COVID-19: Aktualizované opatrenia pre rezort spravodlivosti

Bratislava, 5. máj 2020 – V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vydala s účinnosťou od dnes (5.máj 2020) aktualizovaný súbor opatrení pre súdy, úrad Ministerstva spravodlivosti SR, probačných a mediačných úradníkov a Zbor väzenskej a justičnej stráže. 

 
OPATRENIA PRE SÚDY SR
 

1. Predsedovia súdov prijmú opatrenia, resp. predĺžia existujúce opatrenia smerujúce k obmedzeniu pohybu verejnosti v priestoroch/budovách súdov na obdobie do 31. mája 2020, a to najmä:

umožnením vstupu zamestnancov/návštevníkov súdu iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčok,

ak to umožňuje dostupné technické vybavenie, meranie telesnej teploty najmä iných osôb (prichádzajúcich na súd); v prípade, že telesná teplota presiahne 37,5 °C, možno takejto osobe odoprieť vstup do budovy súdu (pozn.: meranie osobnej teploty uskutočňujú, po dohode s generálnym riaditeľom ZVJS, službukonajúci príslušníci zboru) 

obmedzením vstupu do priestorov súdov osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonoch súdov nie je nevyhnutná,

služby poskytované súdom (podateľňa, pokladňa, vyššie overenie listín a pod.) možno využívať, ak pri tom neprichádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb (viac ako dvaja), obdobné platí aj pre účasť verejnosti na pojednávaní, ak sudca nerozhodne inak,

obmedzením činnosti informačného centra súdu tak, že v priestoroch informačného centra môže byť súčasne prítomný iba jeden, maximálne však dvaja návštevníci v závislosti od veľkosti informačného centra, s priebežnou dezinfekciou a vetraním,

umožnením vstupu osôb do budovy súdu len na nevyhnutný čas a len do priestorov, aby bol dosiahnutý účel vstupu do budovy. 

2. v období mimoriadnej situácie (§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) alebo núdzového stavu (čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) a podľa § 3 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii vykonávať najmä pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia:

vo väzobných veciach v trestných konaniach, rozhodovania o podmienečnom prepustení z výkonu trestu, rozhodovania o zmene spôsobu výkonu trestu,

v konaniach starostlivosti súdu o maloletých (keďže ide o osoby, ktoré sú odkázané výlučne na zásah súdu; samotná mimoriadna situácia/núdzový stav nie je automaticky dôvodom na odročenie/zrušenie pojednávania), a

bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny nenávratný následok, pričom konkrétne prípady budú vecou úvahy zákonného sudcu/senátu (napr. spôsobenie ďalších prieťahov, ak ide o súdne konania, v ktorých už boli zbytočné prieťahy konštatované príslušným orgánom a pod.).

Ustanovenia právnych predpisov upravujúce verejné vyhlásenie rozsudku týmto nie sú dotknuté.

Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby; v období do 31. mája 2020 umožniť osobám pri účasti na pojednávaniach a na iných úkonoch súdov používať OOP a dezinfekčné prostriedky.

3. ak to nie je pre chod súdu nevyhnutné, v období do 31. mája 2020 nevykonávať výberové konania,

4. v období do 31. mája 2020 je nevyhnutné zabezpečiť pre všetkých zamestnancov súdov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, primerané OOP a dezinfekčné prostriedky,

5. v období do 31. mája 2020 pri požiadavke na uskutočnenie podania písomne do zápisnice, resp. iného druhu úkonu uskutočneného pri osobnej účasti osoby, umožniť vykonanie tohto úkonu, ak ide o prípady uvedené vo výnimkách k bodu 2., 

6. v období do 31. mája 2020 je nevyhnutné zaviesť a dodržiavať primerané hygienické opatrenia smerujúce k predchádzaniu šírenia ochorenia COVID-19, vykonávať priebežnú dezinfekciu a zabezpečiť primerané vetranie.

7. v období do 31. mája 2020 si sudcovia a zamestnanci súdov plnia pracovné povinnosti v miestnostiach súdu; sudcovia si môžu plniť funkčné povinnosti aj v domácom prostredí v zmysle a rozsahu povolenia predsedu súdu; zamestnanci súdu, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná, si môžu plniť svoje pracovné povinnosti so súhlasom príslušného vedúceho zamestnanca (predsedu súdu alebo riaditeľa správy súdu) aj v domácom prostredí.
OPATRENIA PRE ÚRAD MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR

1. do budovy ministerstva smú zamestnanci a iné osoby vstupovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčok, 

2. prijímať návštevy v priestoroch budovy ministerstva iba s predchádzajúcim súhlasom vedúceho zamestnanca príslušného organizačného útvaru,

3. povinnosť zrušiť všetky školenia a zahraničné služobné cesty, tuzemské pracovné cesty povoľovať individuálne,

4. zamestnanci prejavujúci príznaky choroby sa musia zdržiavať v domácom prostredí a oznámiť to telefonicky svojmu priamemu nadriadenému,

5. GENERÁLNI RIADITELIA A RIADITELIA SAMOSTATNÝCH ODBOROV: riadiť individuálne, v rámci svojej kompetencie, organizáciu práce na príslušnom útvare; vždy musí byť zabezpečený chod organizačného útvaru; ak to povaha práce dovoľuje, je možné schváliť zamestnancovi aj home office alebo neprítomnosť vyhodnotiť ako prekážku v práci. Každý deň do 9:00 h napíšte e-mailom na adresy dagmar.nemethova@justice.sk, martina.nemcekova@justice.sk a stefan.mesaros@justice.sk stav organizačného útvaru, najmä však, kto je prítomný na ministerstve, kto je na home office, koho možno kontaktovať v prípade potreby, s kým riešiť preberanie, odovzdávanie podpisových kníh,

6. SLUŽOBNÍ VODIČI: nevykonávať služobné jazdy do zahraničia, nevykonávať cesty na Schwechat,

7. PODATEĽŇA: pošta bude prijímaná každý deň od 8.00 do 14.00 h, v piatok od 8.00 do 12.00 h; zamestnankyne podateľne sú povinné používať OOP a dezinfekčné pomôcky,

8. pri požiadavke na uskutočnenie podania písomne do zápisnice, resp. iného druhu úkonu uskutočneného pri osobnej účasti osoby takýto úkon vykonať iba v prípade, ak vec neznesie odklad; v každom prípade, ak je to možné, uprednostniť elektronickú alebo telefonickú komunikáciu, v prípade styku s verejnosťou používať OOP, 

9. ostatné nepredvídateľné situácie riešiť individuálne a operatívne s nadriadeným,

10. služobný úrad zabezpečí pravidelnú dezinfekciu v úrade (kľučky, sociálne zariadenia, spoločné priestory...),

11. zariadenia ministerstva v Omšení a Justičná akadémia v Omšení budú vykonávať nariadenú izoláciu osôb v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19, a

12. platí povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (z akéhokoľvek štátu) v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre ohrození verejného zdravia.

Poznámka: opatrenia pre úrad ministerstva platia od 1. mája 2020 až do odvolania.

OPATRENIA PRE PROBAČNÝCH A MEDIAČNÝCH ÚRADNÍKOV

1. probační a mediační úradníci sú povinní zdržiavať sa na pracovisku aspoň dva (2) pracovné dni v týždni, najmä za účelom zabezpečenia úkonov, ktoré sa realizujú v informačnom systéme PMS a evidencie spisových záznamov (napr. lustrácie, úkony spojené s elektronickým monitoringom a pod.),

2. dodržiavať všeobecné hygienické postupy pri úkonoch probačného dohľadu,

3. využiť možnosť zmeny termínu probačného dohľadu - osobného kontaktu s probantom v sídle súdu a túto zmenu oznámiť probantovi telefonicky, ak je to možné alebo prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom,

4. upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie a priebeh prípadu aj kontaktom s poškodenou osobou/obeťou – o  vykonaných úkonoch vyhotoviť úradný záznam z každého telefonátu a v prípade zistených porušovaní/pokračovaní v domácom násilí túto skutočnosť konzultovať s vedúcim oddelenia probácie a mediácie a informovať príslušného sudcu/prokurátora,

5. individuálne prehodnotiť prípady trestov povinnej práce, a ak odsúdený nevykonáva trest z dôvodu prekážok – prijatých opatrení vo vzťahu ku COVID-19 na strane poskytovateľa práce, po predchádzajúcej konzultácii s poskytovateľom práce vyhotoviť priebežnú správu pre sudcu s informáciou o tejto skutočnosti s návrhom na zváženie prerušenia výkonu trestu pri zohľadnení počtu nevykonaných hodín trestu a zvyšku lehoty na jeho vykonanie,

6. zabezpečiť evidenciu prítomnosti probanta v sídle súdu („Kniha evidencie návštev“) v priestoroch vstupu do budovy súdu počas neprítomnosti probačného a mediačného úradníka na pracovisku, najmä pre prípady, kedy prítomnosť probanta v sídle súdu nebola probačnému a mediačnému úradníkovi vopred známa,

7. po doručení pokynu alebo žiadosti na vykonanie preskúmania splnenia materiálno-technických podmienok (predbežné šetrenie) vo forme miestneho zisťovania v obydlí alebo časť takéhoto pokynu alebo žiadosti, ktorá sa týka miestneho zisťovania v obydlí oznámiť túto skutočnosť vedúcemu oddelenia probácie a mediácie a overiť pohovorom s dotknutými osobami podmienky v obydlí z hľadiska miery rizika šírenia nákazy a v prípade, že takéto riziko na základe získaných informácií nemožno považovať za minimálne alebo ho z dôvodu nedostatku informácií nemožno posúdiť, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom tomu, kto takýto pokyn alebo žiadosť vydal,

8. realizovať úkony spojené s prípravou nahradenia väzby (poučenie, preskúmanie materiálno-technických podmienok a pod.) prostredníctvom elektronickej komunikácie, ak je to možné,

9. nezadávať požiadavky o servisný výjazd do Informačného systému PMS, ak nejde o servisný výjazd, ktorým sa zabezpečuje nerušený priebeh už nariadenej alebo prebiehajúcej kontroly technickými prostriedkami, napr. prvotná inštalácia alebo výmena nefunkčného alebo poškodeného zariadenia alebo ak nejde o preskúmanie splnenia materiálno-technických podmienok vo forme miestneho zisťovania v obydlí, ktoré možno vykonať,

10. v prípade práce z domáceho prostredia zabezpečiť možnosť pracovať v Informačnom systéme PMS, ak je vzdialený prístup do tohto informačného systému možný a zabezpečiť prístup k služobnej e-mailovej schránke prostredníctvom webového miesta https:/web.justice.sk/owa,

11. odložiť termín mediácie a v prípade končiacej sa lehoty na vykonanie mediácie požiadať sudcu alebo prokurátora, ktorý vydal pokyn na vykonanie mediácie o predĺženie lehoty, v ktorej sa má mediácia vykonať a v prípadoch osobitného zreteľa po predchádzajúcom súhlase vedúceho oddelenia probácie a mediácie  zrealizovať mediáciu nepriamou formou,

12. v prípade nejasností pri plnení týchto opatrení sa riadiť pokynmi vedúceho oddelenia probácie a mediácie
ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

[v súlade s Rozkazom generálneho riaditeľa zboru č. 17/2020 v znení neskorších úprav]

VO VZŤAHU K ZAOBCHÁDZANIU S VÄZNENÝMI OSOBAMI: v súlade s ustanovením § 102 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov projekt video-návštev (zákaz štandardných návštev ponechať v platnosti minimálne do spustenia III. fázy plánu uvoľňovania opatrení schváleného Ústredným krízovým štábom)

VO VZŤAHU K ZAOBCHÁDZANIU S VÄZNENÝMI OSOBAMI S ÚČINNOSŤOU OD 6. MÁJA 2020:

povolenie premiestňovania odsúdených medzi ústavmi na základe ich žiadosti v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona o výkone trestu,

povolenie realizácie kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej činnosti, športovej činnosti väznených osôb diferencovane podľa umiestnenia väznených osôb v ústave (podľa oddielov / ubytovacích celkov) bez participácie externých subjektov,

umožnenie využívania inštitútov, disciplinárnej odmeny povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov, povolenia na opustenie ústavu v mimoriadnych prípadoch (napríklad úmrtie blízkej osoby) v súlade s ustanovením § 65 zákona o výkone trestu,

povolenie vykonávania bohoslužieb pri dodržaní počtu osôb, rešpektujúceho požiadavku na odstup medzi osobami.

ĎALŠIE OPATRENIA S ÚČINNOSŤOU OD 6. MÁJA 2020:

zníženie ubytovacej kapacity karanténneho centra Mlynská Dolina (pôvodne plánovaného na karanténu príslušníkov) a obnovenie pôvodného účelu časti vyhradenej  ubytovacej kapacity,

obnovenie výkonu preventívnych prehliadok hradených zo všeobecného zdravotného poistenia u príslušníkov a zamestnancov zboru, a tiež obnovenie výkonu preventívnych prehliadok v súvislosti s prácou,

realizácie vybraných porád, školení a výcvikov za dodržania podmienok odstupu medzi osobami,

realizácia informatívnych pohovorov v rámci prijímacieho konania osobne, individuálne, prípadne v malých skupinách do 4 osôb, pri dodržaní všetkých protiepidemických zásad,

povolenie vykonávania testov psychickej spôsobilosti uchádzačov podľa pravidiel pred prijatím protiepidemických opatrení, (v súčasnosti robia psychotesty v materských ústavoch, resp. v ústavoch najbližšie dislokovaných),

regulované obnovenie tuzemských služobných ciest pri dodržaní všetkých protiepidemických zásad.