Vysvetlivky

 

1. Agenda okresných súdov

T         -  trestné veci (obžaloby pre spáchané trestné činy) zapísané do registra T

Pp       -  veci podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody

C       - občianskoprávne veci, pokiaľ nároky v nich uplatnené sú upravené Občianskym zákonníkom, Zákonníkom práce, Zákonom o rodine, ako aj ostatné nároky občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi a sú zapísané v registri C

Cb       -  obchodné veci

PaNc  -    občianskoprávne veci starostlivosti o maloletých, o ktorých rozhoduje senát, zapísané v zozname vecí PaNc ( výchova, výživa, osvojenie atď.)

S        -   veci správneho súdnictva

D         -  dedičská agenda

 

2. Ďalšia agenda okresných súdov

Td       -   dožiadania iných súdov o vypočutie svedkov, znalcov, dožiadania cudzozemských súdov o doručenie písomností a pod.

Nt        -  sťažnosti proti väzbe v prípravnom konaní, vyžiadanie obvineného z cudziny a ďaľšie trestné veci,návrhy na obnovu konania, žiadosti o milosť, rôzne podania urobené ústne do zápisnice, nejasné podania atď.

ost.T   -  rozhodnutia v prípravnom konaní, odklad výkonu trestu odňatia slobody, zabezpečenie výkonu trestu odňatia slobody alebo premeny iných trestov na trest odňatia slobody ( trest odňatia slobody, výkon ktorého bol odložený na skúšobnú dobu - " PO " trest , peňažný trest ), zahladenie odsúdenia,zmena spôsobu ochranného liečenia ( ústavné na ambulantné a naopak )

E         -   veci výkonu rozhodnutia súdu v občianskoprávnych veciach - exekúcie

Ro       -  občianskoprávne veci, v ktorých súd využil možnosť vydať rozhodnutie v skrátenom konaní -platobný rozkaz – ak   pohľadávka nepresahovala určenú sumu podľa § 172 O.s.p.

Rob    -    obchodné veci v skrátenom konaní (  platobné rozkazy )

Ncú     -   vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti

P         - veci dlhodobej starostlivosti o maloletých ( deti narodené mimo manželstva, u ktorých súd upravoval práva a povinnosti rodičov, deti, o ktorých sa súd dozvedel, že rodičia zomreli, deti, rodičia ktorých boli zbavení rodičovských práv, alebo ich mali obmedzené,deti, ktorým súd nariadil dohľad, ústavnú alebo ochrannú výchovu, deti zverené do pestúnskej starostlivosti a pod ). a osoby, ktorým bola odňatá alebo obmedzená spôsobilosť na právne úkony

Nc      -  veci, resp. návrhy na zabezpečenie dôkazov mimo konania vo veci samej, žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, vyhlásenia za mŕtveho, súdne zmiery a pohovory pred začatím konania, návrhy na vydanie predbežného opatrenia, návrhy na ustanovenie opatrovníka osobám, ktorých pobyt nie je známy a osobám, ktoré pre telesnú chybu nemôžu sa postarať o svoje práva, nejasné podania, ústne podania do zápisnice na nepríslušnom súde a pod.

Cd       -  dožiadania iných súdov o vypočutie svedkov, znalcov, dožiadania o právnu pomoc v cudzine, dožiadania cudzozemských súdov o doručenie písomností a pod.

O. reg-    zápisy do registrovej knihy, vydávanie výpisov, úradných odpisov a potvrdení zápisov do obchodného registra

 

3. Agenda krajských súdov

T         -      trestné veci, v ktorých konajú krajské súdy ako súdy 1. stupňa ( podľa § 17 Tr.por. )

To       -      odvolania a sťažnosti proti rozhodnutiam okresných súdov v trestných veciach

C         -      občianskoprávne spory zapísané do registra C

Cb       -      obchodné veci

S          -     veci správneho súdnictva

Co       -      odvolania proti rozhodnutiam okresných súdov v občianskoprávnych veciach C, PaNc a S, ako aj proti rozhodnutiam štátnych notárstiev

Nt        -      dožiadanie o právnu pomoc, odňatie a prikázanie veci, spory o príslušnosť a pod.

Nc       -      návrhy na prikázanie veci, prenesenie príslušnosti, určenie príslušnosti a pod.

Cob    -      odvolania proti rozhodnutiam okresných súdov v obchodných veciach

Rob    -      obchodné veci v skrátenom konaní ( platobný rozkaz )

K         -      konkurzné konanie
Kv       -      vyrovnacie konanie
Ncb     -      otázky príslušnosti, zmierovacieho konania, predbežných opatrení a pod. v obchodných veciach
Tpo     -      sťažnosti do väzieb v prípravnom konaní
Zm      -      zmenkový (šekový) platobný rozkaz

 

4. Agenda najvyššieho súdu

To       -      odvolania a sťažnosti proti rozhodnutiam krajského súdu ako súdu 1.stupňa v trestných veciach ( § 17 Tr. por. )

Tz        -     sťažnosti pre porušenie zákona v trestných veciach
Tpj      -      poznatky senátov NS SR z rozhodovacej činnosti súdov v trestných veciach
Ncv     -      všeobecný register vedený pre celé občianskoprávne kolégium

Co       -     odvolania proti rozhodnutiam krajského súdu ako súdu 1.stupňa vo veciach sociálneho zabezpečenia a nemocenského poistenia ( § 245 O.s.p. )

Cpj     -      v registri sa vedú poznatky senátov NS SR z rozhodovacej činnosti súdov v občianskoprávnych veciach

Cdo    -      dovolania v občianskoprávnych veciach v zmysle O.s.p. ( § 10 ods.2 O.s.p.)

Obo    -      odvolania v obchodných veciach proti rozhodnutiam krajských súdov
Obdo  -      dovolania v obchodných veciach proti rozhodnutiam krajských súdov

So       -      opravné prostriedky podané proti rozhodnutiam správnych orgánov ( 250 l až 250 s O.s.p. )

        -     žaloby podané proti rozhodnutiam správnych orgánov podľa § 244 a nasl. O.s.p.

Snj      -     register správneho kolégia pre stanoviská, návrhy zákonov a pripomienky
Ndt     -      spory o príslušnosť, námietky predpojatosti a pod. v trestných veciach
Ndc     -     spory o príslušnosť, námietky predpojatosti a pod. v občianskoprávnych veciach

Nc       -     ostatné podania občanov, organizácií a pod.

Ntv      -    väzby podľa § 71 ods.4, 5 Tr. por. po podaní obžaloby na krajskom súde ( Mestskom súde v Bratislave, Vyššom vojenskom súde v Trenčíne ) o sťažnostiach proti rozhodnutiam o väzbe a domovej prehliadke

Nob    -      všeobecný register obchodného kolégia, zapisujú sa sem poznatky z rozhodovacej činnosti súdov

Nobs   -     všeobecný register vedený pre celé obchodné kolégium

Ndob -      spory o príslušnosť, námietky predpojatosti a pod. na úseku obchodnoprávnom

TzoV  -      rozhodovanie v trestných veciach o sťažnostiach pre porušeie zákona, podaných proti rozhodnutiam senátov NS SR rozhodujúcich o riadnom opravnom prostriedku

ObdoV-     rozhodovanie o dovolaniach proti rozhodnutiam NS SR, odvolacieho súdu v obchodných veciach (§ 10a, ods.2 Osp)

Sdo     -     rozhodovanie o dovolaniach v dôchodkových veciach

Nts      -     vlastné veci predsedu trestného kolégia a veci odovzdané predsedovi kolégia na vybavenie

Rks-        rozhodovanie o právomoci medzi súdmi a orgámni štátnej správy

M-Cdo-     mimoriadne dovolania proti rozhodnutiam súdov podané generálnym prokurátorom

M-Obdc-   mimoriadne dovolania proti rozhodnutiam súdov, o ktorých rozhoduje NS SR

M-ObdoV-  mimoriadne dovolania proti rozhodnutiam NS, o ktorých rozhoduje iný senát tohoto súdu

Nds-Sž-      návrhy na prikázanie veci inému súdu (delegovanie veci)

Ns-Sž-        námietky zaujatosti došlé z iných súdov

M-Sždo-V - mimoriadne dovolania