Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
  
  
  
pk-podnet
Počet= 471
16
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5133&langEID=120318/2012/11017. 5. 20126. 6. 2012Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
15
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta a Andreja Kolesíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o reguláciihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5132&langEID=119353/2012-11016. 5. 201222. 5. 2012Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
14
Predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej úniihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5102&langEID=118616/2012-830410. 5. 201216. 5. 2012Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády SR č. 884 zo 17. októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR
13
Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE)https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5005&langEID=117785/2012-11027. 3. 20122. 4. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 884 zo 17. októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR
12
Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2011https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=5009&langEID=117851/2012/AB21. 3. 201227. 3. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
11
Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom právehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4929&langEID=116882/2012/11024. 2. 20128. 3. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 884 zo 17. októbra 2007 k revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky
10
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomocihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4884&langEID=116063/2012/1101. 2. 201221. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4881&langEID=115535/2012-1101. 2. 201221. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
8
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4878&langEID=116057/2012-1101. 2. 201221. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
7
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské shttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4877&langEID=115841/2012/1001. 2. 201221. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
6
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovanhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4874&langEID=115933/2012/10030. 1. 201217. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
4
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4854&langEID=115756/2012/12026. 1. 201215. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
5
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 538/2008 Z. zhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4869&langEID=115795/2012-11026. 1. 201215. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
3
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. zhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4860&langEID=115701/2012-11020. 1. 20129. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
2
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného rhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4855&langEID=115427/2012-11019. 1. 20128. 2. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
1
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkazehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4822&langEID=127057/2011/1203. 1. 201224. 1. 2012Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
44
Návrh predbežného stanoviska Slovenskej republiky na rokovanie pracovnej skupiny Rady Európskej únie pre Súdny dvor Európskej úniehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4799&langEID=100060/Os/2010/AC21. 12. 201129. 12. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
návrh zmien a doplnení štatútu Súdneho dvora Európskej únie
43
Návrh na zrušenie niektorých úloh uložených ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky vo vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republikyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4668&langEID=125976/2011/1002. 12. 201115. 12. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
42
Návrh predbežného stanoviska k návrhu Dohody o Jednotnom patentovom súde a návrh Štatútuhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4743&langEID=124968/2011-82042. 12. 20118. 12. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
41
Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokochhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4669&langEID=125877/57246/2011-4215. 11. 201122. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
40
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4614&langEID=125117/2011/1108. 11. 201129. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 273aa ods. 6 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. .../2011 Z. z.
39
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcuhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4603&langEID=123891/2011/1007. 11. 201128. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z.
38
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súduhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4602&langEID=123890/2011/1007. 11. 201128. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 92 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z.
37
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4611&langEID=1253914. 11. 201125. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
36
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zverejňovaní súdnych rozhodnutíhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4604&langEID=123892/2011/1004. 11. 201125. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a Mikuláš Dzurinda
Na základe § 92 ods. 2 písm. f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
35
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4605&langEID=125413/2011-1102. 11. 201123. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
34
Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4562&langEID=124413/2011-11021. 10. 201111. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny návrh
33
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4518&langEID=125149/2011/12021. 10. 201111. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
32
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa na rok 2012 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej strážehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4504&langEID=124985/2011/12021. 10. 20117. 11. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
§ 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
31
Protokol o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokoluhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4434&langEID=11046/2011-83-SJ30. 9. 20116. 10. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny návrh
30
Vecný zámer zákona o verejnom obstarávaníhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4030&langEID=124281/2010-1106. 9. 201120. 9. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
29
Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokochhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4331&langEID=123327/44769/2011-4226. 8. 20115. 9. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
28
Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej úniihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4269&langEID=122586/2011/1204. 8. 201124. 8. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
27
Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej úniihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4254&langEID=122587/2011/1201. 8. 201119. 8. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
26
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobámhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4243&langEID=122408/2011/11027. 7. 201116. 8. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
§ 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4242&langEID=122407/2011/11027. 7. 201116. 8. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
§ 15a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
24
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4182&langEID=119880/2011/1008. 7. 201128. 7. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Programové vyhlásenie vlády SR, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
23
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4181&langEID=120418/2011/1008. 7. 201128. 7. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Programové vyhlásenie vlády SR, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
22
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4180&langEID=120418/2011/1008. 7. 201128. 7. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Programové vyhlásenie vlády SR, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
21
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4184&langEID=15508/2011-1108. 7. 201128. 7. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
20
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky , ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4134&langEID=119607/11-11022. 6. 201113. 7. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
19
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 236/2007 Z. zhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4032&smp;langEID=118021/2011/12027. 5. 20116. 6. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
17
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej rephttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4010&langEID=115462/2011/11024. 5. 201113. 6. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
18
Návrh zákona o opakovanom použití informáciíhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4006&langEID=115462/2011-11024. 5. 201113. 6. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 (mesiac jún 2011)
16
Návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby “Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Skuteckého 7, Banská Bystrica“ https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3996&langEID=119261/23408/2011-4220. 5. 20112. 6. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe uznesenia vlády SR č. 667/2010, bod C.7, príloha č. 6 zo 6.októbra 2010
15
Návrh zrušenie úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 0766, prijatého 12. septembra 2007 pod bodom B 8 – vypracovať rezortné koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja do roku 2015 v oblasti ich pôsobnosti, ako rozpracovanie dlhodobého zámhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3998&langEID=117553/2011/6019. 5. 20118. 6. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
14
Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou s výhradou ratifikáciehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3887&langEID=118481/2011-820321. 4. 201129. 4. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a Mikuláš Dzurinda, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
13
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3822&langEID=15545/2011-1108. 4. 20112. 5. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2011
12
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostehttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3802&langEID=115014/2011/1101. 4. 201121. 4. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
11
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské shttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3786&langEID=105949/2011/10028. 3. 201115. 4. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
10
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3785&langEID=118036/2011/10028. 3. 201115. 4. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3784&langEID=118035/2011/10028. 3. 201115. 4. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
8
Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2010https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3762&langEID=116843/2011/AB22. 3. 201128. 3. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
7
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3753&langEID=114631/2011/12018. 3. 20117. 4. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011
6
Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3756&langEID=117798/2011/10018. 3. 201124. 3. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády SR č. 805/2010, bod B.24. zo 17. novembra 2010
5
Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesiíhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3577&langEID=115637/2011/5221. 2. 201125. 2. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Úloha B.23. uznesenia vlády SR zo 17. novembra 2010 č. 805
4
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3606&langEID=115218/2011/1004. 2. 201124. 2. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Programové vyhlásenie vlády SR, uznesenie vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2010
3
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, a ktorým sa upravujú podrobnosti zverejňovania objednávok tovarov a služieb, faktúr za tovary a služhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3592&langEID=125747/2010/1102. 2. 201110. 2. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
2
Návrh na notifikáciu orgánu na prevenciu korupcie podľa článku 6 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3588&langEID=103505/2011-82021. 2. 201114. 2. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
na základe uznesenia vlády SR č. 2 z 11.1.2006
1
Návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej úniihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3506&langEID=125691/2010/1203. 1. 201124. 1. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Úloha B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 761 z 5. októbra 2005
23
Návrh zákona o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3479&langEID=121515/2010-11022. 12. 201013. 1. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na I. štvrťrok 2011
24
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3458&langEID=112138/2010/13022. 12. 201013. 1. 2011Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Úloha B.8. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 247 z 25. marca 2009
22
Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3353&langEID=120911/2010-1102. 12. 201022. 12. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky na IV. štvrťrok 2010
21
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3354&langEID=124401/2010/12016. 11. 20107. 12. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010
20
Návrh Zmien a doplnení Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3288&langEID=124011/2010/1305. 11. 201019. 11. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
19
Návrh Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republikyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3185&langEID=123025/2010/10023. 9. 20106. 10. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
18
Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008, úlohy č. 2 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009, na zrušenie niektorých úloh uložených minihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3119&langEID=122365/2010-11016. 9. 20106. 10. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
17
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákonyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3096&langEID=121662/2010/10024. 8. 201014. 9. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál (Programové vyhláseni vlády SR)
16
Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci v rámci systému Európskeho obchodného registra podľa Dohody o zdieľaní informácií https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3091&langEID=115932/2010/820223. 8. 20106. 9. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
15
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3072&langEID=121282/2010/10013. 8. 20103. 9. 2010Iveta Radičová, predsedníčka vlády Slovenskej republiky a Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
14
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=3026&langEID=121295/2010/10026. 7. 201013. 8. 2010Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
13
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2849&langEID=114812/2010/13019. 5. 20108. 6. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
12
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2822&langEID=118298/10-11011. 5. 201020. 5. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
11
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačíhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2727&langEID=116042/2010-11016. 4. 20106. 5. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
10
Návrh Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2697&langEID=117428/2010/13015. 4. 201028. 4. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
9
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. z 18. apríla 1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníkahttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2676&langEID=117250/2010-1107. 4. 201027. 4. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Bod B. 7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009 k návrhu Koncepcie ochrany hospodárskych (ekonomických) záujmov spotrebiteľov
7
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácihttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2664&langEID=117076/10-1106. 4. 201026. 4. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
8
Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republikyhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2673&langEID=116244/2010/1306. 4. 201019. 4. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Podľa bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 10. februára 2010 č. 112
6
Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2009https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2627&langEID=116381/2010-AB22. 3. 201026. 3. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
5
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2607&langEID=113418/2010-11016. 3. 20107. 4. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe výkonu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika zo dňa 27. novembra 2007 v nadväznosti na aplikáciu zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
3
Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci v rámci systému Európskeho obchodného registra podľa Dohody o zdieľaní informáciíhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2585&langEID=115932/2010/820210. 3. 201023. 3. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
4
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2002&langEID=114599/2010/11010. 3. 201030. 3. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál (na základe § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
2
Návrh na zmenu gestora úloh B.2. a B.5. z uznesenia vlády č. 777/2009 z 9. novembra 2009https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2552&langEID=133448/20009-5225. 2. 20105. 3. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Iniciatívny návrh ministerstva spravodlivosti
1
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslišníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2010https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2386&langEID=113995/200912014. 1. 20103. 2. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
§ 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
30
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2325&langEID=1GR ZVJS-182/13-200911. 12. 20095. 1. 2010Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009
29
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2320&langEID=134347/09-11010. 12. 200918. 12. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny návrh
28
Návrh zákona o európskom zatýkacom rozkaze a o doplnení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=40&langEID=134197/2009-83034. 12. 200917. 12. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny návrh
27
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2220&langEID=133453/2009-11020. 11. 200910. 12. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009
26
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2158&langEID=129942/2009-1106. 11. 200916. 11. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
uznesenie vlády SR
25
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=2099&langEID=145832008-11022. 10. 200911. 11. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
24
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a o dplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1990&langEID=14044/2008-ADM20. 10. 20099. 11. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2009
21
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom. https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1975&langEID=131990/2009-13028. 9. 20096. 10. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. .../2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1976&langEID=131921/2009-13028. 9. 200916. 10. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
23
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1977&langEID=131271/2009-11028. 9. 200916. 10. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
iniciatívny materiál
20
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1843&langEID=129069/2009/13028. 8. 200911. 9. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 (úloha presunutá na rok 2009)
19
Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1744&langEID=129957/2009-11022. 7. 200911. 8. 2009Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Bod B. 6 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009 k návrhu Koncepcie ochrany hospodárskych (ekonomických) záujmov spotrebiteľov
18
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd v znení neskhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1671&langEID=129190/2009/13025. 6. 200915. 7. 2009Robert Fico, predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva spravodlivosti SR
Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
17
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky c. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky c. 543/2008 Z. z.https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1568&langEID=128247/2009/1305. 6. 200925. 6. 2009Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
16
Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním Slovenskou republikouhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1473&langEID=19522/2007-8303-SJ12. 5. 200920. 5. 2009
      Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Iniciatívny materiál
15
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonovhttps://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1301&langEID=125643/2009-1103. 4. 200927. 4. 2009Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009
1 - 100Ďalšia