PREHĽAD O SÚDNYCH POPLATKOCH A NEVYMOŽENÝCH POHĽADÁVKACH K 31. 12. 2002 (v tis. Sk)

(zverejnené 11.6.2003)

Kraj (krajský súd a okresné súdy) Súdne poplatky Nevymožené pohľadávky
Justičná pokladňa 244 410 182 657
Trnavský 62 432 -
Trenčianský 59 251 -
Nitrianský 75 775 51 259
Žilinský 85 957 75 504
Banskobystrický 103 173 95 331
Prešovský 70 979 68 453
Košický 115 298 109 103
Spolu súdy SR 817 275 582 307

Súdy Slovenskej republiky odviedli na súdnych poplatkoch v roku 2002 do štátneho rozpočtu 817 275 tis. Sk,
ktoré nie sú zahrnuté do príjmovej časti Ministerstva spravodlivosti SR. K 31.12.2002 boli do Justičnej pokladnice
pri Krajskom súde v Bratislave prevedené súdne pohľadávky z obvodov Bratislavského, Trnavského a Trenčian-
ského kraja. Celkové nedoplatky súdnych pohľadávok predstavuje k 31.12.2002 sumu 582 307 tis. Sk.