PREHĽAD O POČTE A SPÔSOBE VYBAVENIA OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SPOROV V ROKU 2002

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

(Zverejnené 22.5.2003)

Druh sporov

Počet vybav. vecí

Spôsob vybavenia

Počet sporov vo vybav. ve-ciach

vyhovené úplne

vyhovené čiastočne

zmier

zamietnutie

inak

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Obchodné spory podľa práva  po 1.1.1992 4 271 1 784 41,77 387 9,06 60 1,40 439 10,28 1 601 37,48 5 410
Pracovné spory 546 183 33,52 47 8,61 19 3,48 64 11,72 233 42,67 792
Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine 752 207 27,53 87 11,57 76 10,11 137 18,22 245 32,58 774
Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka 455 211 46,37 42 9,23 15 3,30 46 10,11 141 30,99 639
Spory z užívania bytov 1 177 462 39,25 46 3,91 38 3,23 52 4,42 579 49,19 1 761
Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991 93 16 17,20 11 5,70 16 17,20 16 17,20 34 36,56 102
Spory z vlastníckych vzťahov 998 516 51,70 38 3,81 34 3,41 58 5,81 352 35,27 10 291
Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom 3 288 1 766 53,71 180 5,47 69 2,10 194 5,90 1 079 32,82 4 378
Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi 1 440 183 12,71 13 0,90 8 0,55 641 44,51 595 41,32 1 551
Veci správneho súdnictva 29 10 34,48 0 - 0 - 8 27,58 11 37,93 31
Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia 1 002 13 1,30 0 - 0 - 549 54,79 440 43,91 1 003