Trestná agenda - Vysvetlivky:

  1. V prehľadoch je trestná činnosť označená paragrafmi, pod ktorými sa uvádzajú príslušné skutkové podstaty v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. v znení noviel (do roku 1990 aj skutkové podstaty podľa Zákona o prečinoch č. 150/1969 Zb. v znení noviel).

  2. Vybavenou trestnou vecou pre účely štatistického výkazníctva o stave a pohybe trestnej agendy je vec týkajúca sa trestného činu, v ktorej bolo vynesené rozhodnutie vo veci samej (rozsudok) alebo uznesenie o vybavení iným spôsobom (zastavením, postúpením veci správnemu orgánu a pod.), ktoré je predmetom zápisu do štatistického listu T a tento štatistický list bol vyhotovený a zaslaný. Za vybavenú sa považuje aj vec vybavená iným spôsobom o ktorom sa síce nevyhotovuje štatistický list T, ale je konečné, napr. vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie, postúpenie veci inému súdu, podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 307 Tr. por. Rovnako sa zisťujú údaje o osobách, ktorých sa týkali trestné veci, resp. o osobách odsúdených v trestnom konaní.

  3. V údajoch o odvolacej agende (To) nie sú započítané údaje o sťažnostiach.

  4. Pod pojmom index odsúdených osôb (Io) rozumieme podiel počtu právoplatne odsúdených páchateľov (O) z celkového počtu trestne zodpovedných osôb (T), t. j. osôb starších ako 15 rokov, prepočítaných na 10 000 obyvateľov podľa vzorca Io = O/T x 10 000.

  5. Súčet jednotlivých druhov uložených trestov (ich podiel) je nižší ako počet odsúdených osôb (resp. 100%) pretože odsúdenými sa rozumejú aj osoby, ktoré súd uznal vinnými zo spáchania trestného činu, ale upustil od ich potrestania.

  6. celkovom počte odsúdených osôb sa uvádzajú všetci páchatelia, ktorí boli právoplatne uznaní za vinných resp. boli odsúdení okresnými a krajskými súdmi, pokiaľ krajské súdy konali ako súdy prvého stupňa.