Vysvetlivky:

  

  Zverejnené 11.7.2007

1/ Na účely štatistickej ročenky používame označenie "občianskoprávna agenda" pre všetky veci zapísané v registroch C, Cb, S a veci starostlivosti o maloletých zapísané v registri P, v registroch Ro, Rob a v registri E.
2/ V rámci občianskoprávnej agendy z hľadiska štatistiky o právoplatných výsledkoch súdneho konania rozlišujeme:

1. občianskoprávne veci (vrátane vecí obchodného súdnictva)
2. správne veci
3. veci obchodného registra
4. veci starostlivosti o maloletých
5. rozvody
 
3/ Do občianskoprávnych vecí počítame veci registra C vedeného na okresných i krajských súdoch, (okrem vecí určenia a zapretia rodičovstva, rozvodov a vyhlásenia manželstva za neplatné), veci obchodného súdnictva zapísané v registri Cb a správneho súdnictva zapísané v registri S.
4/ Veci obchodného registra - prehľad o agende obchodného registra
 
5/ Veci starostlivosti o maloletých predstavujú veci maloletých zapísané do registra P a veci určenia a zapretia rodičovstva, ako aj úpravy práv a povinností rodičov voči maloletým deťom, o ktorých súd rozhodol v konaní o rozvode manželstva rodičov
 
6/ Vybavenou vecou na účely štatistického výkazníctva o stave a pohybe občianskoprávnej agendy je taká vec zapísaná v registri C, Cb, S, alebo v registri P, v ktorej bolo vynesené rozhodnutie vo veci samej (rozsudok) alebo uznesenie o vybavení iným spôsobom (napr. zastavením konania po späťvzatí návrhu, postúpením orgánu štátnej správy, inému orgánu a pod.), ktoré je predmetom zápisu do štatistického listu C, S, alebo O a štatistický list bol vyhotovený a odoslaný. Za vybavenú sa považuje aj vec C, Cb, S, alebo P vybavená spôsobom, o ktorom sa po právoplatnosti nevyhotovuje štatistický list, ale je konečné, (napr. postúpenie inému súdu, zastavenie pre nezaplatenie súdneho poplatku a pod.)
7/ V prehľadoch o výsledkoch konania občianskoprávnej agendy sú údaje tak, ako v predchádzajúcich rokoch o vybavených veciach, t.j. tých, v ktorých bol príslušný štatistický list (C, S, O alebo Hlásenie o rozvode) strojovo spracovaný.

  na začiatok stránky