PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV V ROKU 2002

PREŠOVSKÝ KRAJ

(Zverejnené 22.5.2003)

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. ve-ciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva  po 1.1.1992

3 052

1 062

34,80

221

7,24

57

1,87

124

4,06

1 588

52,03

3 578

Pracovné spory

536

130

24,25

74

13,80

28

5,22

57

10,63

247

46,08

647

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

675

188

27,85

62

9,18

42

6,22

182

26,96

201

29,78

703

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

440

164

37,27

52

11,82

16

3,64

35

7,95

173

39,32

667

Spory z užívania bytov

1 402

389

27,75

48

3,42

40

2,85

46

3,28

879

62,69

1 933

Obchodné spory podľa práva  do 31.12.1991

4

2

50,00

0

-

2

50,00

0

-

0

-

8

Spory z vlastníckych vzťahov

966

397

41,10

24

2,48

30

3,11

80

8,28

435

45,03

4 042

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

3 923

1 581

40,30

313

7,98

99

2,52

253

6,45

1 677

42,75

4 867

Spory občianskoprávnej pova-hy upravené inými zákonmi

1 440

227

15,76

21

1,46

17

1,18

474

32,92

701

48,68

1 548

Veci správneho súdnictva

58

19

32,76

2

3,45

1

1,72

15

25,86

21

36,21

67

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

908

8

0,88

2

0,22

0

-

421

46,36

476

52,42

909