PREHĽAD O VÝSLEDKOCH ODVOLACIEHO KONANIA V OBČIANSKOPRÁVNEJ AGENDE V ROKU 2002

(OKRESNÉ SÚDY)

 (zverejnené 27.5.2003)

Kraj

Počet vecí
vybavených
odvolacím súdom

Spôsob vybavenia odvolania

potvrdené  +

zmenené

zrušené a vrátené

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

BA

3 974 1 761 44,3 298 7,5 794 20,0 1 121 28,2
TT 1 959 728 37,2 163 8,3 558 28,5 510 26,0
TN 2 120 1 349 63,6 199 9,4 426 20,1 146 6,9
NR 2 478 1 193 48,1 377 15,2 685 27,6 223 9,0
ZA 2 768 1 406 50,8 168 6,1 864 31,2 330 11,9
BB 2 859 1 316 46,0 296 10,4 696 24,3 551 19,3
PO 2 207 1 050 47,6 181 8,2 572 25,9 404 18,3
KE 3 057 1 632 53,4 204 6,7 599 19,6 622 20,4
SR 21 422 10 435 48,7 1 886 8,8 5 194 24,3 3 907 18,2

 

+ Do kategórie potvrdených rozhodnutí sú započítané aj veci, v ktorých účastníci v odvolacom konaní uzavreli zmier a veci,