Agenda obchodného registra

Komentár

Štatistické údaje zobrazené v tabuľke vyjadrujú vývoj agendy obchodného registra na registrových súdoch Slovenskej republiky k 31.12.2002. Údaje sú spracované podľa jednotlivých krajov a zachytávajú predovšetkým stav počtu doručených návrhov na registrové súdy a počet zapísaných subjektov – teda stav jednotlivých oddielov registrovej knihy. Na jednotlivých registrových súdoch bol stav agendy nasledovný:

Na Okresný súd Bratislava I bolo doručených celkovo 15 208 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 36 012 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 35.

Na Okresný súd Trnava bolo doručených celkovo 3 216 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 8 022 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 111.

Na Okresný súd Trenčín bolo doručených celkovo 3 088 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 8 519 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 136.

Na Okresný súd Nitra bolo doručených celkovo 3 411 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 8 215 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 155.

Na Okresný súd Žilina bolo doručených celkovo 4 078 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 9 598 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 7.

Na Okresný súd Banská Bystrica bolo doručených celkovo 4 353 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 10 980 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 52.

Na Okresný súd Prešov bolo doručených celkovo 3 024 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 8 566 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 8.

Na Okresný súd Košice I bolo doručených celkovo 4 001 podaní. V registrovej knihe bolo k 31.12.2002 zapísaných celkovo 11 634 subjektov. Neprispôsobených spoločností vedených v tzv. podnikovom registri bolo ku koncu roka na tomto súde 4.

Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že spolu bolo registrovým súdom v roku 2002 doručených 40 779 podaní, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 5 845 podaní.

Z porovnania údajov z jednotlivých registrových súdov vyplýva, že najviac podaní bolo v uplynulom roku doručených na Okresný súd Bratislava I, na ktorom bolo tiež najviac zapísaných subjektov ako i najväčší počet vydaných výpisov, úradných odpisov a potvrdení. Za týmto súdov v počte zapísaných subjektov a v počte vydaných výpisov, úradných odpisov a potvrdení nasledujú registrové súdy, a to Okresný súd Košice I a Okresný súd Banská Bystrica.