Kapitola III.

Občianskoprávna agenda

Komentár

 

Na okresných súdoch v Slovenskej republike v roku 2002 sa znížil počet došlých vecí v niektorých druhoch občianskoprávnej agendy, kým u niektorých druhov tejto agendy bol zaznamenaný jeho nárast.

     Na okresné súdy v roku 2002 došlo 99 819 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní so stavom v roku 2001 predstavuje pokles o 5 996 vecí, 140 407 platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, čo je pokles o 4 097 vecí.

     V porovnaní s rokom 2001 bol na okresných súdoch v roku 2002 zaznamenaný pokles aj počtu došlých vecí  starostlivosti o maloletých agendy PaNc,  v dedičských veciach agendy D a obchodných vecí agendy Cb.  V roku 2002 došlo na okresné súdy  32 541 vecí starostlivosti o maloletých agendy PaNc, čo predstavuje pokles o 987 vecí, 71 109 dedičských vecí, čo predstavuje pokles o 3 322 vecí  a 23 476  obchodných vecí agendy Cb - t. j. pokles o 4 191 vecí.

     Nárast počtu došlých vecí v roku 2002 bol zaznamenaný vo veciach výkonu rozhodnutí agendy E, obchodných vecí v skrátenom konaní agendy Rob a vo  veciach správneho súdnictva agendy S. Na okresné súdy v roku 2002 došlo  80 337 vecí výkonu rozhodnutí agendy E, čo predstavuje nárast o 26 595 vecí,  58 101 obchodných vecí v skrátenom konaní agendy Rob, čo je nárast o 3 881 vecí a 324 vecí správneho súdnictva agendy S, čo predstavuje o 185 vecí viac ako v roku 2001.

    Okresné súdy v roku 2002 vybavili viac vecí ako v roku 2001 len vo veciach správneho súdnictva agendy S, stav vybavovania občianskoprávnych vecí v ostatných agendách poklesol.

    Okresné súdy v roku 2002 vybavili 192 vecí správneho súdnictva agendy S, čo je o 84 vecí viac ako v roku 2001.

Pokles vo vybavovaní občianskoprávnych vecí v roku 2002 oproti roku 2001 možno pozorovať v nasledovných agendách:

    Ku koncu roka 2002 pracovali okresné súdy s počtom 126 379 nevybavených vecí registra C, s počtom 109 212 nevybavených vecí výkonu rozhodnutí agendy E, s počtom 79 346 nevybavených platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach agendy Ro, s počtom 59 637 nevybavených vecí agendy D, s počtom 34 740 nevybavených obchodných vecí registra Cb, s počtom 20 248 nevybavených vecí starostlivosti o maloletých agendy PaNc, s počtom 17 858 nevybavených vecí v skrátenom konaní agendy Rob a s počtom 308 nevybavených  vecí správneho súdnictva agendy S.

    V roku 2002 v porovnaní s rokom 2001 stúpol počet nevybavených vecí najviac v agende výkonu rozhodnutí registra E  o 32 668 vecí. V agende občianskoprávnych vecí registra C stúpol počet nevybavených vecí o 1 450 vecí, v agende starostlivosti o maloletých registra PaNc o 1 425 vecí, v obchodných veciach v skrátenom konaní agendy Rob o 1 991 vecí a v agende správneho súdnictva registra S o 132 vecí.

    Počet nevybavených vecí klesol v roku 2002 v porovnaní s rokom 2001 v agende platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach Ro o 2 380 vecí, v dedičských veciach agendy D o 1 912 vecí a v obchodných veciach registra Cb o 674 vecí.

    Na krajské súdy v Slovenskej republike ako súdy I. stupňa v roku 2002 došlo 68 občianskoprávnych vecí registra C, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje pokles o 16 vecí, 5 829 obchodných sporov registra Cb, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 2 514 vecí a 6 856 vecí správneho súdnictva agendy S, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje pokles o 806 vecí.

    Ku koncu roka 2002 zostalo na krajských súdoch nevybavených 111 občianskoprávnych vecí registra C, čo je zlepšenie o 19 vecí  v porovnaní so stavom ku koncu roka 2001, 18 977 vecí obchodnej agendy registra Cb, čo je zlepšenie o 2 999 vecí v porovnaní so stavom ku koncu roka 2001 a 4 209 vecí správneho súdnictva agendy S, čo je zlepšenie o 524 vecí v porovnaní so stavom ku koncu roka 2001.

    V odvolacom konaní došlo v roku 2002 na krajské súdy 21 772 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v občianskoprávnych veciach agendy Co  ( o 2 211 odvolaní menej ako v roku 2001 ) a 4 575 odvolaní proti rozhodnutiam okresných súdov v obchodných veciach agendy Cob ( o 205 odvolaní menej ako v roku 2001 ).

    Ku koncu roku 2002 pracovali krajské súdy s počtom 6 245 nevybavených odvolaní v občianskoprávnych veciach registra Co      ( oproti stavu ku koncu roka 2001 je to zhoršenie o 350 vecí ) a s počtom 1 047 nevybavených odvolaní v obchodných veciach agendy Cob  ( v porovnaní so stavom ku koncu roka 2001 ide o zlepšenie o 178 vecí ).