PREHĽAD O POČTE ODSÚDENÝCH OKRESNÝMI SÚDMI, KTORÍ NENASTÚPILI DO VÝKONU TRESTU

NEPO K 31.12.2002

(zverejnené 24.4.2003)

Kraj Počet odsúdených, ktorí nenastúpili do výkonu trestu k 31.12.2002 Z toho počet odsúdených, ktorí nenastúpili trest, hoci od jeho uloženia uplynulo viac ako 3 mesiace
povolený odklad pre neznámy pobyt iná príčina
ohrozený život alebo zdravie odsúdeného, ťarchavá žena, alebo matka novorodenca (§ 322 Tr .por.) iné dôležité dôvody (§ 323 Tr. por.) výkon základnej vojenskej služby (§ 328 Tr .por.)
BA 239 1 1 1 72 163
TT 273 5 0 0 30 187
TN 112 1 1 0 50 52
NR 201 4 1 0 67 100
ZA 143 5 0 2 59 65
BB 173 9 4 0 37 93
PO 172 9 0 1 42 74
KE 248 11 2 0 85 150
SR 1 561 45 9 4 442 884