Symbol Európskej únie, Štátny znak a názov Ministerstvo spravodlivosti SR

Optimalizácia súdnej sústavy - zmeny v Obchodnom registri od 1.1.2005

 Podľa zákona NR SR č. 371/2004 Z. z. a zákona č. 428/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (optimalizácia súdnej sústavy) dochádza k 1. januáru 2005 k zmene príslušného registrového súdu u podnikateľov, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v územnom obvode okresu Šala, Partizánske, Myjava a Levoča:

Okres Registrový súd do 31. 12. 2004 Registrový súd od 1. 1. 2005
Šala  OS Nitra OS Trnava
Partizánske OS Trenčín  OS Nitra
Myjava  OS Trenčín  OS Trnava
Levoča OS Prešov OS Košice I

 Podnikateľom, zapísaným do obchodného registra, u ktorých dochádza k zmene príslušného registrového súdu pridelí registrový súd miestne príslušný od 1. januára 2005 nové číslo spisovej značky registrového spisu, ktoré je súčasne ich číslom zápisu podľa § 3a Obchodného zákonníka bezodkladne po 1. januári 2005. Nové čísla spisových značiek budú pre podnikateľov zverejnené na úradnej tabuli registrového súdu príslušného a je možné ich získať aj zadaním pôvodnej spisovej značky resp. obchodného mena do nasledujúceho vyhľadávacieho poľa.
(Zoznam nových čísel spisových značiek ešte nie je úplný - priebežne sa dopĺňa)

 Podnikateľom, zapísaným do obchodného registra, u ktorých dochádza k zmene príslušného registrového súdu vydá po 1. januári 2005 výpis z obchodného registra aj registrový súd, ktorý bol príslušným registrovým súdom do 31. januára 2005.

Zadajte prosím pôvodnú spisovú značku alebo obchodné meno(stačí jeho nutná časť)