• SAMOHODNOTIACA SPRÁVA

 

Bola vypracovaná v roku 2018. Popisuje stav organizácie v štruktúre kritérií, subkritérií a príkladov modelu CAF za posledné 3 roky, ktoré špecifikujú oblasť činností, ktoré má "výnimočná" organizácia realizovať.

 samohodnotiaca správa OSBB.pdfsamohodnotiaca správa OSBB.pdf

 

  • SPÄTNÁ SPRÁVA Z POSÚDENIA SAMOHODNOTIACEJ SPRÁVY

 

Výstupný dokument z posúdenia na mieste konaného dňa 6. júna 2018, vypracovaný externými posudzovateľmi, obsahujúci námety na ďalšie zlepšovanie vo forme oblastí na zlepšovanie, ktoré sú základom pre akčný plán zlepšovania.

Spätná_správa_CAF_OS_BB_2018.pdfSpätná_správa_CAF_OS_BB_2018.pdf

 

  • AKČNÝ PLÁN ZLEPŠOVANIA, JEHO VYHODNOTENIA A REVÍZIE:

 

Je nástrojom na doplnenie podstatných informácií do systému strategického plánovania organizácie. Predstavuje integrovaný plán na zvýšenie výkonnosti organizácie ako celku. Je výsledkom samohodnotiacej správy. Obsahuje plán úloh s pridelením zodpovedností, cieľov pre implementáciu projektu a potrebných zdrojov.

Akčný plán zlepšovania OS BB.pdfAkčný plán zlepšovania OS BB.pdf

Revízia č. 1 APZ.pdfRevízia č. 1 APZ.pdf

Revízia č. 2 APZ.pdfRevízia č. 2 APZ.pdf

Vyhodnotenie APZ k 15.3.2019.pdfVyhodnotenie APZ k 15.3.2019.pdf

Revízia č. 3 APZ.pdfRevízia č. 3 APZ.pdf

Vyhodnotenie APZ k 15.6.2019.pdfVyhodnotenie APZ k 15.6.2019.pdf 

Vyhodnotenie APZ k 31.12.2019.pdfVyhodnotenie APZ k 31.12.2019.pdf

Revízia č. 4 APZ.pdfRevízia č. 4 APZ.pdf 

Vyhodnotenie APZ k 20.05.2020.pdfVyhodnotenie APZ k 20.05.2020.pdf

Revízia č. 5 APZ.pdfRevízia č. 5 APZ.pdf

 

  • KOMUNIKAČNÝ PLÁN AKČNÉHO PLÁNU ZLEPŠOVANIA A JEHO REVÍZIE:

 

Dokument orientovaný na zainteresované strany v projekte s dôrazom na vedenie súdu, zamestnancov a zákazníkov. Zahŕňa komunikačné aktivity týkajúce sa implementácie modelu CAF.

Komunikačný plán k APZ OS BB.pdfKomunikačný plán k APZ OS BB.pdf

Revízia č. 1 KP k APZ.pdfRevízia č. 1 KP k APZ.pdf

Revízia č. 2 KP k APZ.pdfRevízia č. 2 KP k APZ.pdf

 

  • SPÄTNA SPRÁVA ECU 
  •  

Výstupný dokument z hodnotenia externej spätnej väzby, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2019. Jeho cieľom bolo preskúmanie správnej a efektívnej implementácie modelu CAF.

Spätná správa ECU OS BB.pdfSpätná správa ECU OS BB.pdf 

 

  •  UDELENIE TITULU "EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF"

 

Okresnému súdu bol Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR udelený titul Efektívneho používateľa CAF dňa 11. júla 2019.

titul.jpg 

 Získanie ocenenia, fotogaléria

 

  • ĎALŠIE DOKUMENTY VYPRACOVANÉ V SÚVISLOSTI S PLNENÍM AKTIVÍT AKČNÉHO PLÁNU ZLEPŠOVANIA:

 

Etický kódex Okresného súdu Banská Bystrica - ETICKÝ KÓDEX ORGANIZÁCIE.pdfETICKÝ KÓDEX ORGANIZÁCIE.pdf

Etický kódex zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica -ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV.pdfETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV.pdf    

Kompas darcu krvi - KOMPAS DARCU.docKOMPAS DARCU.doc

Memorandum o spolupráci Okresného súdu Banská Bystrica a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská  Bystrica - Memorandum o spolupráci UPSVaR.pdfMemorandum o spolupráci UPSVaR.pdf

Koncepcia Spoločenskej zdopovednosti na obdobie rokov 2020 - 2023 - Spr 1647-20 - Koncepcia Spoločenskej zodpovednosti na obdobie rokov 2020 - 2023.pdfSpr 1647-20 - Koncepcia Spoločenskej zodpovednosti na obdobie rokov 2020 - 2023.pdf