Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) v roku 2002 pokračoval v plnení úloh vytýčených v plánovacích dokumentoch, ako aj v nadčasovom programovom dokumente – Aktualizovanej Koncepcii väzenstva v Slovenskej republike.

    Tým je daná kontinuita úsilia o plnenie základného poslania väzenstva, a to na úseku výkonu väzby vytváraním optimálnych podmienok pre prácu orgánov činných v trestnom konaní, na úseku výkonu trestu odňatia slobody napomáhaním prostredníctvom resocializácie odsúdených k ich opätovnému začleneniu sa do spoločnosti.

    Výsledná efektivita činnosti väzenstva je však ovplyvňovaná jeho materiálnym zabezpečením a vytvorenými podmienkami na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ako aj stavom a vývojom kriminality v spoločnosti.

    K 31.12.2002 bolo v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) celkom 7758 obvinených a odsúdených, čo je v porovnaní s rovnakým dátumom roka 2001 o 325 osôb viac. Výraznejšie sa zvýšil počet obvinených – o 355 osôb a mierne klesol počet odsúdených – o 30 osôb. V zložení odsúdených podľa ich zaradenia do nápravnovýchovných skupín (ďalej len “NVS“) došlo k zvýšeniu počtu mladistvých odsúdených – o 20 osôb, odsúdených v I. NVS – o 29 osôb, odsúdených v III. NVS – o 15 osôb. Počet odsúdených v II. NVS sa znížil o 94 osôb. Počet odsúdených žien sa k uvedenému dátumu nepatrne znížil, a to o šesť osôb. Počet cudzincov sa výraznejšie nemení. Za súčasného zvýšenia počtu cudzincov vo väzbe sa znížil ich počet vo výkone trestu odňatia slobody.

     V zložení odsúdených podľa veku nenastali zásadnejšie zmeny, vývoj je pomerne rovnomerný s výnimkou odsúdených starších ako 30 rokov veku, ktorých počet sa v posledných rokoch mierne zvyšuje.           

      Vývoj v zložení odsúdených podľa dĺžky uloženého trestu odňatia slobody vykazuje v zásade ustálenú úroveň. Počet odsúdených na doživotný trest odňatia slobody po zvýšení o dve osoby predstavuje celkom 16 osôb.

     Na vzdelanostnej štruktúre odsúdených sa podieľajú negramotní odsúdení 2,22 %, odsúdení s neúplným vzdelaním 20,16 %, odsúdení so základným vzdelaním 35,75 %, odsúdení so stredoškolským vzdelaním 33,11 %, odsúdení s úplným stredoškolským vzdelaním 8,16 % a odsúdení s vysokoškolským vzdelaním 0,60 %.

      Rozlíšenie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie sa zmenilo v tom, že sa zvýšil počet odsúdených s pracovnou kvalifikáciou a naopak sa znížil počet odsúdených bez pracovnej kvalifikácie.

    Úlohy na úseku výkonu väzby a výkonu trestu plnil odbor výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva zboru tak, ako vyplývali z Hlavných úloh zboru na rok 2002, Koncepcie väzenstva, kolégií ministra spravodlivosti SR pre väzenstvo, kolégií generálneho riaditeľa zboru, Vykonávacieho plánu odboru výkonu väzby a výkonu trestu na rok 2002, ako i ďalších plánovacích dokumentov súvisiacich so služobnou činnosťou. Plnil úlohy z operatívnych porád generálneho riaditeľa zboru, podieľal sa na zabezpečovaní plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR, a to i v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.  

    V oblasti riadiacej, kontrolnej a metodickej činnosti sa odbor zameriaval na dodržiavanie a dôslednú aplikáciu príslušných právnych noriem, interných predpisov a usmernení pri výkone služobnej činnosti, ako aj na dôsledné realizovanie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a príslušných uznesení vlády SR.

    V súvislosti s prijatím zákona č. 451/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo vykonané inštruktážno-metodické zamestnanie na ujednotenie ich aplikácie. Bol vydaný vzorový ústavný poriadok pre obvinených a ústavný poriadok pre odsúdených.

    Spracovaný bol návrh rozkazu generálneho riaditeľa zboru o poskytovaní duchovnej starostlivosti obvineným a odsúdeným.

    V spolupráci so Slovenským väzenským spoločenstvom bola pripravená a v mesiaci jún uskutočnená medzinárodná konferencia duchovných pod názvom „Zmierte sa“, ktorej cieľom bolo vzájomne sa informovať o problémoch a nájsť ich spoločné riešenie.

    V mesiaci október sa konal medzinárodný monotematický seminár k problematike diferencovaného výkonu trestu odňatia slobody za účasti predstaviteľov väzenstva Českej, Poľskej, Slovinskej a Maďarskej republiky.

    Na rokovania kolégií generálneho riaditeľa zboru a kolégií ministra spravodlivosti SR pre väzenstvo boli v priebehu roka spracované materiály analytického a koncepčného charakteru týkajúce sa výkonu väzby a výkonu trestu z oblasti výkonu výnimočného trestu, osobitných výchovných postupov, klasifikácie odsúdených a diferencovaného zaobchádzania.

    Vykonané boli prieskumy zamerané na možnosti zaraďovania odsúdených na otvorené a polootvorené oddelenia, na uplatňovanie osobitných výchovných postupov a na realizáciu vnútornej diferenciácie odsúdených ako podklady k príprave materiálov na rokovanie poradných orgánov generálneho riaditeľa zboru a ministra spravodlivosti SR.

    Odbor navrhoval opatrenia na zabezpečenie optimálneho využitia ubytovacích kapacít v ústavoch na výkon väzby v súvislosti s ich preplnenosťou v niektorých ústavoch. Boli realizované niektoré zmeny v rajonizácii ústavov na výkon väzby a opatrenia na urýchlené vykonanie psychologických vyšetrení, ako i stavebné úpravy, ktoré priniesli zvýšenie ubytovacej kapacity v niektorých ústavoch na výkon väzby. V januári 2002 bola v súvislosti s riešením preplnenosti v ústavoch Žilina a Nitra zmenená pôsobnosť ústavov Žilina, Nitra, Leopoldov a Banská Bystrica.

     Osobitná pozornosť bola venovaná vzdelávaniu odsúdených v rámci vzdelávacích kurzov a rekvalifikácie. Ústavy umožnili 825 odsúdeným absolvovať alfabetizačné kurzy. Kurzy ukončilo 77 odsúdených, avšak bez získania dokladu, keďže Ministerstvo školstva SR doposiaľ neprijalo navrhované opatrenia na zabezpečenie vzdelávania odsúdených bez základného vzdelania vo výkone trestu a ústavy preto realizujú neakreditované vzdelávanie. Kurz základného vzdelávania absolvovalo 40 z 325 zaradených odsúdených; ostatní zaradení kurz predčasne ukončili z rôznych dôvodov. Časť odsúdených v kurzoch ďalej pokračuje aj v roku 2003.

    Do kurzov všeobecného vzdelávania bolo zaradených priebežne 510 odsúdených, z ktorých celý vzdelávací cyklus absolvovalo 80 odsúdených.

    Komplexné odborné vzdelávanie poskytuje odsúdeným iba ústav Leopoldov v trojročnom učebnom odbore elektromechanik pre stroje a zariadenia. V uplynulom roku ukončili toto odborné vzdelávanie záverečnou skúškou 3 odsúdení. Do I. ročníka učilišťa bolo prijatých 23 odsúdených, v II. ročníku pokračuje 15 odsúdených (z 15 prijatých v I. ročníku) a v III. ročníku študuje 10 odsúdených (zo 17 prijatých v I. ročníku).

    Rekvalifikačné kurzy mali odsúdení možnosť absolvovať v ústave Banská Bystrica – Kráľová (stolár), Dubnica nad Váhom (šič odevných zvrškov), Nitra – Chrenová (kuchár-ka), Sučany (stolár), Hrnčiarovce nad Parnou (kuchár), Ružomberok (kuchár), Želiezovce (záhradník). Ústav Leopoldov zorganizoval v spolupráci so City University Bratislava za finančnej podpory občianskeho združenia Maják rekvalifikačný kurz v odbore Majster ako manager, ktorý ukončilo získaním certifikátu 12 z 13 zaradených odsúdených. V ústave prebehli aj kurzy výpočtovej techniky a nemeckého jazyka. Ústavy v súčinnosti s Generálnym riaditeľstvom zboru organizovali kurzy pre všetkých odsúdených zaradených vo vývarovniach ústavov na získanie dokladu o epidemiologickej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve.  

    Vykonaných bolo 2590 prednášok a 1780 besied. Ústavy zorganizovali pre odsúdených 534 kultúrnych programov. V 178 prípadoch sa odsúdení zúčastnili na kultúrnych podujatiach mimo ústavu. Veľká pozornosť sa venovala osvete odsúdených rómskej národnostnej menšiny, osvete v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a osvete zameranej na predchádzanie negatívnym celospoločenským javom, ako sú rôzne druhy závislosti (drogy, alkohol, hazardné hry), ako aj AIDS-HIV a pod.

    Odsúdeným bolo za porušenie ustanoveného poriadku a disciplíny, resp. za nedodržiavanie povinností odsúdených vyplývajúcich zo zákona uložených celkom 3325 disciplinárnych trestov. V menšej miere je využívaný inštitút disciplinárneho trestu pokarhania (29,9 % z celkovo uložených disciplinárnych trestov) a naopak prišlo k nárastu počtu disciplinárnych trestov umiestnenia do uzavretého oddelenia (58,2 % z celkovo uložených disciplinárnych trestov). Zo 447 sťažností odsúdených voči uloženému trestu (13,44 % zo všetkých uložených) bolo po prešetrení uznaných ako oprávnených iba 11 (2,46 % zo všetkých podaných sťažností).

    Využívanie inštitútu disciplinárnej odmeny malo, vzhľadom na zhoršujúcu sa skladbu odsúdených, aj v roku 2002 klesajúci trend a oproti roku 2001 bolo udelených o 1532 odmien menej. Naďalej klesá počet disciplinárnych odmien udelenia voľna na opustenie ústavu, oproti roku 2001 pokles o 87 prípadov, kým v porovnaní s rokom 2000 je to až o 282 prípadov. Spolu bolo udelených 11.744 disciplinárnych odmien.

    V strediskách psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti bolo psychologicky vyšetrených celkovo 4453 odsúdených nastupujúcich výkon trestu. Do uzavretých ústavov bolo zaradených 3837 odsúdených, pričom do I. NVS – 1792 mužov a 86 žien, do II. NVS 1813 mužov a 39 žien a III. NVS 107 mužov a 616 zaradených do otvorených a polootvorených oddelení. V súlade so ZIPS č. 6/2000 o poskytovaní psychologických služieb obvineným a odsúdeným boli intervencie, krízové intervencie, poradenstvo a psychotera-pia poskytnuté 844 obvineným a 3615 odsúdeným.

     Individuálne poradenstvo bolo poskytnuté 2470 odsúdeným, individuálna psychoterapia 297 odsúdeným, špeciálno-pedagogické postupy 319 odsúdeným a relaxačné a psychohygienické techniky 295 odsúdeným. Spolu boli individuálne výchovné postupy realizované na 3381 odsúdených.

    Pri uplatňovaní osobitných skupinových foriem zaobchádzania sa v jednotlivých NVS v súlade so ZIPS č. 4/2000 k realizácii individuálnych a skupinových foriem zaobchádzania s odsúdenými realizovali sociálny výcvik, skupinové poradenstvo, skupinovú psychoterapiu a tréningové a terapeutické aktivity.

     Práca sociálnych pracovníkov bola zameraná predovšetkým na individuálne pohovory, ktoré sa realizovali u 7 427 odsúdených, individuálne dlhodobé poradenstvo u 934 odsúdených, skupinové poradenstvo formou 99 akcií pre 739 odsúdených, prednášky z oblasti poskytovania sociálnej pomoci v počte 604, besedy - 268,  v 333 prípadoch bola založená karta o sociálnej situácii odsúdeného. Odsúdeným sa zabezpečovalo ukončenie školy počas výkonu trestu v 5 prípadoch. Realizovali sa kontakty s rodinnými príslušníkmi odsúdených, návštevy sociálnych pracovníkov štátnej správy v ústavoch, umiestnenie do azylových domov, umiestnenie do zariadení sociálnych služieb, pomoc pri vybavovaní dokladov (overenia podpisov, zmluvy atď.) a konanie vo veci vyživovacej povinnosti.

    Zabezpečované bolo vyplácanie jednorazovej finančnej výpomoci pri prepustení z výkonu trestu a sociálneho vreckového. Sociálni pracovníci konali vo veciach vybavovania a vyplácania dôchodkov odsúdených.

    Duchovnú starostlivosť a náboženské obrady zabezpečovalo 302 splnomocnených predstaviteľov z 11 cirkví a náboženských spoločností. Na 2028 náboženských akciách v ústavoch sa zúčastnilo celkovo 19 192 obvinených a odsúdených.

    V jednotlivých ústavoch sa uskutočňovali bohoslužby, biblické hodiny, náboženské rozhovory a ďalšie akcie. Pravidelné bohoslužby vo všetkých ústavoch vykonávala iba Rímsko-katolícka cirkev.

    Zdravotnícka služba v priebehu vykazovaného obdobia riešila úlohy vyplývajúce zo zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného zákona boli pripravené návrhy mimoriadne závažných interných predpisov o výkone lekárskej posudkovej činnosti a o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti.

    Zo štatistických údajov vyplýva, že v porovnaní s rokom 2001 sa zvýšil počet vyšetrených a ošetrených príslušníkov, zamestnancov a dôchodcov, ktorí sú v starostlivosti zboru o 4952 osôb. V stomatologických ambulanciách sa znížil počet vyšetrených a ošetrených o 136 osôb a počet výkonov klesol o 2104. Zníženie počtu pacientov a výkonov je podmienené možnosťou voľby stomatológa a technickou úrovňou stomatologických laboratórií zboru.

    V priebehu vykazovaného obdobia došlo k zmene zdravotného stavu príslušníkov, čo sa odráža aj na hodnotení zdravotnej klasifikácie. Od roka 2000 dochádza k znižovaniu zastúpenia príslušníkov so zdravotnou klasifikáciou „A“ a ich presun do klasifikácie „C“, t. j. schopný služby s obmedzením. Podľa údajov z centrálnej evidencie dočasnej neschopnosti k výkonu služby pre chorobu a úraz klesol v roku 2002 počet dní pracovnej neschopnosti o 2074. Priemerné percento dočasnej neschopnosti sa zvýšilo o 0,18 % a priemerná dĺžka trvania sa predĺžila o 0,32 dňa. Najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti boli choroby dýchacej sústavy. Nárast bol zaznamenaný najmä u poranení a otráv, chorôb tráviacej sústavy a chorôb obehovej sústavy. Klesol počet ochorení na nádory a choroby krvi, takže sa nedostal do prvej desiatky hodnotených chorôb. Zvýšil sa počet mimoslužobných úrazov, ako aj počet dní neschopnosti k výkonu služby pre tieto úrazy.

    V oblasti kúpeľnej starostlivosti došlo k poklesu počtu pridelených liečebných pobytov o 12. Tento trend trvá od roka 1997. Každý rok rastú ceny liečebných poukazov a pridelené finančné prostriedky na ich zakúpenie sa niekoľko rokov nezmenili.  Uspokojených bolo 51 % žiadateľov, čo je pokles oproti roku 2001 o 9,3 %.

    Lekárske poradné komisie - LPK II posúdili 315 príslušníkov, čo je pokles o jedného posúdeného. Pozoruhodný je nárast počtu príslušníkov, ktorým bola určená zdravotná klasifikácia „schopný služby s obmedzením“. V hodnotenom období zomreli 5 príslušníci, a to 2 na infarkt myokardu, 1 na náhlu cievnu mozgovú príhodu, 1 na nádorové ochorenie a 1 úmrtie bola samovražda.

    V roku 2002 bolo vykonaných 438 (2001 – 272) kontrol dodržiavania liečebného režimu práceneschopnými. Porušenie liečebného režimu bolo zistené v 4 prípadoch. Najviac kontrol bolo vykonaných v ústave Leopoldov (77). V tomto ústave bolo v troch prípadoch zistené porušenie režimu.

    V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti obvineným a odsúdeným bolo vo všeobecných ambulanciách vyšetrených a ošetrených 160.038 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2001 o 2679 osôb menej. V priemere každá osoba bola počas roka u lekára 20,8-krát. Počet vyšetrených a ošetrených v stomatologických ambulanciách vzrástol o 1482 osôb. Počet výkonov klesol o 1955.

    Pri hodnotení pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz možno konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom neprišlo k podstatnejšej zmene. Vzrástol počet chorôb sústavy svalov, kostí a spojivového tkaniva a choroby tráviacej sústavy.

    Na psychiatrických oddeleniach bolo vykonaných 374 súdom nariadených ochran-ných liečení, čo je v porovnaní s rokom 2001 nárast o 90 osôb. Na tomto pozitívnom výsledku sa podieľali najmä psychiatrické oddelenia v ústavoch Hrnčiarovce nad Parnou a Ilava. Dobrovoľnú protialkoholickú a protitoxikomanickú liečbu absolvovalo 70 odsúdených, čo je o 2 viac ako v roku 2001. V drogovo čistých zónach bolo v roku 2002 vyčlenených 132 miest.

    Počet záchytov osôb, ktoré pred vzatím do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody užívali drogy, bol 696, čo je oproti roku 2001 nárast o 157. Najväčší počet bol v ústave Bratislava, a to 334 osôb. Najčastejšie je užívaný heroín a aplikačná forma je injekčná. Pre abstinenčné príznaky muselo byť na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ústave Trenčín hospitalizovaných 9 osôb, čo je o 7 menej ako v predchádzajúcom roku.

     V priebehu roka sa zlepšilo materiálno-technické vybavenie nemocnice, čo má pozitívny vplyv na diagnostiku a poskytovanie vhodnej terapie.

    V priebehu roka 2002 zomrelo spolu 12 väznených osôb, z toho 4 obvinení (2 na infarkt srdcového svalu, 1 na cievnu mozgovú príhodu, 1 na zlyhanie pečene) a 8 odsúdení (1 na nádorové ochorenie, 1 na akútny zápal pankreasu, 3 na infarkt srdcového svalu a 3 spáchali samovraždu).

    Vo vykazovanom období bolo na odbore zdravotníckej a sociálnej starostlivosti vybavených 212 sťažností a žiadostí na zdravotnú službu a bolo vypracovaných 247 stanovísk k dožiadaniam orgánov činných v trestnom konaní na zdravotný stav obvinených a odsúdených.

     Na úseku zamestnávania odsúdených a obvinených, vo výrobe a odbyte boli všetky činnosti v roku 2002 zabezpečované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zboru vzťahujúcimi sa na túto oblasť. Úsek zamestnávania aktualizoval Prezentačný katalóg výrobkov stredísk VH zboru, ktorý propaguje vlastnú výrobu stredísk vedľajšieho hospodárstva. S prezentačným katalógom je možné sa oboznámiť na internetovej stráne Ministerstva spravodlivosti SR, časť ZVJS na adrese www.zvjs.sk.

     V roku 2002 bol celkový priemerný počet obvinených a odsúdených vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody 7 673 osôb, čo predstavuje nárast oproti roku 2001 o 325 osôb.

     Z uvedeného celkového priemerného počtu 7673 obvinených a odsúdených sa pre účely evidencie zamestnanosti vykazovalo 4543 osôb – ide o odsúdených, ktorí spĺňali podmienky pre zaradenie do pracovného procesu. Na zostatku 3130 osôb sa podieľa 2123 obvinených a 1007 odsúdených, ktorých zo zdravotných, vekových, bezpečnostných a iných dôvodov presne špecifikovaných zákonom č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody nebolo možné zaradiť do evidencie zamestnanosti.

    V roku 2002 bolo z celkového priemerného počtu 4543 odsúdených zahrnutých do evidencie zamestnanosti, zaradených do práce 2918 odsúdených, čo predstavuje 64,23 % zamestnanosť. Okrem toho bolo zaradených do práce priemerne 9 obvinených osôb, čím sa dosiahla celková zamestnanosť 64,43 %. Zaraďovanie odsúdených a v ojedinelých prípadoch i obvinených osôb do práce sa vykonávalo v dvoch formách:

  • vo vnútornej prevádzke ústavov,

  • v strediskách vedľajšieho hospodárstva

     Z počtu 2927 obvinených a odsúdených zaradených do práce bolo denne priemerne 781 osôb zaradených vo vnútorných prevádzkach ústavov, čo predstavuje 26,68 % z celkového počtu zaradených do práce a 2146 osôb vo vedľajšom hospodárstve ústavov, t. j. 73,32 %. Celkový priemerný počet zaradených do práce sa oproti roku 2001 zvýšil o 158 väzňov. Obvinení boli zaraďovaní do práce len vo vnútorných prevádzkach ústavov. Priemerná mesačná pracovná odmena odsúdených zaradených do práce za hodnotené obdobie bola 2504,- Sk, z toho vo vnútorných prevádzkach ústavov 3359,- Sk a vo vedľajšom hospodárstve 2193,- Sk.

    V oblasti zamestnávania bol rok 2002 charakteristický nárastom evidenčných počtov odsúdených v ústavoch a naďalej zhoršujúcou sa nepriaznivou skladbou týchto osôb z hľadiska možnosti ich zaradenia do práce. Vytváranie nových pracovných miest pre odsúdených bolo z dôvodu ich nízkej pracovnej odbornosti a absencie pracovných návykov opäť veľmi náročné. Riešenie problémov sťažovala aj vysoká miera celospoločenskej nezamestnanosti. Najzložitejšie obdobie pre zamestnanosť odsúdených predstavovali zimné mesiace, v ktorých nastáva značné zníženie sezónnych a manuálnych pomocných prác poľnohospodárskeho a stavebného charakteru.

     Za rok 2002 boli príjmy vo vedľajšom hospodárstve dosiahnuté celkom v objeme 154.054.000 Sk. Výdavky boli realizované v objeme 139.610.000,- Sk. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval objem + 14.444.000,- Sk. Hospodársky výsledok stredísk vedľajšieho hospodárstva predstavoval sumu + 17.331.000,- Sk.

    Výrobné prevádzky stredísk vedľajšieho hospodárstva boli zamerané aj na plnenie požiadaviek zboru pri zabezpečovaní intendančných a stavebno-ubytovacích materiálov a produkovaní a dodávaní komodít rastlinnej a živočíšnej výroby do väzenských kuchýň a vývarovní.

    Strediská vedľajšieho hospodárstva zamerané na šitie dodali v roku 2002 pre potreby zboru výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených v celkovej hodnote 16.515.000 Sk a pre príslušníkov v hodnote 1.085.000 Sk.

     Poľnohospodárska výroba stredísk vlastnej poľnohospodárskej výroby bola aj v roku 2002 orientovaná v rastlinnej výrobe predovšetkým na pestovanie zeleniny pre spotrebu v zbore a ostatných plodín (obilniny, okopaniny, krmoviny) pre potreby vlastnej živočíšnej výroby.

     V živočíšnej výrobe bol v roku 2002 zaznamenaný nárast celkového množstva vyrobeného mäsa. Dosiahnuté percento zásobenia zboru bravčovým mäsom bolo 73,67 % a hovädzím mäsom 40,83 %.

     Úsek personálnej práce - na plnení úloh zboru sa počas roka 2002 podieľalo v priemere 4401,1 príslušníkov a 395,9 zamestnancov.

    Skutočný počet príslušníkov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 38 osôb (0,6 %) a ku dňu 31.decembra 2002 činil 4415 osôb. Počet zamestnancov zboru sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4 osoby (1 %) a stav k 31.decembru 2002 bol 396 osôb.

    Do služobného pomeru bolo v roku 2002 prijatých 198 príslušníkov, čo predstavuje nárast o 18 (9,1 %) oproti roku 2001. V roku 2002 však prišlo i k nárastu počtu príslušníkov uvoľnených zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť o 21, čo je viac o 22,6 %. Úbytok bol zaznamenaný v počte 173 príslušníkov, čo je o 34 viac ako v roku 2001.

    Počet príslušníkov prepustených zo služobného pomeru sa zvýšil o 6 (23,1 %) a počet príslušníkov, ktorých služobný pomer skončil zrušením v skúšobnej dobe, je vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 2 (33,3 %).

    V roku 2002 opäť stúpol priemerný vek príslušníkov na 37,6 roka (v roku 2001 bol 36,8 roka).

    Možno konštatovať, že oproti predchádzajúcim rokom sa zmenila vzdelanostná štruktúra príslušníkov, keď v roku 2002 prišlo k miernemu poklesu počtu príslušníkov so základným (zo 4,02 % na 3,42 %) a úplným stredným vzdelaním (zo 79,73 % na 79,52 %) a nárastu príslušníkov s bakalárskym (z 1,69 % na 1,86 %) a vysokoškolským vzdelaním (zo 14,55 % na 15,20 %).

    Činnosť personálneho odboru bola zameraná predovšetkým na plnenie úloh v oblasti personálnej práce a vzdelávania. K základným úlohám patrilo vyhotovovanie personálnych a disciplinárnych rozkazov, vykonávanie výberového a prijímacieho kona-nia, vedenie príslušnej personálnej a vojenskej evidencie a vydávanie tabuliek zloženia a počtov služobných úradov v súlade so schválenou systemizáciou a potrebami zboru.

    Na úseku metodiky a opravných prostriedkov boli v roku 2002 spracované a skompletizované materiály celkom k 29 odvolaniam príslušníkov proti personálnym a disciplinárnym rozhodnutiam.

    V roku 2002 personálny odbor pokračoval v príprave programu počítačového spracovania personálnej evidencie a štatistiky.