PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV V ROKU 2002

TRENČIANSKÝ KRAJ

 

(Zverejnené 22.5.2003)

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. ve-ciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva  po 1.1.1992

1 549

649

41,90

92

5,94

47

3,03

85

5,49

676

43,64

1 603

Pracovné spory

399

130

32,58

53

13,28

13

3,26

38

9,52

165

41,35

507

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

869

208

23,94

113

13,00

127

14,61

199

22,90

222

25,55

890

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

231

70

30,30

32

9,97

8

3,46

30

12,99

91

39,39

296

Spory z užívania bytov

843

214

25,38

46

5,46

36

4,27

37

4,39

510

60,50

991

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

3

2

66,67

0

-

1

33,33

0

-

0

-

3

Spory z vlastníckych vzťahov

594

183

30,81

26

4,38

28

4,71

45

7,58

312

52,53

944

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

2 416

1 273

52,69

156

6,46

49

2,03

138

5,71

800

33,11

2 643

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

1 105

134

12,13

15

1,36

2

0,18

372

33,66

582

52,67

1 142

Veci správneho súdnictva

48

5

10,42

0

-

0

-

14

29,17

29

60,42

48

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

792

12

1,52

0

-

0

-

325

41,04

455

57,45

803