PREHĽAD O POČTE VYBAVENÝCH OBČIANSKOPRÁVNYCH VECÍ
A POČET NÁROKOV V TÝCHTO VECIACH V ROKU 2002

 

(Zverejnené 22.5.2003)

Druh sporu

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

SR

Počet

vecí

nárokov

vecí

nárokov

vecí

nárokov

vecí

nárokov

vecí

nárokov

Obchodné spory podľa práva od 1.1.1992

2 854

3 105

4 271

5 410

3 052

3 578

3 955

4 725

27 265

33 053

Pracovné spory

307

354

546

792

536

647

517

649

3 447

4 544

Vybrané druhy sporov podľa Zákona o rodine

805

809

752

774

675

703

698

749

5 205

5 410

Spory o náhradu škody podľa Obč. zákonníka

511

539

455

639

440

667

1 808

1 957

4 753

6 515

Spory z užívania bytov

897

998

1 177

1 761

1 402

1 933

2 384

2 804

10 935

13 868

Obchodné spory podľa práva do 31.12.1991

2

2

93

102

4

8

82

93

377

457

Spory z vlastníckych vzťahov

624

844

998

10 291

966

4 042

874

4 353

5 955

23 622

Spory z ostatných práv upravených Obč. zákonníkom

4 214

4 334

3 288

4 378

3 923

4 867

5 073

5 871

36 674

43 033

Spory občianskoprávnej povahy upravené inými zákonmi

756

768

1 440

1 551

1 440

1 548

1 243

4 245

8 753

12 670

Veci správneho súdnictva

152

152

29

31

58

67

52

73

1 056

1 136

Preskúmanie rozh. vo veciach sociálneho zabezpečenia

549

549

1 002

1 003

908

909

800

803

4 960

4 987

Spolu

11 122

11 905

13 049

25 729

12 496

18 060

16 686

25 519

104 420

144 308