Podania na súdy a ministerstvo spravodlivosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Na základe § 6 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 248/2015 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľ elektronickej podateľne, zverejňuje nasledujúce informácie za účelom zabezpečenia využívania jej služieb.

Zoznam ÚPLNÝCH elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou:

 

Súd​ Elektronická adresa umožňujúca styk s elektronickou podateľňou​
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE​ podatelnaKSBA@justice.sk
Okresný súd Bratislava I​ podatelnaOSBA1@justice.sk
Okresný súd Bratislava II​ podatelnaOSBA2@justice.sk
Okresný súd Bratislava III​ podatelnaOSBA3@justice.sk
Okresný súd Bratislava IV​ podatelnaOSBA4@justice.sk
Okresný súd Bratislava V​ podatelnaOSBA5@justice.sk
Okresný súd Malacky​ podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Pezinok​ podatelnaOSPK@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE​ podatelnaKSTT@justice.sk
Okresný súd Trnava​ podatelnaOSTT@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda​ podatelnaOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta​ podatelnaOSGA@justice.sk
Okresný súd Piešťany​ podatelnaOSPN@justice.sk
Okresný súd Senica​ podatelnaOSSE@justice.sk
Okresný súd Skalica​ podatelnaOSSI@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE​ podatelnaKSTN@justice.sk
Okresný súd Trenčín​ podatelnaOSTN@justice.sk
Okresný súd Nové Mesto n. V.​ podatelnaOSNM@justice.sk
Okresný súd Považská Bystrica​ podatelnaOSPB@justice.sk
Okresný súd Prievidza​ podatelnaOSPD@justice.sk
Okresný súd Partizánske​ podatelnaOSPE@justice.sk
Okresný súd Bánovce n. Bebravou​ podatelnaOSBN@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V NITRE​ podatelnaKSNR@justice.sk
Okresný súd Nitra​ podatelnaOSNR@justice.sk
Okresný súd Komárno​ podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Levice​ podatelnaOSLV@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky​ podatelnaOSNZ@justice.sk
Okresný súd Topoľčany​ podatelnaOSTO@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE​ podatelnaKSZA@justice.sk
Okresný súd Žilina​ podatelnaOSZA@justice.sk
Okresný súd Čadca​ podatelnaOSCA@justice.sk
Okresný súd Dolný Kubín​ podatelnaOSDK@justice.sk
​​Okresný súd Liptovský Mikuláš​ podatelnaOSLM@justice.sk
Okresný súd Martin​ podatelnaOSMT@justice.sk
Okresný súd Námestovo​ podatelnaOSNO@justice.sk
Okresný súd Ružomberok​ podatelnaOSRK@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V B. BYSTRICI​ podatelnaKSBB@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica​ podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Brezno​ podatelnaOSBR@justice.sk
Okresný súd Lučenec​ podatelnaOSLC@justice.sk
Okresný súd Revúca​ podatelnaOSRA@justice.sk
Okresný súd Rimavská Sobota​ podatelnaOSRS@justice.sk
Okresný súd Veľký Krtíš​ podatelnaOSVK@justice.sk
Okresný súd Zvolen​ podatelnaOSZV@justice.sk
​Okresný súd Žiar nad Hronom​ podatelnaOSZH@justice.sk
​KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE podatelnaKSPO@justice.sk
Okresný súd Prešov​ podatelnaOSPO@justice.sk
Okresný súd Bardejov​ podatelnaOSBJ@justice.sk
Okresný súd Humenné​ podatelnaOSHN@justice.sk
Okresný súd Kežmarok​ podatelnaOSKK@justice.sk
Okresný súd Poprad​ podatelnaOSPP@justice.sk
Okresný súd Stará Ľubovňa​ podatelnaOSSL@justice.sk
Okresný súd Svidník​ podatelnaOSSK@justice.sk
Okresný súd Vranov n. Topľou​ podatelnaOSVT@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH​ podatelnaKSKE@justice.sk
Okresný súd Košice I​ podatelnaOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II​ podatelnaOSKE2@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie​ podatelnaOSKE3@justice.sk
Okresný súd Michalovce​ podatelnaOSMI@justice.sk
Okresný súd Rožňava​ podatelnaOSRV@justice.sk
Okresný súd Spišská Nová Ves​ podatelnaOSSN@justice.sk
Okresný súd Trebišov​ podatelnaOSTV@justice.sk


 

Najvyšší súd Slovenskej republiky podatelna@nsud.sk


 

Pre podania na ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty:

Adresa umiestnenia elektronickej podateľne a adresa, na ktorej možno s orgánom verejnej moci komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne

Adresy sú zverejnené na stránke

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Kontakty/Zakladne-kontaktne-informacie.aspx


 

Zoznam kvalifikovaných certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam kvalifikovaných certifikátov všetkých zamestnancov orgánu verejnej moci , ktorí zabezpečujú prevádzku elektronickej podateľne

Zoznam kvalifikovaných certifikátov sa nachádza na adrese:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Certifikaty-na-podpisovanie-vystupov-z-OR.aspx.

Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov, ktoré elektronická podateľňa prijíma

Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov v zmysle Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 v zmysle jeho noviel. (vysvetlivky k typom dokumentov  sa nachádzajú v poznámke na konci tohto dokumentu):

 • Pre podania do obchodného registra:
  • formulár:
   • XML
  • prílohy:
   • PDF
   • TIFF

 • Pre podania na súdy prostredníctvom siete na prenos údajov (portál eŽaloby):
  • formulár:
   • XML
  • prílohy:
   • PDF
   • TXT
   • PNG

 • Pre podania na súdy prostredníctvom elektronickej pošty:
  • PDF
  • TIF

 • Pre podania na súdy na fyzickom nosiči údajov:
  • PDF
  • TIF

 • Pre podania na mnisterstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty:
  • PDF
  • TIF

 • Pre podania na mnisterstvo spravodlivosti SR na fyzickom nosiči údajov:
  • PDF
  • TIF

Typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické dokumenty prijíma:

Okresné a krajské súdy   prijímajú podania na týchto fyzických nosičoch dát:

 • CD
 • DVD (jednostranné)

Pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného časového obmedzenia styku s elektronickou podateľňou:

 • Pre podania do obchodného registra 
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na prevádzkový čas portálu, ktorý je minimálne v pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté portálom mimo tohto času budú vybavené počas prevádzkového času portálu (nasledovný pracovný deň).
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES alebo XAdES_ZEP EPES (XML formuláre pre podania do obchodného registra).
  • Maximálna veľkosť celého podania je 14 MB.

 • Pre podania na súdy a Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté na adresy elektronickej pošty mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES.
  • Maximálna veľkosť emailu je 2 MB.

 • Pre podania na súdy a Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom fyzického nosiča údajov
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté podateľňou súdu a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES.
  • Maximálna veľkosť elektronického dokumentu je 10 MB

Pre podania na súdy prostredníctvom portálu ezaloby

 • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na prevádzkový čas portálu, ktorý je minimálne v pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté portálom mimo tohto času budú vybavené počas prevádzkového času portálu (nasledovný pracovný deň).
 • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom XAdES_ZEP (EPES)
 • Maximálna veľkosť celého podania je 50 MB

Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických predlôh podaní:

 • Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov:
  • pre podania do obchodného registra - formuláre pre podávanie do obchodného registra,
  • pre podania na súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnictve - podanie na krajský súd, podanie na okresný súd,
  • pre podania na súdy prostredníctvom elektronickej pošty - podanie na krajský súd, podanie na okresný súd.
  • pre podania na ministerstvo spravodlivosti - podania na ministerstvo spravodlivosti, podľa kompetenčného zákona 575/2001

 • Elektronické predlohy podaní

 https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx

 

https://www.justice.gov.sk/eZaloby/Stranky/Uvod.aspx

 

https://www.justice.gov.sk/formulare/Stranky/Uvod.aspx 

 

Poznámka:

 

TXT - ASCII TXT - ASCII textový dokument v UTF - 8 kódovaní

TIFF – Tag Image File Format for image technology

PDF – Abdobe Portable Document Format  Verzia1.3., Verzia1.54. 

 
XML - Extensible Markup Language (XML)
PNG - Portable Network Graphics format

 

Dokument na stiahnutie