Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
Prílohy
  
Nazov
  
  
  
  
  
  
Príloha
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
450
2 015
455
12131. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
449
2 015
454
12131. 12. 2015
Príloha
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
448
2 015
453
12131. 12. 2015
Príloha
Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
447
2 015
452
12131. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
446
2 015
451
12030. 12. 2015
Príloha
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
445
2 015
450
12030. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
444
2 015
449
12030. 12. 2015
Príloha
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. Zn. PL. ÚS 27/2015 z 25. novembra 2015 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 29l ods. 3 a § 29l ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení s § 151za zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
443
2 015
448
11929. 12. 2015
Príloha
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
442
2 015
447
11829. 12. 2015
Príloha
Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
441
2 015
446
11829. 12. 2015
Príloha
Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
440
2 015
445
11729. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
439
2 015
444
11729. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
438
2 015
443
11623. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
437
2 015
442
11623. 12. 2015
Príloha
Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
436
2 015
441
11523. 12. 2015
Príloha
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
435
2 015
440
11523. 12. 2015
Príloha
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
434
2 015
439
11523. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
433
2 015
438
11523. 12. 2015
Príloha
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým  sa ustanovujú  zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
432
2 015
437
11523. 12. 2015
Príloha
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
431
2 015
436
11523. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
430
2 015
435
11523. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
429
2 015
434
11523. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
428
2 015
433
11523. 12. 2015
Príloha
Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

427
2 015
432
11523. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie
426
2 015
431
11422. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 25/2014
425
2 015
430
11322. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov
424
2 015
429
11322. 12. 2015
Príloha
Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
423
2 015
428
11322. 12. 2015
Príloha
Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
422
2 015
427
11322. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia  o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
421
2 015
426
11222. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby
420
2 015
425
11222. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
419
2 015
424
11222. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. MF/022689/2015-323, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.) a výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.)
418
2 015
423
11222. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
417
2 015
422
11222. 12. 2015
Príloha
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
416
2 015
421
11222. 12. 2015
Príloha
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
415
2 015
420
11222. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016
414
2 015
419
11222. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016

413
2 015
418
11222. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z.  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
412
2 015
417
11222. 12. 2015
Príloha
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016
411
2 015
416
11119. 12. 2015
Príloha
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
410
2 015
415
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
409
2 015
414
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov
408
2 015
413
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
407
2 015
412
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
406
2 015
411
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
405
2 015
410
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov
404
2 015
409
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
403
2 015
408
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
402
2 015
407
11019. 12. 2015
Príloha
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
401
2 015
406
10919. 12. 2015
1 - 50Ďalšia