PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH
V  JEDNOTLIVÝCH KRAJOCH SR V ROKU 2002

(zverejnené 11.6.2003)

Kraj Počet vybav. vecí + Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo Priemer v mes.
do 1 mes. od 1 do 3 mes.

od 3 do 6 mes.

od 6 mes. do 1 r. od 1 do 2 r. viac ako 2 roky

BA

3 835 15 444 991 1 195 823 367 11,46

TT

3 141 55 647 1 030 832 413 164 8,18
TN 3 890 434 1 235 974 787 256 104 5,92
NR 3 720 156 1 068 1 309 801 299 87 6,07

ZA

3 547 29 669 1 251 895 469 234 8,62
BB 4 893 401 2 018 1 392 727 240 115 4,93
PO 3 573 253 1 019 762 654 552 333 8,85
KE 5 110 283 1 559 1 173 964 733 398 8,49
SR 31 709 1 622 8 659 8 886 6 855 3 885 1 802 7,73

+ Bez vecí s medzinárodným prvkom