní právnej pomoci a  o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. 10.1976, vyhl. č. 106/1978 Zb.);

 Zmluva medzi ČSSR a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci o  úprave právnych vzťahov vo veciach     občianskych, rodinných,  pracovných a trestných (Varšava, 21. 12. 1987, vyhl. č. 42/1989 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1 .5.2004)

 Zmluva medzi ČSR  a Rumunskou ľudovou republikou o  právnej pomoci vo veciach  občianskych, rodinných a     trestných (Praha 25. 10. 1958, vyhl. č. 31/1959 Zb.); (v manželských veciach len pre rozhodnutia vydané pred 1.1.2007)

 Zmluva  medzi ČSSR a ZSSR  o  právnej  pomoci  a  právnych  vzťahoch  vo veciach     občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl. č. 95/1983 Zb.);

3. Súd príslušný na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia v štatusovej veci

Na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom vo vyššie uvedených veciach je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, tel.: 00421 (0)2 / 88810111 (spojovateľka) alebo /88810112 (spisová kancelária).

4. Náležitosti a prílohy návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia

 Postup pri podaní návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia v štatusových veciach sa spravuje ustanoveniami §§ 68a  a nasl. zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.  

5. Súdny poplatok

Súdny poplatok vo výške 66,- € (navrhovateľ podľa položky 18d  sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je povinný zaplatiť súdny poplatok vo výške 66,- €) v kolkoch, prípadne na účet súdu, ktorý mu bude oznámený vo výzve na zaplatenie poplatku.

6. Dôležité informácie k návrhu a pripojeným listinám:

Všetky listiny v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, a opatrené vyšším overením formou tzv. apostily alebo diplomatickým vyšším overením (superlegalizáciou). K vyššiemu overeniu resp. štátom, vo vzťahu ku ktorým sa vyššie overenie nevyžaduje pozri informáciu Overovanie listín – APOSTILY

Návrh treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

Súd vyzve navrhovateľa, resp. zástupcu navrhovateľa, aby neúplný návrh v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní doplnil. Ak sa napriek výzve súdu návrh neopraví alebo nedoplní a pre tento nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd konanie zastaví. O tomto následku musí byť navrhovateľ poučený.

7. Poznámky ku konaniu

Námietky

Ak žiadny z účastníkov nepodá do 15 dní od doručenia návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia námietku proti jeho uznaniu, súd nemusí nariaďovať pojednávanie.

Predloženie súhlasu

 V prípade, ak účastníci písomne vyhlásia, že s uznaním cudzieho rozhodnutia súhlasia, súd návrh na uznanie nedoručuje a pojednávanie nenariadi. Písomné vyhlásenie sa musí predložiť spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a podpis druhého účastníka musí byť na vyhlásení úradne osvedčený. V záujme zrýchlenia súdneho konania sa odporúča tento súhlas predložiť, ak má účastník takúto možnosť. V tomto prípade súd bez pojednávania a doručovania iba vyhlási rozsudok.

V konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci, ak odporcom nie je slovenský občan, a v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak navrhovateľom je opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, súd návrh nedoručuje a pojednávanie nenariadi, aj keď účastníci takéto vyhlásenie nepredložia.

Zástupca na prijímanie písomností / Zástupca v konaní

Ak má navrhovateľ bydlisko alebo sídlo v cudzine, musí si na prijímanie písomností zvoliť zástupcu s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky. Každý účastník si zástupcu na prijímanie písomností musí zvoliť sám. Ak si ho v určenej lehote nezvolí, budú sa mu písomnosti ukladať na súde s účinkom doručenia. To platí primerane vo vzťahu k ďalším účastníkom konania, ak nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. V prípade, že navrhovateľovi nie je známe bydlisko alebo pobyt druhého účastníka konania, túto skutočnosť musí uviesť v návrhu.

Ako zástupcu v konaní si účastník môže na základe plnomocenstva zvoliť ktorúkoľvek fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony alebo advokáta.

8. Podmienky uznania cudzieho rozhodnutia

Cudzie rozhodnutie nemožno uznať, ak

 • nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
 • nie je rozhodnutím vo veci samej,
 • účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
 • slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,
 • uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.

A je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou so štátom, ktorého orgán rozhodnutie vydal, a táto medzinárodná zmluva obsahuje úpravu podmienok uznania, skúma krajský súd namiesto vyššie uvedených prekážok uznania podmienky uznania upravené v tejto medzinárodnej zmluve.

Napríklad ak bolo rozvodové rozhodnutie vydané v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia (vyhl.č. 131/1976 Zb.) , skúmajú sa podmienky uznania uvedené v tomto dohovore.

B/ Rozhodnutia v manželských veciach vydané v členských štátoch EÚ (okrem Dánska) po 1.5.2004 resp. v Bulharsku alebo Rumunsku po 1.1.2007, v Chorvátsku po 1.7.2013.

(Postup podľa nariadenia  č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, tzv. nariadenie Brusel IIa)

Právoplatné rozhodnutia v manželských veciach (rozvod, rozluka, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo určenie, že manželstvo nie je), ktoré boli vydané po 1.5.2004 v  členskom štáte Európskej únie (s výnimkou Dánska), resp.  po 1.1.2007, ak boli vydané v Bulharsku alebo  Rumunsku alebo po 1.7.2013, ak boli vydané v Chorvátsku , sa uznávajú v Slovenskej republike bez potreby osobitného konania, čiže sa nevyžaduje osobitné rozhodnutie slovenského súdu o ich uznaní.

Okrem Slovenska sú členskými štátmi Európskej únie (Okrem Slovenska sú členskými štátmi Európskej únie:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko , Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,  Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,  Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,  Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

a) Zápis do matriky

Ak účastník konania chce na základe právoplatného cudzieho rozhodnutia v manželskej veci nechať vyznačiť zmenu osobného stavu v matrike, stačí predložiť pracovníkovi matriky žiadosť spolu s prílohami:

 • jedno vyhotovenie rozhodnutia, ktoré spĺňa požiadavky na preukázanie jeho pravosti (napr. odpis rozhodnutia vyhotovený súdom opatrený pečiatkou súdu a zodpovednej úradnej osoby alebo fotokópiu rozhodnutia osvedčenú notárom); vyššie overenie (apostila) sa nevyžaduje (čl. 52 nariadenia),
 • osvedčenie podľa prílohy I k nariadeniu vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané.

b) Uznanie osobitným rozhodnutím súdu

Napriek tomu, že cudzie rozhodnutia vydané v členských štátoch EÚ sa navzájom uznávajú bez potreby osobitného konania, v prípade právneho záujmu môže účastník podať napriek tomu návrh na uznanie alebo neuznanie cudzieho rozhodnutia v manželskej veci osobitným rozhodnutím súdu.

Na podanie návrhu a konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci je vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave.

Návrh sa spravuje slovenským právnym poriadkom (pozri časť A. bod 4.a/ vyššie). K návrhu sa pripájajú len doklady uvedené v bode a/ vyššie.

Konanie sa spravuje citovaným nariadením (Kapitola III oddiel 2).

POZOR:

Rozhodnutia vydané

 • v Dánsku
 • pred 1.1.2007 v Bulharsku alebo Rumunsku
 • pred 1.7.2013 v Chorvátsku
 • pred 1.5.2004 v ostatných členských štátoch Európskej únie,

ak ide o manželskú vec, kde aspoň jedným z účastníkov je slovenský občan, treba posudzovať podľa bodu A vyššie.

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v Európskej únii

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v Európskej únii (PDF, 686 KB)