PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV V ROKU 2002

NITRIANSKÝ KRAJ

(Zverejnené 22.5.2003)

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. ve-ciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva  po 1.1.1992

1 886

644

34,15

185

9,81

83

4,40

121

6,42

853

45,23

2 120

Pracovné spory

224

75

33,48

25

11,16

8

3,57

23

10,27

93

41,52

259

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

593

164

27,66

50

8,43

51

8,60

152

25,63

176

29,68

642

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

208

93

44,71

17

8,17

14

6,73

20

9,61

64

30,77

256

Spory z užívania bytov

789

244

30,93

17

2,15

9

1,14

61

7,73

458

58,05

911

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Spory z vlastníckych vzťahov

647

199

30,76

17

2,63

16

2,47

51

7,88

364

56,26

1 026

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

2 267

1 139

50,24

124

5,47

68

3,00

129

5,69

807

35,60

2 633

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

167

68

40,72

3

1,80

0

-

39

23,35

57

34,13

207

Veci správneho súdnictva

576

6

1,04

0

-

0

-

355

61,63

215

37,33

582

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

3

0

-

0

-

0

-

1

33,33

2

66,66

3